BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Knecht Zdzisław (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu), Polonka Angelika (Siemens Polska)
Tytuł
Działalność i wizerunek organizacji proobronnych w systemie zarządzania kryzysowego
The Activity and Image of Pro-Defence Organisations in the System of Crisis Management
Źródło
Gospodarka, Rynek, Edukacja, 2017, vol. 18, nr 3, s. 28-35, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Obronność, Zarządzanie w kryzysie
Security, Defences, Crisis management
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł zawiera charakterystykę wybranych zagadnień z zakresu współczesnej problematyki bezpieczeństwa i obronności. Wymieniono i opisano rolę, funkcję i znaczenie różnych organizacji, od organów administracji państwowej po kształtowane społecznie formacje proobronne. Szczególną uwagę zwrócono na działalność tych organizacji w sytuacjach kryzysowych. Poruszono również kwestie terminologiczne i definicyjne takich pojęć, jak kryzys oraz zagrożenia naturalne i antropogeniczne. W obecnej sytuacji geopolitycznej na świecie, dodatkowo stale ewoluującej, kształtowanie systemów bezpieczeństwa i obronności państwa musi obejmować bardzo szerokie spektrum instytucji i organizacji, stanowiących niezbędne wsparcie dla sił zbrojnych i jednostek specjalistycznych. (abstrakt oryginalny)

The article contains the description of the chosen points concerning contemporary security and defensive power issues. The role, function and significance of different organisations from national administration organs to socially shaped pro-defence formations have been described. Special attention has been paid to the activity of these organisations in crisis situations. The question of terminology and definition of such terms as crisis or natural and anthropogenic disasters has been mentioned. In present geopolitical (still evolving) situation in the world the shaping of security systems and national defensive power must encompass a broad spectrum of institutions and organisations constituting essential support for the military and specialist forces. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński M., Sytuacja kryzysowa w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - analiza pojęcia, Warszawa 2013.
 2. Ciekanowski Z., Rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa, Warszawa 2016.
 3. Dach Z., Globalizacja - wyzwania i zagrożenia, [w:] Polska wobec procesów globalizacji. Aspekty społeczno-ekonomiczne, Kraków 2009.
 4. Drosio S., Matyasik G., Powiłajtis W., Krajowy system obrony narodowej - KSON, https://obronanarodowa.pl/download/KSON.PDF [dostęp: 15.02.2017].
 5. Knecht Z., Gurba A., Kopertowski M., Tarczewska M., Renesans organizacji paramilitarnych w Polsce, "Gospodarka Rynek Edukacja" 2015, vol. 16, nr 3.
 6. Kopa Z., Edukacja obronna: Kryzys i sytuacja kryzysowa, "Konspekt" 2007, nr 3-4.
 7. Korpus L., Zarządzanie kryzysowe w systemie ochrony ludności. Współczesne problemy zagrożeń środowiska, Jachranka 1998.
 8. Koziej S., Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, "Bezpieczeństwo Narodowe" 2011, II.
 9. Kwaśniewski J., Kundzewicz Z.W., Juda-Rezler K., Aksjologia zagrożeń, "Nauka" 2010, 4.
 10. Molek W., Stec K., Marciniak R., Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym, "Bezpieczeństwo Narodowe" 2011, I.
 11. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002.
 12. Sokołowski A., Działalność polskich organizacji paramilitarnych, "Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania" 2015, t. 8 [15].
 13. Soloch P., Żurawski vel Grajewski P., Dryblak Ł., Organizacje proobronne w systemie bezpieczeństwa państwa. Charakterystyki wybranych armii państw europejskich na tle armii polskiej - raport, Warszawa 2015.
 14. Statut Związku Strzeleckiego, uchwalony przez Walny Zjazd Członków Związku Strzeleckiego w Jastkowie w dniu 3 sierpnia 2015, www.zwiazek-strzelecki.pl/statut/ [dostęp: 23.01.2017].
 15. Strategia bezpieczeństwa narodowego RP, Warszawa 2014.
 16. Szeremietiew R., Rola i znaczenie Obrony Terytorialnej, www.obronana-rodowa.pl/artykuly/display/rola-i-znaczenie-obrony-terytorialnej [dostęp: 15.02.2017].
 17. Tryboń M., Grabowska-Lepczak I., Kwiatkowski M., Bezpieczeństwo człowieka w obliczu zagrożeń XXI wieku, "Zeszyty Naukowe SGSP" 2011, nr 41.
 18. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i owolontariacie, Dział III, Wolontariat, Dz.U. 2016, poz. 1817, Internetowy System Aktów Prawnych, www.isap.sejm.gov.pl [dostęp: 22.03.2017].
 19. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. 2007, nr 89, poz. 590, Internetowy System Aktów Prawnych, www.isap.sejm.gov.pl [dostęp: 22.03.2017].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-5576
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu