BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żabiński Ryszard (Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu)
Tytuł
Zarządzanie wzrostem przychodów reklamowych przez przedsiębiorstwo medialne
Advertising Earnings Growth Management in a Media Company
Źródło
Gospodarka, Rynek, Edukacja, 2017, vol. 18, nr 3, s. 21-27, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Media, Rynek reklamy, Przychody
Media, Advertising market, Revenue
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W pracy przedstawiono zagadnienia związane z zarządzaniem wzrostem przychodów reklamowych przez firmę medialną. Na podstawie analizy strategii stosowanych przez największe grupy medialne w Polsce, w latach 2015 i 2016, określono główne kierunki rozwoju działań innowacyjnych w tym obszarze. Stwierdzono, że głównym źródłem przychodów firmy medialnej są przychody ze sprzedaży reklam oraz przekazu medialnego. Burzliwy charakter współczesnego otoczenia makroekonomicznego i sektorowego, zmiany w zachowaniach konsumentów na rynku medialnym zmuszają zarządzających grupami medialnymi do stałej modyfikacji oferty przestrzeni reklamowej. Zmieniający się sposób konsumpcji mediów, polegający m.in. na ucieczce odbiorców z mediów tradycyjnych do społecznościowych, nasilający się szum reklamowy w mediach tradycyjnych i internetowych powodują, że innowacyjne działania oferentów przestrzeni reklamowych koncentrują się na rozwoju reklamy natywnej, content marketingu, rozwoju ofert specjalnych w rodzaju eventów, ale też i na rozwoju reklamy kinowej oraz niektórych segmentów reklamy internetowej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the issues connected with the advertising earnings growth management by a media company. On the basis of the analysis of the strategies used by the biggest media groups in Poland in the years 2015-2016, the main directions of the development of innovative activities have been determined. It has been stated that the main source of the revenue of the media company are the sale of advertisements and media transmissions. Rough nature of contemporary macroeconomic and sector environment and changes in consumers' behaviour on the media market force the managers of media groups to constantly modify the advertising space offer. The changing way of media consumption consisting in the shift from traditional media to social media and increasing advertising noise in the traditional and Internet media cause that innovative actions by advertising space offerers focus on native advertising, content marketing, the development of special offers in the form of events and the development of the cinema advertising and some segments of Internet advertisements. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biura reklamy największych polskich mediów, "Press" 2017, wydanie specjalne, marzec.
 2. Daszkiewicz M., Wizerunek przedsiębiorstwa. Problemy definicyjne, [w:] Marketing. Problemy praktyki i teorii marketingu, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.
 3. Kim Chan W., Mauborgne R., Tworzenie nowych przestrzeni rynkowych, [w:] Zarządzanie innowacją, Harvard Business Review, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 4. Koniorczyk G., Marketing produktów usługowych taniej gospodarki, [w:] Marketing produktów systemowych, red. L. Żabiński, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 5. Kotler P., Marketing, wyd. 11, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003.
 6. Niestrój R., Reklama a marketing mediów, "Aida Media" 1995, nr 9.
 7. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001.
 8. Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce, Raport 2015/2016 IAB Polska, https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2015/12/Raport-Perspektywy-Rozwojowe-Reklamy-Online1.pdf
 9. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 10. Trias de Bes F., Kotler P., Innowacyjność przepis na sukces. Model od "A" do "F", Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2013.
 11. Wskaźniki marketingowe, red. R. Kozielski, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-5576
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu