BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kałuża Halina (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Ginter Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Kałuża Jacek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Jakość życia na obszarach wiejskich w opinii kobiet z powiatu siedleckiego
Quality of Life in Rural Areas According to the Opinion of Women from Siedlce County
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 110-114, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Jakość życia, Obszary wiejskie, Poziom życia, Kobieta, Wyniki badań
Quality of life, Rural areas, Living standard, Woman, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q12, Q75, R12
streszcz., summ.
Kraj/Region
Powiat siedlecki
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie poziomu oraz jakości życia kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet bezrobotnych na obszarach wiejskich na przykładzie powiatu siedleckiego. Na poziom i jakość życia ludności wpływa wiele czynników o charakterze mikro- i makroekonomicznym, m.in. aktywność zawodowa i związane z tym odpowiednie wynagrodzenie czy warunki mieszkaniowe. Zadowolenie z własnego życia uznawane jest za podstawowy wskaźnik subiektywnej oceny jakości życia. Oceny jakości życia dokonano w oparciu o czynniki subiektywne. Głównym narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety, który umożliwił pozyskanie informacji na temat cech społeczno-demograficznych respondentek oraz analizę podjętego zagadnienia. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że najwięcej badanych kobiet oceniło swój poziom życia jako średni. Znaczna grupa kobiet zamieszkująca obszary wiejskie deklarowała wolę emigracji do miasta.(abstrakt oryginalny)

Many factors of micro and macroeconomic nature affect the level and quality of life of the population, including occupational activity and related remuneration or living conditions. Satisfaction of life is considered as the primary indicator of subjective quality of life assessment. The purpose of this paper was to present the level and quality of women's life with special attention paid to unemployed women in rural areas, based on the example of the Siedlce district. Quality of life was assessed on the basis of subjective factors. The main research tool was a questionnaire survey which enabled the information on the sociodemographic characteristics of the respondents and the analysis of the question. The conducted research found that the majority of the surveyed women from the rural areas of the Siedlce county assessed their standard of living as average. A large group of women living in rural areas declared their intention to emigrate to the city.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Beskid Lidia, Róża Milic-Czerniak, Zbigniew Sufin. 1995. Polacy a nowa rzeczywistość ekonomiczna: Procesy przystosowywania się w mikroskali. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
  2. Bogucki Radosław. 2003. "Ekonometryczny model subiektywnej jakości życia". Problemy Jakości 1: 22-26.
  3. Borys Tadeusz, Piotr Rogala. 2008. Jakość życia na poziomie lokalnym - ujęcie wskaźnikowe. Warszawa: UNDP.
  4. Bywalec Czesław, Leszek Rudnicki. 2002. Konsumpcja. Warszawa: PWE.
  5. Kud Krzysztof, Marian Woźniak. 2013. "Percepcja środowiskowych czynników jakości życia na obszarach wiejskich w województwie podkarpackim". Humanities and Social Sciences HSS 20 (4): 63-74.
  6. Ostasiewicz Walenty. 2004. Badanie jakości życia z perspektywy historycznej. Ocena i analiza jakości życia. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
  7. Pieczonka Jacek. 2016. "Jakość życia na obszarach wiejskich według młodzieży w kontekście podejmowania decyzji o miejscu rozpoczęcia aktywności zawodowej". Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 425: 125-140.
  8. Stiglitz Joseph E., Amartya Sen, Jean-Paul Fitoussi. 2013. Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza. Warszawa: PTE.
  9. Słaby Teresa. 2004. Poziom i jakość życia. [W] Statystyka społeczna. Wybrane zagadnienia, red. Tomasz Panek, Adam Szulc, 1-203. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3232
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu