BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ślebzak Krzysztof (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
O wymogu podlegania przed delegowaniem ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma pracodawca, w rozumieniu przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
On the Requirement of Being Subject to the Legislation of the Member State in Which an Employer is Established Immediately Before the Start of Employment Within a Meaning of Provisions on EU Social Security Coordination
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2017, nr 10, s. 10-17, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Podróże służbowe, Zabezpieczenie społeczne, System ubezpieczeń społecznych, Ubezpieczenia społeczne, Prawo WE, Państwa członkowskie
Business trips, Social security system, Social insurance system, Social insurance, European Community law, Member states
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawowym celem artykułu jest rozważenie dość wąskiego zagadnienia związanego z podleganiem ubezpieczeniu społecznemu państwa członkowskiego UE przed delegowaniem do wykonywania pracy na terytorium innego państwa członkowskiego w rozumieniu art. 12 ust. 1 rozporządzenia 883/2004 oraz art. 14 ust. 1 rozporządzenia 987/2009. Ma to istotne znacznie teoretyczne oraz praktyczne, ponieważ jedną z przesłanek delegowania jest, aby osoba delegowana przed rozpoczęciem delegowania podlegała ustawodawstwu państwa, z terytorium którego została delegowana. Jednocześnie przepisy unijne nie rozstrzygają wprost, czy chodzi o podleganie jakiemukolwiek działowi zabezpieczenia społecznego tego państwa, czy też bycie ubezpieczonym np. w ramach ubezpieczenia społecznego w odniesieniu do typowych ryzyk związanych z faktem wykonywania pracy. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this paper is to consider a rather narrow issue of being subject to social security of one Member State immediately before the start of secondment to another Member State within the meaning of Article 12 section 1 of Regulation no 883/2004 and Article 14 section 1 of Regulation no 987/2009. Such an issue is significant both from theoretical and practical point of view as the latter Regulation requires that the posted person be already subject to the legislation of the Member State in which their employer is established. At the same time EU legislation does not stipulate whether it is sufficient for that person to be subject to any branch of social security of that Member State or whether they should be subject to social security covering typical risks related to employment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dzienisiuk, D. (2011). Charakter prawny decyzji Komisji Administracji do spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka, (1-2).
  2. Gawda, Z. Delegowanie pracowników. ABC nr 12184, LEX. (13.09.2017).
  3. Matczak, D. (2017). Sytuacja prawna pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług w ramach Unii Europejskiej w zakresie prawa właściwego dla stosunku pracy oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Niepublikowana praca doktorska. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  4. Miscenic, E. (2016). Legal Translation vs. Legal Certainty in EU Law. W: E. Miscenic, A. Reccah (red.), Legal Risks in EU Law. Interdisciplinary Studies on Legal Risk Management. Basel.
  5. Pennings, F. (2010). European Social Secutiry Law. Anwerp- -Oxford-Portland.
  6. Schoukens, P. Pierters, D. (2009). The Rules within Regulation 883/2004 for Determining the Applicable Legislation. EJSS, (11).
  7. Ślebzak, K. (2012). Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, Komentarz. Warszawa.
  8. Ślebzak, K (2015). Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie Sądu Najwyższego w świetle przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej. Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, XIII (2).
  9. Zieliński, MJ. (2017). Podleganie ubezpieczeniu społecznemu w świetle przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Maszynopis.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu