BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Szymon (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zmiana dostępności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego wskutek otwarcia wschodniej i zachodniej obwodnicy Łodzi
Changing Intraregional Accessibility of the Łódź Province as a Result of the Opening of the Eastern and Western Bypass of Łódź
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2016, nr 4, s. 79-96, rys., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Transport, Transport samochodowy, Sieć drogowa, Autostrady, Transport regionalny
Transport, Motor transport, Road network, Motorway, Regional transport
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo łódzkie
Łódź Voivodship
Abstrakt
Niniejszy artykuł koncentruje się na analizie zmian dostępności transportowej w skali regionalnej w ujęciu indywidualnego transportu samochodowego na skutek wprowadzenia do regionalnej sieci drogowej południkowych obwodnic Łodzi. Zmiany określono na podstawie pomiarów dostępności czasowej oraz potencjałowej przeprowadzonych dla sieci przed i po implementacji odcinków obwodnicowych. Wyniki zaprezentowano w ujęciu względnym i bezwzględnym dla każdej z 4956 jednostek osadniczych i 177 gmin województwa łódzkiego. Stwierdzono, że budowa autostrad i dróg ekspresowych, a szczególnie tych, które stanowią odcinki omijające duże ośrodki miejskie, przyczynia się do zwiększenia spójności terytorialnej regionu oraz zwiększenia dostępności obszarów peryferyjnych, a wielkość oraz zasięg przestrzenny oddziaływania inwestycji drogowych jest wyraźnie zróżnicowany. (abstrakt oryginalny)

This paper focuses on the changes in transport accessibility at the regional scale in terms of individual car transport due to the introduction to the regional road network of the bypasses of Łódź in the meridian course. The changes are determined on the basis of measures of the time and potential accessibility of the network, conducted before and after the ring roads were implemented. The results are presented in both relative and absolute terms for each of the 4956 settlement units and 177 communes of the Łódź region. The author determines that the construction of motorways and expressways, especially those representing bypasses of large urban centres, helps to increase the cohesion of a region and increase accessibility of peripheral areas, while the size and spatial extent of the impact of road investments are clearly differentiated.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Banister D., Berechman J., 2002, "The economic development effects of transport investments", w: A. Pearman, P. Mackie, J. Nellthrop, L. Giorgi (red.), Transport Projects, Programmes and Policies: Evaluation, Needs and Capabilities, Aldershot: Ashgate Publishing Ltd.
 2. Cheng, J., Bertolini, L., 2013, "Measuring urban job accessibility with distance decay, competition and diversity", Journal of Transport Geography, t. 30, s. 100-109, doi: 10.1016/j .jtrangeo.2013.03.005.
 3. Domańska A., 2006, Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Geurs K.T., Ritsema van Eck J .R., 2001, Accessibility Measures: Review and Applications, Bilthoven: National Institute of Public Health and the Environment.
 5. Gutiеrrez J., Condeço-Melhorado A., López E., Monzón A., 2011, "Evaluating the European added value of TEN-T projects: a methodological proposal based on spatial spillovers, accessibility and GIS", Journal of Transport Geography, t. 19, nr 4, s. 840-850, doi: 10.1016/j .jtrangeo.2010.10.011.
 6. Haynes R., Lovett A., Sünnenberg G., 2003, "Potential accessibility, travel time, and consumer choice: geographical variations in general medical practice registrations in Eastern England", Environment and Planning A, t. 35, nr 10, s. 1733-1750, doi: 10.1068/a35165.
 7. Komornicki T., 2015, "Present and future spatial accessibility of the Polish sea ports", Bulletin of the Maritime Institute in Gdańsk, t. 30, nr 1, s. 59-71, doi: 10.5604/12307424.1173059.
 8. Komornicki T., Rosik P., Śleszyński P., Solon J, Wiśniewski R., Stępniak M., Czapiewski K, 2013, Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 9. Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W. (współpr. M. Stępniak i P. Siłka), 2010, Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej, Biuletyn KPZK PAN, nr 241, Warszawa.
 10. Komornicki T., Więckowski M., Rosik P., Michniak D., 2011, "Powiązania transportowe jako czynnik aktywizacji przepływu usług, kapitału, ludzi pomiędzy makroregionem Polski zachodniej a regionami Słowacji", Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska, nr 4, s. 7-53.
 11. Kozłowski S., 2002, Ekorozwój, wyzwanie XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Koźlak A., 2012, "Dostępność transportowa a mobilność przestrzenna na rynku pracy w województwie pomorskim", w: P. Rosik, R. Wiśniewski (red.), Dostępność i mobilność w przestrzeni, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, s. 119-128.
 13. Łatuszyńska M., 2004, "Metody przewidywania efektów rozwoju międzynarodowej infrastruktury transportu", Problemy Ekonomiki Transportu, nr 1, s. 29-39.
 14. Marshall S., Banister D., 2007, Land Use and Transport, European Research Toward Integrated Policies, Amsterdam: Elsevier.
 15. Michniak D., Więckowski M., Stępniak M., Rosik P., 2015, "The impact of selected planned motorways and expressways on the potential accessibility of the Polish- Slovak borderland with respect to tourism development", Moravian Geographical Reports, t. 23, nr 1, s. 13-20.
 16. Ortega E., López E., Monzón A., 2012, "Territorial cohesion impacts of high-speed rail at different planning levels", Journal of Transport Geography, t. 24, s. 130-141, doi: 10.1016/j .jtrangeo.2011.10.008.
 17. Piontek B., 2002, Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 13-27, 111-129.
 18. Poskrobko B., 1998, "Kształtowanie polityki ekorozwoju", w: B. Poskrobko (red.), Sterowanie ekorozwojem, Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, s. 12-13.
 19. Rich D.C., 1978, "Population potential, potential transportation cost and industrial location", Area, t. 10, s. 222-226.
 20. Rosik P., 2009, "Potencjał własny oraz szacowanie parametrów modelu dostępności wewnętrznej na przykładzie Warszawy", Czasopismo Geograficzne, t. 80, z. 1-2, s. 78- 95.
 21. Rosik P., 2012, Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Prace Geograficzne, z. 233.
 22. Rosik P., Stępniak M., 2015, "Monitoring of changes in road potential accessibility at municipality level in Poland, 1995-2015", Geographia Polonica, t. 88, nr 4, s. 607-620.
 23. Rosik P., Stępniak M., Komornicki T., Pomianowski P., 2012, Monitoring spójności terytorialnej gmin w skali krajowej i międzynarodowej w latach 1995-2030, IV edycja konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 24. Rudnicki A., 2010, "Zrównoważona mobilność a rozwój przestrzenny miasta", Architektura, Czasopismo Techniczne, z. 3, s. 57-74.
 25. Taylor Z., 1999, Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Prace Geograficzne, nr 171.
 26. Tóth G., Kineses A., 2011, "Factors of accessibility potential models", Regional Science Inquiry Journal, t. 3, nr 1, s. 27-34.
 27. Tuziak A., 2010, "Społeczno-ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju w ujęciu globalnym i lokalnym", Problemy Ekorozwoju, t. 5, nr 2, s. 39-49.
 28. Wiśniewski S., 2015a, Zróżnicowanie dostępności transportowej miasta w województwie łódzkim, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 29. Wiśniewski S., 2015b, "Zmiany dostępności miast województwa łódzkiego w transporcie indywidualnym w latach 2013-2015", Przegląd Geograficzny, t. 87, nr 2, s. 321-341.
 30. Zasady rozwoju układu drogowo-ulicznego miasta Poznania, 1999, Kraków: Trans-Plan, na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Poznaniu.
 31. Zuziak Z.K., 2008, O tożsamości urbanistyki, Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7366/1509499546605
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu