BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wrońska Magdalena (Politechnika Koszalińska), Piepiórka-Stepuk Joanna (Politechnika Koszalińska), Mierzejewska Sylwia (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Ocena bezpieczeństwa żywności i funkcjonowania systemu HACCP w zakładzie przetwórstwa rybnego
Evaluation of Food Safety and Working of HACCP System in Fish Processing Plant
Źródło
Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 2017, vol. 2(22), s. 28-34, rys., tab., bibliogr. 21
Polish Journal of Food Engineering
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo zdrowotne żywności, Bezpieczna żywność, Jakość żywności, Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli, Przetwórstwo rybne
Food health safety, Safe food, Food quality, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Fish processing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono systemowe podejście do utrzymania systemu HACCP na przykładzie zakładu przetwórstwa ryb. Zakład swoją działalność dostosował do wymagań normy ISO 22000, ale również do IFS i BRC. Analizie poddano wyniki raportów z audytów wewnętrznych przeprowadzonych w zakładzie w okresie dwóch lat. Badania przeprowadzono w 10 obszarach produkcyjnych uznanych za kluczowe w procesie produkcji dla zachowania bezpiecznych warunków produkcji żywności. W pracy ukazano działania podejmowane w celu utrzymania systemu w wybranych obszarach produkcyjnych zakładu przetwórstwa ryb, wskazano najsłabsze ogniwa w produkcji oraz najczęściej podejmowane działania naprawcze, zapobiegające powtarzaniu się wykrytych niezgodności i prowadzące do udoskonalenia systemu. Stwierdzono, że najczęstszą przyczyną wykrywanych niezgodności w zakładach jest personel produkcyjny oraz usterki urządzeń. Podejmowane działania korekcyjne i korygujące przyczyniają się do zmniejszenia popełnianych błędów w kolejnych latach. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a systematic approach to keep of HACCP system by taking as example the fish processing plant. The factory customized working to in ISO 22000 and also IFS and BRC. The internal audits reports which were performed at the plant period of two years were analyzed. The research were carried out in 10 production areas which were identified as crucial for maintain of safe conditions in food production. The actions which are taking to keep HACCP system in selected production areas of fish processing plant were presented. The weakest links in the food production and the most frequent corrective actions which have been taken to prevent recurrence of the non-compliance and to lead into improve the system were indicated. It has been found, that the most common cause of non-compliances detected in plants is staff and broken equipments. Corrective and preventive actions in 2013 were helped to reduce the errors in 2014 year. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Codex Alimentarius. (1997). Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). System and Guidelines for Its Application, Food Hygiene Basic Texts, FAO/WHO, Rzym.
 2. Deming, W.E. (1982). Out of the Crisis. MIT Press. USA. SBN: 9780262541152.
 3. Drzewiecka, M. (2012). Bez-pieczeństwo i jakość zdrowotna żywności kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 57, 27-40.
 4. Fabisz-Kijowska, A., Kijowski, J. (2008). Zarządzanie bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000:2005, w: J. Kijowski, R. Cegielska-Radziejewska (red.), Kontrola zagrożeń żywności auditowanym i certyfikowanym systemem ISO 22000/HACCP, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, ISBN 9788371605147.
 5. Fijan, S., Cencič, A., Šostar, T.S. (2006). Hygiene monitoring of textiles used in the food industry. Brazilian Journal of Microbiology, 37, 356-361.
 6. Kołożyn-Krajewska, D. (2013). Higiena produkcji żywności, Wyd. 4. Wydawnictwo SGGW, Warszawa. ISBN: 978-83-7583-395-9.
 7. Lupin H.M., Parin M.A., Zugar-ramurdi A. HACCP economics in fish processing plants. Food Control, 2010, 21, 1143-1149.
 8. Panisello, P.J., Quan-tick, P.Ch. (2001). Technical barriers to Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Food Control, 12, 165-173.
 9. Psomas, E.L., Kafetzopoulos, D.P. (2015). HACCP effectiveness between ISO 22000 certified and non-certified dairy companies. Food Control, 53, 134-139. doi.org\10.1016\j.foodcont.2015.01.023.
 10. Ragasa C., Thornsbury S., Bernsten R. Delisting from EU HACCP certification: Analysis of the Philippine seafood processing industry. Food Policy, 2011, 36, 694-704.
 11. Rola-Jarzębowska, A. (2010). Przygotowanie audytu systemu HACCP na przykładzie wybranej restauracji. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 84, 111-121. http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2010_nr84.pdf
 12. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (z późn. zm.). Dz. Urz. UE L 139, 30.04.2004.
 13. Ryder, J., Karunasagar, I., Ababouch, L. (2014). Assessment and management of seafood safety and quality. Current practices and emerging issues. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper, Rome, FAO, 574, 201-250.
 14. Sperber, W.H. (1998). Auditing and verification of food safety and HACCP. Food Control, 9(2-3), 157-162.
 15. Szczucki, C. (1970). Zakresy znaczeniowe podstawowych pojęć w kontroli a jakość produktów mięsnych, Gospodarka Mięsna, 1, 4-5.
 16. Trafiałek, J., Lehrke, M., Lücke, F. K., Kołożyn-Krajewska, D., Janssen, J. (2015). HACCP-based procedures in Germany and Poland. Food Control, 55, 66-74. doi.org/10.1016/j.foodcont.2015.01.031.
 17. Trienekens, J., Zuurbier, P. (2008). Quality and safety standards in the food industry, developments and challenges. International Journal Production Economics, 113, 107-122.
 18. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dz. U. 2006 r. Nr 171, poz. 1225. Tekst jednolity z dnia 29 czerwca 2010 r. Dz. U. 2010 r. Nr 136, poz. 914.
 19. Walentynowicz, P. (2017). Zakres zastosowania LEAN Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych - wyniki badań empirycznych. 407-418. http://www.ptzp. org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2013/p038.pdf
 20. Yi-Mei Sun, Ockerman, H.W. (2005). A review of the needs and current applications of hazard analysis and critical control point (HACCP) system in foodservice areas. Food Control, 16, 325-332.
 21. Ziajka S., Dzwolak W. (2000). Prak-tyczny audyt systemu HACCP. Studio 108, Olsztyn. ISBN 8391126927.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-9494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu