BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczyk-Łojewska Grażyna (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Zróżnicowanie polskich regionów w zakresie partycypacji i absorpcji europejskich funduszy pomocowych
Differentiation of Polish Regions in Terms of Participation and Absorption of European Aid Funds
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 10 (CD), s. 8-25, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Dywergencja, Region, Zróżnicowanie regionalne, Polityka spójności, Fundusze pomocowe, Fundusze unijne
Divergence, Region, Regional diversity, Cohesion policy, Subsidiary funds, EU funds
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań, w ramach których podjęto próbę określenia zróżnicowania polskich regionów w zakresie pozyskiwania wsparcia z europejskich funduszy pomocowych. Analizowano w przekroju 16 województw przypadającą na 1 mieszkańca wartość projektów realizowanych przy współudziale europejskich funduszy oraz wartość dofinansowania z tych funduszy, w tym z uwzględnieniem podziału na poszczególne programy operacyjne. Badaniami objęto trzy etapy projektowo-finansowe realizowanej w Polsce po akcesji europejskiej polityki spójności, w tym głównie dziesięcioletni okres (2004-2013) związany z zakończonymi dwoma etapami. Badania pozwoliły na ustalenie stopnia zróżnicowania w przekroju 16 województw analizowanych wskaźników, a także określenie ich terytorialnego rozkładu i jego zbieżności z celami polityki spójności. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of research in which an attempt to determine the diversity of Polish regions in terms of obtaining support from European aid funds was made. Value of projects per capita implemented with the participation of European funds and the value of co-financing from these funds were analyzed in a cross-section of 16 voivodeships, including the division into individual operational programs. The study covered three design and financial stages of the European cohesion policy implemented in Poland after the accession, including mainly the 10-year period (2004-2013) related to the two completed stages. The research allowed to determine the degree of differentiation of the analyzed indicators in the cross-section of 16 voivodeships, as well as their territorial distribution and their convergence with the objectives of cohesion policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk-Łojewska G. (2007). Uwarunkowania strukturalne rozwoju gospodarczego Polski. Bydgoszcz: Wyd. Uczeln. UTP w Bydgoszczy.
 2. Adamczyk-Łojewska G. (2011). Problemy konwergencji i dywergencji ekonomicznej na przykładzie krajów Unii Europejskiej, w tym Polski. [w:] M. Klamut (red), Ekonomia, Economics. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 211, s. 57-76.
 3. Adamczyk-Łojewska G. (2016). Przekształcenia strukturalne i przestrzenne w gospodarce Polski w okresie poakcesyjnym. Bydgoszcz: Wyd. Uczelniane UTP w Bydgoszczy, 2016, ss. 301.
 4. Bukowski S. (2011). Polityka kohezji i konwergencja gospodarcza regionów polski oraz krajów Unii Europejskiej. Warszawa: Difin.
 5. Churski P. (2007). Regionalne zróżnicowanie wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce. Poznaniu: Instytut Zachodni, nr 2.
 6. Dorożyński T. (2012). Rola polityki spójności Unii Europejskiej w usuwaniu regionalnych nierówności gospodarczych. Wnioski dla Polski. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 7. Geodecki T. (2006). Procesy konwergencji i polaryzacji w regionach Unii Europejskiej. Kraków: Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 714.
 8. Jankowska A. (2005). Fundusze Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 9. Klamut M. (2008). Konkurencyjność gospodarki regionalnej i lokalnej. [W:] Z. Strzelecki, Gospodarka regionalna i lokalna. Warszawa: PWN.
 10. Klimowicz M. (2014). Ewolucja celów polityki regionalnej Unii Europejskiej w procesie integracji gospodarczej, [w:] A. Pacześniak i M. Klimowicz (red.), Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie, Wrocław: OTO, s. 203-232.
 11. Kudełko J. (2014). Uwarunkowania rozwoju regionalnego w świetle założeń europejskiej polityki spójności na lata 2014-2020. Katowice: Studia Ekonomiczne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, nr 166.
 12. Kudłacz T. (2015). Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski Zachodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski Zachodniej z innymi regionami, wrot.umww.pl/wp-content/uploads/2015/09/Analiza-pięciu-strategii-regionalnych-województw-Polski-Zachodniej-i-problemów-stykowych-pomiędzy-województwam.PDF (12.12.2015).
 13. Maksymowicz R., Skomudek W. (2014). Ocena systemu zarządzania projektami innowacyjnymi w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2007-2013. http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2014/T1/t1_879.pdf (12.12.2015).
 14. Miazga A. (2007). Polityka regionalna a konwergencja w UE i w Polsce w świetle nowych teorii geografii ekonomicznej. [w:] J.J. Michałek, W. Siwiński, M. Socha (red.), Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, s. 196-220.
 15. Michałek J., Siwiński W., Socha M., (2007). Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej. Warszawa: WN PWN.
 16. Ministerstwo Rozwoju (2016), Fundusze Europejskie w Polsce. Warszawa: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialaniafunduszy/fundusze-europejskie-w-polsce/#Programy krajowe (15.07.2017).
 17. Mokrosińska D. (2011). Polityka kohezji w Unii Europejskiej. [w]: S. Bukowskiego (red.), Polityka kohezji i konwergencja gospodarcza regionów Polski oraz krajów Unii Europejskiej. Warszawa: Difin.
 18. Mosionek-Szweda M. (2012). Wykorzystanie funduszy unijnych przez polskie regiony w programowaniu 2007-2013. Lublin: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, XLVI, 1, s. 95-106.
 19. Orłowski W.M. (2012). 300 albo śmierć. Rzeczpospolita (26.10.).
 20. Szlachta J. (2014). Nowe uwarunkowania trzeciej generacji strategii rozwoju regionalnego w Polsce. Warszawa: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, s. 243-268.
 21. Tomaszewicz A. (2014). Fundusze unijne a rozwój regionalny w Polsce. Warszawa: Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, s. 209-242.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu