BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuczyński Tadeusz (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Obowiązek równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi w niepracowniczym stosunku służbowym
The Duty of Equal Treatment and Mobbing Prevention in a Non-labour Service Relationship
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2017, nr 10, s. 2-9, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Policja, Straż pożarna, Służba Celna, Więziennictwo, Dyskryminacja, Mobbing, Regulacje prawne
Police, Firefighters, Customs Service, Prison system, Discrimination, Mobbing, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy prawnej ochrony funkcjonariuszy służb zmilitaryzowanych, np. Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej, Służby Więziennej, przed nierównym traktowaniem (dyskryminacją) i mobbingiem w służbie. Funkcjonariusze są zatrudnieni na podstawie stosunku administracyjnoprawnego, a ich status zawodowy normują odrębne wobec kodeksu pracy ustawy - pragmatyki służbowe. Ustawy te zasadniczo nie regulują ochrony tych podmiotów przed nierównym traktowaniem i mobbingiem ze strony przełożonych i innych funkcjonariuszy. Poza nielicznymi wyjątkami nie odsyłają też w tych sprawach do kodeksu pracy. W doktrynie dominuje pogląd, że ewentualne roszczenia funkcjonariuszy pokrzywdzonych nierównym traktowaniem i mobbingiem, jako sprawy cywilne powstałe między podmiotami pozostającymi w stosunku publicznoprawnym, są regulowane przepisami kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych. Należy jednak uznać, że od 1 stycznia 2011 r. zasady ochrony funkcjonariuszy przed dyskryminacją w służbie określa ustawa z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. W judykaturze wskazuje się, że stroną legitymowaną biernie w postępowaniu sądowym dotyczącym nierównego traktowania lub mobbingu może być jednostka organizacyjna służby zatrudniająca funkcjonariusza lub Skarb Państwa. Analiza rozwiązań przyjętych przez poszczególne pragmatyki prowadzi do wniosku, że prawo przedmiotowe nadaje zdolność zatrudnieniową całym formacjom albo ich wyodrębnionym jednostkom, a nie państwu. Zdaniem autora upoważnia to do twierdzenia, że do określenia podmiotu legitymowanego biernie do udziału w procesie w wymienionych sprawach powinno się stosować w drodze analogii legis przepis art. 3 k.p. i art. 460 k.p.c. (abstrakt oryginalny)

The study is concerned with the legal protection of officers of militarised services, e.g. the Police, State Fire Service, Customs Service or Prison Service, from unequal treatment (discrimination) and mobbing in service. Officers are employed on the basis of an administrative law relationship and their professional status is governed by statutes separate from the Labour Code - public employment regimes. These statutes generally do not provide for the protection of such persons from unequal treatment and mobbing by their superiors and other officers and, apart from a few exceptions, make no references to the Labour Code with regard to these matters. The view prevailing in jurisprudence is that claims raised by officers affected by unequal treatment or mobbing are governed, as civil cases arising between entities bound by a public law relationship, by the provisions of the Civil Code relating to the protection of personal interests. It must, however, be concluded that from 1 January 2011 the rules regarding the protection of officers from discrimination in their service are contained in the Act of 3 December 2010 on the implementation of certain provisions of European Union law relating to equal treatment. It is pointed out in case law that a party that can be sued in a court case concerning unequal treatment or mobbing may be the unit of the service employing the officer concerned or the State Treasury. An analysis of the solutions adopted in individual regimes leads to the conclusion that the law grants the employment capacity to whole formations or their units, and not the state. This warrants the assertion that the party that may be sued in such cases should be determined, by way of analogy from the provisions of law, by S. 3 of the Labour Code and S. 460 of the Code of Civil Procedure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Jończyk, J. (1977). Zakład pracy. W: Zakład pracy. Materiały IV Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, styczeń 1977. Wrocław.
 2. Jończyk, J. (1984). Prawo pracy. Warszawa.
 3. Jończyk, J. (1992). Prawo pracy. Warszawa.
 4. Jończyk, J. (1995). Prawo pracy. Warszawa.
 5. Kędziora, K. Śmiszek, K. (2017). W: K. Kędziora, K. Śmiszek (red.), Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Komentarz. LEX.
 6. Kuczyński, T. (2011). W: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Stosunek służbowy. System prawa administracyjnego, tom 11. Warszawa.
 7. Kuczyński, T. (2013). W: G. Uścińska (red.), Niektóre problemy zatrudnienia pracowników służb zmilitaryzowanych (mundurowych). Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Wratnego. Warszawa.
 8. Kuczyński, T. Jasińska-Mazurczak, E. (2015). W: K.W. Baran (red.), Administracyjnoprawne zatrudnienie niepracownicze. Zatrudnienie niepracownicze. System prawa pracy, tom VII. Warszawa.
 9. Kuczyński, T. (2015a). W: Z. Hajn, D. Skupień (red.), Zdolność sądowa jednostek służb zmilitaryzowanych w sprawach stosunków służbowych zakwalifikowanych jako sprawy cywilne w ujęciu procesowym. Przyszłość prawa pracy. Liber Amicorum. W pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała Seweryńskiego. Łódź.
 10. Kuczyński, T. (2017). W: M. Szabłowska-Juckiewicz, B. Rutkowska, A. Napiórkowska (red.), Zasada równego traktowania w zatrudnieniu niepracowniczym. Tendencje rozwojowe indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Grzegorza Goździewicza. Toruń.
 11. Machnikowski, P. (2003). Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 16 kwietnia 2002 г., V CK 41/02. Orzecznictwo Sądów Polskich, (2).
 12. Podleś, M. (2009). Reprezentacja Skarbu Państwa w sprawach cywilnych z udziałem Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa - zagadnienia wybrane. Acta Universitatis Wratislaviensis, (3161).
 13. Spurek, S. Zasada równego traktowania w służbach mundurowych, http://ptpa.org.pl/site/assets/files/publikacje/opi- nie/Opinia_Roza_zasada_rownego_traktowania_w_sluzbach_mundurowych.pdf (12.08.2017 г.).
 14. Sroka, L. (2012). Dochodzenie roszczeń powstałych ze stosunku służbowego przez funkcjonariusza służb mundurowych - zagadnienia wybrane. Roczniki Administracji i Prawa. Teoria i Praktyka, (XII).
 15. Stahl, M. (2011). W: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Podmioty administrujące. System prawa administracyjnego, tom 6. Warszawa.
 16. Stelina, J. (2005). Charakter prawny stosunku pracy z mianowania. Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu