BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Demeshkant Natalia (College of Management "Edukacja", Wrocław; National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv), Dankievich Ludmila (National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev), Narolsky Nikolai (RE Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology, Kyiv)
Tytuł
Modern Information and Communication Technologies in Teaching and Learning of Environmental Sciences
Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w nauczaniu i uczeniu się nauk przyrodniczych
Źródło
Gospodarka, Rynek, Edukacja, 2017, vol. 18, nr 3, s. 51-56, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Nauczanie, Edukacja ekologiczna, Technologia informacyjna
Teaching, Ecology education, Information Technology (IT)
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza teoretycznych i praktycznych metod wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się nauk przyrodniczych. Ponadto, badania miały na celu ustalenie rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie edukacyjnym i na tej podstawie wyjaśnienie ich roli w zdobywaniu kompetencji z zakresu wiedzy o środowisku naturalnym. Badania zostały przeprowadzone w oparciu o metody jakościowe i ilościowe. Podjęto próbę określenia zależności pomiędzy technologiami informatycznymi a naukami ścisłymi na podstawie analizy i uogólnienia danych. W artykule przedstawiono kluczowe aspekty wykorzystania metod informacyjnych w edukacji środowiskowej, analizę możliwości wykorzystania zagadnień o środowisku pochodzących z Internetu w procesie nauczania na wyższych uczelniach. Wyjaśniono również warunki i zalety prezentacji multimedialnych, jako najczęściej używanej w nauczaniu metody informacyjnej. Badania powinny być kontynuowane zwłaszcza w zakresie poznania technologii informacyjnych i komunikacyjnych stosowanych w procesach nauczania na wybranych uniwersytetach Europy i USA. Wnioski z badań można kierować do wydziałów, doktorantów, użytkowników ICT i specjalistów. Badania uzupełniają teorię i praktykę edukacji ekologicznej; podkreślają praktyczne aspekty wykorzystywania zasobów internetowych do rozwijania kompetencji środowiskowych studentów; zawierają też konkretne zalecenia połączenia profesjonalizmu z kompetencjami informacyjnymi i komunikacyjnymi przyszłych specjalistów. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to analyze theoretical and practical approaches to the use of information and communication technologies in teaching and learning environmental sciences. In addition, the study was aimed to establish the chronology of the development of information and communication technologies in the academic process and on its basis to clarify and highlight the role of information and communication technologies in acquiring environmental competencies. The study was carried out on the basis of qualitative and quantitative methods. The study attempts to determine the relationship between learning IT-technologies and environmental sciences using data analyzing and summarizing techniques. The article provides key aspects of the use of information teaching methods in environmental education, analyzes the possibilities of using environmental issues from the Internet resources in the academic process at universities as well as demonstrates the advantages and requirements for multimedia presentations as the most common information teaching method. Studies should be continued by further research into information and communication technologies applied in the academic process at some universities of Europe and the US. The conclusions of our research can address faculties, PhD students, ICT users and professionals. The study supplements the theory and practice of environmental education; highlights the practical aspects of utilizing the Internet resources to develop environmental competencies of students; provides specific recommendations for synergic synthesis of professionalism with information and communication competencies of future specialists. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bruner J. (2006). Kultura edukacji, Kraków: Universitas.
 2. Center for a Sustainable Future. Retrieved from: http://csf.concord.org/esf-ecological footprint calculator.
 3. Juszczyk S. (1999). Multimedia w procesie kształcenia [w:] Rola edukacji informatycznej w technice i jej związek z wychowaniem ekologicznym i kształceniem zawodowym, Materiały z V Ogólnopolskich Warsztatów Multimedialnych w dydaktyce Techniki, Szczecin, 45-51.
 4. Juszczyk S. (2002). Kompetencje nauczyciela w kształceniu na odległość [w:] Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Konkurencja edukacji informatycznej (red. J. Migdałek, B. Kędzierska), Kraków: Rabid, 28-41.
 5. Majcher I. (2007). Wiedza osobista ucznia w obudowie dydaktycznej on-line dla nauczyciela przyrody w Polsce i w Wielkiej Brytanii [w:] Nauka, technika, społeczeństwo. Wyzwania i perspektywy w zakresie kształcenia przyrodniczego (red. M. Pedryc-Wrona), Lublin: Wyd. UMCS, 25-39.
 6. McLuhan M. (2004). Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka, Warszawa: Wyd. Naukowo-Techniczne.
 7. Ośmańska-Furmanek W. (1999). Nowe technologie informacyjne w edukacji, Zielona Góra: Wyd. Lubuskie Towarzystwo Naukowe.
 8. Potyrała K. (2005). Wykorzystanie narzędzi komputerowych w modelowym przedstawianiu struktur i procesów biologicznych, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. Innowacje. Inspiracje, nr 3, 114-121.
 9. Potyrała K. (2008). Media and culture as civilization challenges for biology and environmental education. International scientific non-periodical collection: Problems of Education in the 21-st Century. Scientia Educologica, nr 8, 97-104.
 10. Sokołowski M. (2005). Internet jako nowoczesne medium komunikacyjne. Pedagogika Mediów, nr 1, 101-110.
 11. Świerczyński C. (2002). Racjonalne i efektywne nauczanie ze wspomaganiem komputerowym [w:] Informatyczne przygotowanie nauczycieli (red. J. Migdałek, B. Kiędzierska), Kraków: Wyd. Rabid, 57-74.
 12. Wojcik A. (2003). Potrzeby i oczekiwania nauczycieli geografii związane z możliwością praktycznego wykorzystania technik komputerowych i Internetu w procesie edukacyjnym [w:] Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Kształcenie zdalne (red. J. Migdałek, B. Kędzierska), Kraków: Rabid, 59-71.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-5576
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu