BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwacewicz-Orłowska Anna (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Tytuł
Determinanty poziomu ubóstwa na przykładzie Polski i Węgier - analiza porównawcza
Determinants of the Poverty Level on the Example of Poland and Hungary - Comparative Analysis
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 51, s. 155-166, tab., bibliogr. 16 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Ubóstwo, Analiza porównawcza, Wskaźniki ubóstwa, Wykluczenie społeczne, Współczynnik Giniego, Nierówności dochodowe, Ludzie młodzi
Poverty, Comparative analysis, Poverty indicators, Social exclusion, Gini coefficient, Income inequalities, Young people
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D63, I31
streszcz., summ.
Kraj/Region
Węgry, Polska
Hungary, Poland
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza czynników determinujących poziom ubóstwa na przykładzie dwóch krajów Grupy Wyszehradzkiej: Polski i Węgier. Analiza została przeprowadzona w oparciu o dane statystyczne EU-SILC i obejmuje lata 2006-2014. Nierówności dochodowe i rosnące ubóstwo to wyzwanie, przed którym staje współczesna gospodarka. Ubóstwo dotyka poszczególne grupy społeczne w różnym stopniu. Poziom ubóstwa w obu analizowanych krajach jest porównywalny w przypadku następujących sytuacji: niskiego poziomu wykształcenia członków rodziny, obecności osoby niepełnosprawnej w rodzinie czy też dużej liczebności rodziny. Wszystkie wymienione czynniki zawsze podnoszą poziom ubóstwa w obu krajach. Na potrzeby niniejszego opracowania założono więc, że poziom ubóstwa zależny jest od czterech następujących czynników: regionu, wieku, stopnia urbanizacji oraz statusu osoby na rynku pracy. Analiza pokazuje, iż w przypadku tychże czynników sytuacja Polski i Węgier jest nieco odmienna. Na Węgrzech ubóstwo w szczególności dotyka dzieci, czyli osoby do lat 16 oraz (oprócz osób nieposiadających zatrudnienia) grupę pracowników. W przypadku Polski grupę osób ubogich w znacznie większym stopniu niż na Węgrzech zasilają osoby zatrudnione z wyłączeniem pracowników. Wiekowo najubożsi są ludzie młodzi, wchodzący na rynek pracy, czyli grupa wiekowa od 16. do 24. roku życia, co jest także powiązane z wcześniejszą kategorią. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to analyse determinants of the poverty level in two countries from The Visegrad Group: Poland and Hungary. This analysis was conducted based on statistical data EU-SILC and it is covering the period 2006-2014. Income inequalities and a growing poverty are a challenge before which the contemporary economy should cope. The poverty afflicts individual social groups in the different degree. The level of poverty in both analysed countries is comparable in case of the following situations: low level of the family members education, the disabled person in the family or also a great size of the family. All mentioned factors always rise up the level of poverty in both countries. For the purposes of this study assumed that the level of poverty is dependent from four following factors: region of settling, age, degree of the urbanization (classes of the town) and the status of the person on the labour market. Analysis is showing that in case of these factors the situation of Poland and Hungary is a little bit different. In Hungary the poverty in particular affects children, i.e. the person less than 16 years old and (apart from not employed persons) group of employees. In case of Poland group of people living below the poverty level in the larger extent than in Hungary are employed persons except employees. In terms of the age the poorest people are young, going the labour market, representing the group from 16 to 24 years. This is also related with the previous category. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkinson A.B., 2013, Reducing income inequality in Europe, IZA Journal of European Labor Studies 2013, nr 2:12, http://dx.doi.org/10.1186/2193-9012-2-12.
 2. Bradshaw J., Mayhew E., 2010, Understanding Extreme Poverty in the European Union, "European Journal of Homelessness", Vol. 4.
 3. Bradshaw J., Mayhew E., 2011, The measurement of extreme poverty in the European Union, European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs an Inclusion.
 4. Bukowski M., Magda I., 2013, Ubóstwo a praca, Zatrudnienie w Polsce 2011, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 5. Communication from the Commission Europe 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, 2010, European Commission, Brussels.
 6. Dane Eurostat (SILC), http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
 7. Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, 2013, GUS, Warszawa.
 8. Kołodko G.W., 2008, Wędrujący świat, Prószyński i spółka, Warszawa.
 9. Kubicki P., 2010, Ubóstwo i wykluczenie społeczne osób starszych, Ekspertyza przygotowana w ramach projektu "EAPN Polska - razem na rzecz Europy Socjalnej", Warszawa.
 10. More than 120 million persons at risk of poverty or social exclusion in 2013, 2014, "Eurostat News release", No. 168.
 11. Panek T., Zwierzchowski J., 2013, Porównawcza analiza sfery ubóstwa w krajach UE w ujęciu regionalnym, "Zeszyty Naukowe - Instytut Statystyki i Demografii SGH", nr 35.
 12. Stiglitz J.R., 2012, The price of inequality. How today's divided society endangers our future, W.W. Norton & Company, New York and London.
 13. The measurement of poverty and social inclusion in the EU: achievements and further improvements, 2013, Working paper 25 prepared by Eurostat.
 14. The risk of poverty or social exclusion affected 1 in 4 persons in the EU in 2014, 2015, Eurostat News Release No. 181.
 15. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 roku, 2015, opracowanie sygnalne GUS, Warszawa.
 16. Wójcik-Żołądek M., 2012, Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, "INFOS Zagadnienia Społeczno-Gospodarcze" nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.3.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu