BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudkowska Anna (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Analiza i ocena ryzyka inwestowania w walory wybranych spółek notowanych na rynku podstawowym GPW
Analysis and Evaluation of the Investment Risk in the Equities of Selected Companies Listed on the Stock Exchange (GPW)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (41), 2017, nr 114, s. 39-60, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Kurs akcji, Stopa zwrotu, Miernik ryzyka (VaR), Współczynnik Beta
Share price, Rate of return, VaR method, Beta factor
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Inwestowanie na giełdzie jest jedną z najbardziej ryzykownych, ale zarazem potencjalnie najbardziej opłacalnych form lokowania oszczędności. Stając się posiadaczem akcji danej spółki możemy zarobić, ale również bardzo dużo stracić. Akcje są bowiem papierem wartościowym charakteryzują- cym się dużą zmiennością cen w krótkim przedziale czasowym. Spowodowane jest to bezpośrednią sytuacją emitenta, kondycją finansową danej firmy, a także koniunkturą na rynku czy trendami gospodarczymi. "Inwestor podejmując decyzje na rynku kapitałowym, koncentruje swoją uwagę przede wszystkim na dwóch czynnikach - oczekiwanej stopie zwrotu oraz ryzyku wiążącemu się z daną inwestycją"1 . Dążeniem każdego inwestora jest osiągnięcie jak największego zysku przy danym ryzyku. Bardzo ważnym aspektem jest więc zapoznanie się przez potencjalnego inwestora z mechanizmami działania giełdy oraz metodami służącymi do oceny ryzyka inwestycyjnego. Celem niniejszego opracowania było zatem zaprezentowanie podstawowych narzędzi służących do oceny dochodowości i ryzyka inwestycyjnego na rynku kapitałowym oraz praktyczne ich zastosowanie do akcji wybranych spółek branży budowlanej. Przedstawione zostały zatem szacunki stóp zwrotu z akcji spółek Budimex i Erbud oraz odnoszących się do ich walorów klasycznych mierników ryzyka, tj. wariancji i odchylenia standardowego. Następnie zaprezentowano sposób szacowania współczynnika beta, określającego wrażliwość zmian cen rozpatrywanych akcji na zmiany kursów wszystkich akcji notowanych na giełdzie. Wykorzystując współczynniki asymetrii i koncentracji, dokonano analizy rozkładu stóp zwrotu z akcji analizowanych spółek. Wszystkie obliczenia przeprowadzono na podstawie danych historycznych nieuporządkowanych, pochodzących z miesięcznych notowań akcji badanych spółek z lat 2012-2016.(abstrakt oryginalny)

Investing in the Stock Exchange is one of the most risky and at the same time potentially most profitable forms of placing one's savings. By owning shares of a company it is possible to earn as well as to lose money, because shares are characterized by huge fluctuation in prices in a short period of time, caused by the situation of the issuer, the financial condition of the company, the economic situation on the market or economic trends. "An investor, taking a decision on capital market, pays attention especially to two factors - the expected return on investment and the risk connected with this investment". Every investor tries to reach maximal profit with a given risk. That is why it is very important for the potential investor to know the mechanisms of functioning of the stock exchange, and the methods to assess the investment risk. The purpose of this publication is to present basic tools for profit and risk assessment on the capital market and their practical application to the shares of chosen companies from the construction industry. Described are the estimates of the investment rate of return from the shares of companies called Budimex and Erbud, and classical risk measures connected with their values, that is variance and standard deviation. Next, the author presents the ways of assessing beta risk factor, which indicates the sensitivity of price change of the given shares on the fluctuation in exchange of all listed shares. Asymmetry and concentration coefficient were used to analyse the return on investment from analysed companies. All the calculations were performed on the basis of historical unarranged data concerning monthly listing of the given companies shares in the years 2012-2016.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska A., Fierla A., Inwestowanie. Instrumenty klasyczne i alternatywne, wydanie I, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2011.
 2. Jajuga K., Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego. Ogólne zasady inwestowania, wydanie II, Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, Warszawa 2006.
 3. Jajuga K., Jajuga T., Jak inwestować w papiery wartościowe, PWN, Warszawa 1993.
 4. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, PWN, Warszawa 2009.
 5. Krasiński P., Waściński T., Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa - elementy systematyki i identyfikacji, [w:] Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, red. L. Gąsiorkiewicz, J. Monkiewicz, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 6. Kruk M., Ocena ryzyka inwestowania w walory wybranych spółek branży budowlanej notowanych na GPW w Warszawie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Naukowego w Siedlcach, seria: Administracja i Zarządzanie", nr 96.
 7. Mamcarz K., Inwestorski marketing-mix. Instrumenty sygnalizacji w komunikacji z inwestorami, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012.
 8. Ostrowska E., Rynek kapitałowy. Funkcjonowanie i metody oceny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 9. Pazio W., Analiza finansowa i ocena efektywności projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw, wydanie II, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
 10. Pazio W., Metody pomiaru ryzyka inwestowania w akcje na rynku kapitałowym, [w:] Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, red. L. Gąsiorkiewicz, J. Monkiewicz, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 11. Pazio W., Zarządzanie finansami. Repetytorium, wydanie I, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
 12. Pazio W., Zarządzanie finansami. Wybrane zagadnienia, wydanie II, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
 13. Zaremba A., Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie kieszonkowe, wyd. HELION, Gliwice 2013.
 14. Lista spółek giełdowych, http://www.gpw.pl/lista_spolek [dostęp: 28.03.2017 r.].
 15. Portfele indeksów, http://www.gpw.pl/portfele_indeksow#WIG [dostęp: 28.03.2017 r.].
 16. Opisy indeksów, WIG, http://www.gpw.pl/opisy_indeksow?isin=PL9999999995&ph _tresc_ glowna_start=show [dostęp: 28.03.2017 r.].
 17. Archiwalne notowania indeksu WIG z ostatniego dnia notowań każdego miesiąca w latach 2012-2016, https://www.gpw.pl/notowania_archiwalne [dostęp: 28.03.2017 r.].
 18. Archiwalne kursy akcji badanych spółek z ostatniego dnia notowań każdego miesiąca w latach 2012-2016, https://www.gpw.pl/notowania_archiwalne [dostęp: 28.03.2017 r.].
 19. Parametry statystyczne, http://www.ekonometria.4me.pl/statystyka2.htm [dostęp: 28.03.2017 r.]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11331/1603
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu