BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żeligowski Henryk
Tytuł
Magazyn (czasopismo ilustrowane) i editorial design
Magazine and Editorial Design
Źródło
Gospodarka, Rynek, Edukacja, 2017, vol. 18, nr 3, s. 12-20, rys., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Prasa, Czasopiśmiennictwo
Press, Periodicals
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł zawiera analizę dwóch terminów: magazyn i editorial design. Na podstawie dotychczasowych definicji magazynu, jako typu lub rodzaju pisma, krótkiej genezy tego terminu i jego cech, szczególną uwagę w opracowaniu zwrócono na ukształtowanie edytorsko-poligraficzne (design) tego typu periodyków. Praca obejmuje wybrane zagadnienia ewolucji projektowania wizualnego czasopism, czasopism ilustrowanych i magazynów. W efekcie tej ewolucji powstał editorial design, jako zespół doświadczeń teoretycznych i praktycznych, obejmujący m.in. edytorstwo, grafikę, layout, fotografikę i typografię publikacji czasopiśmienniczych. Artykuł kończą wnioski, które podkreślają szczególne znaczenie magazynów, jako niejednorodnej grupy czasopism o charakterystycznym stylu struktury komunikacyjnej, dla wyodrębnienia się editorial designu, jako zawodowej grupy czynności i procesów redakcyjnych, składu i druku. Według autora magazyn jest aktualnie w polskiej terminologii określeniem opisowym, które charakteryzuje strukturę, styl publikacji i jego dynamiczną typografię mozaikową, nie określając jednak konkretnie formalnego, typologicznego zaszeregowania. (abstrakt oryginalny)

The article includes the analysis of two terms: a magazine and an editorial design. Basing on the foregoing definitions of the magazine as the type of a paper, a short genesis of this term and its features, a special attention was paid in the article to the design of this type of periodicals. The paper comprises chosen issues on the evolution of the visual design of periodicals, illustrated journals and magazines. As a result of this evolution, editorial design was created as a set of theoretical and practical experiences including, among others, the editing, graphics, layout, photography and typography of papers. The article finishes with conclusions which emphasise the importance of magazines as a composite group of papers with a characteristic style of communication structure for distinguishing the editorial design as a professional set of activities and editorial, typesetting and print processes. According to the author, the magazine is currently a descriptive term in Polish terminology which characterizes the structure, style of the publication and its dynamic mosaic typography, however, not describing precisely the formal and typological compartmentalising. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balland L., Editorial, concept and idea, [w:] R. Klanten, S. Ehmann (eds.), Turning pages: Editorial design for print media, Berlin 2010.
 2. Bergström B., Komunikacja wizualna, Warszawa 2009.
 3. Bird H.L., This Fascinating Advertising Business, Bobbs-Merrill 2008.
 4. Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1985.
 5. Dubiel P., Kamiński E., Magdon A., Magazyn - cechy i rodzaje, "Zeszyty Prasoznawcze" 1967, R. VIII, nr 4 (34).
 6. Dziki S., O dawnych magazynach polskich, "Zeszyty Prasoznawcze" 1968, R. IX, nr 4 (38).
 7. Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław 1976.
 8. Errea J., Layout/grid, [w:] R. Klanten, S. Ehmann (eds.), Turning pages: Editorial design for print media, Berlin 2010.
 9. Frantz W., Szata graficzna gazety, Kraków 1966.
 10. Frizot M., Veigy de C., Vu. The story of a magazine that made an era, 2009.
 11. Groth O., Die unerkannte Kulturmacht, t. II, Berlin 1961.
 12. Haacke W., Genesis und Stil des "Magazins", "Publizistik" 1966, nr 3-4.
 13. Leslie J., The Modern Magazine: Visual Journalism in the Digital Era, London 2013.
 14. Livingston A., Livingston I., Dictionary of graphic design and designers, London 1992.
 15. Losowsky A., Introduction to Turning pages, [w:] R. Klanten, S. Ehmann (eds.), Turning pages: Editorial design for print media, Berlin 2010.
 16. Mott F.L., History of American Magazines, Cambridge 1957, t. I.
 17. Peters S., Ilustracja prasowa, Kraków 1960.
 18. Po 279 latach jedna z najstarszych gazet świata znika z druku, "Gazeta Wyborcza" 26.09.2013.
 19. "Regulamin kontroli nakładu i dystrybucji prasy zarejestrowanej w Związku Kontroli Dystrybucji Prasy" (tekst jednolity obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.).
 20. Sowiński J., Polskie drukarstwo, Wrocław 1996, s. 88-89.
 21. Tschichold J., Nowa typografia. Podręcznik dla tworzących w duchu współczesności, Łódź 2011.
 22. Tousk P., Fotografia prasowa w rozwoju historycznym, "Refleks" 1970, nr 16, 1971, nr 17/18.
 23. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r., Prawo prasowe, art. 7, p. 2.2., Dziennik Ustaw z 7 lutego 1984 r.
 24. Żeligowski H., Mikrotypografia współczesnej prasy, "Gospodarka Rynek Edukacja" 2012, vol. 13, nr 2.
 25. Alexander Liberman, www.vogue.com/voguepedia/Alexander_Liberman
 26. Alexey Brodovitch, www.iconographics.com/AlexeyBrodovitch
 27. http://en.wikipedia.org/wiki/Magazine
 28. http://www.magazinedesigning.com/history-of-the-magazines/&usg
 29. http://www.mariners-l.co.uk/ResLloydsList.html
 30. https://pl.wikipedia.org/wiki/Magazyn_(czasopismo)
 31. Rogowski W., Ewolucja formy czasopisma ilustrowanego (w Polsce), www.staff.amu.edu.pl%2F~techedu%2FCzasopismo_ilustrowane.doc
 32. www.eprints.rclis.org/16197/1/part_01.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-5576
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu