BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwaszczuk Natalia (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Jarzęcka Anna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Porównanie wykluczenia cyfrowo-finansowego w Polsce i w Norwegii
Comparison of Digital and Financial Exclusion in Poland and in Norway
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 51, s. 204-218, rys., bibliogr. 16 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Wykluczenie cyfrowe, Wykluczenie finansowe, Wykluczenie społeczne, Internet, Dostęp do informacji
Digital divide, Financial exclusion, Social exclusion, Internet, Access to information
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I24
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Norwegia
Poland, Norway
Abstrakt
Gwałtowny rozwój technologii, coraz większa popularność sieci Internet, łatwiejsza dostępność urządzeń zdalnego dostępu do Internetu jak komputery, tablety, smartfony, a także ułatwiony dostęp do szerokiej gamy informacji spowodował znaczne zróżnicowanie i przeobrażanie się społeczeństwa. Obecnie możemy mówić o społeczeństwie informacyjnym, gdzie główną wartością jest informacja i usługi z nią związane. Obserwuje się przenoszenie wielu tradycyjnych usług do sieci Internet i rozwijanie już tam istniejących. Część społeczeństwa została pozbawiona z różnych przyczyn możliwości pełnego uczestniczenia w wielu aspektach życia. Wyznacznikiem poziomu rozwoju cywilizacji jest dostęp obywateli do nowoczesnych technologii i stopień ich użycia. Dla części społeczeństwa zdobycie informacji jest szybkie, proste i niezależne od elementów takich jak czas czy miejsce. Druga część społeczeństwa, w związku z brakiem takich możliwości, podlega wykluczeniu cyfrowemu. Wykluczenie cyfrowe pociąga za sobą inny rodzaj wykluczenia dotyczącego braku możliwości skorzystania z usług bankowych opartych na sieci Internet, czyli podlegają wykluczeniu finansowemu. W pracy przeprowadzono analizę porównawczą Norwegii i Polski, odwołując się również do średniej dla Unii Europejskiej, pod kątem wykluczenia cyfrowo-finansowego, możliwości dostępu do informacji dostarczanej za pośrednictwem sieci Internet i czynników kształtujących i różnicujących te kraje, z uwzględnieniem aspektu bankowości internetowej, jako głównej przyczyny wykluczenia finansowego. W pracy zwrócono również uwagę na aspekt związany z bezpieczeństwem i stratami finansowymi, co może się przekładać na stopień wykluczenia finansowego. (abstrakt oryginalny)

Dynamic development of technology, increasing popularity of Internet, better availability of devices allowing easy access to Internet such as laptops, tablets or smartphones, as well as easy access to broad spectrum of information, has caused significant diversification and transformation of the society. Nowadays we can talk about information society where the main value is information and the services associated with it. A trend is being observed of moving traditional services into the Internet and developing services being there already. Part of the society has been deprived of, for various reasons, the possibility to actively participate in many aspects of the public life. An indication of civilization's development level is the access of its citizens to modern technologies and their usage. For one part of the society, getting information is quick, simple and independent from factors like time and location. The other part of the society, due to the lack of such capabilities, is digitally excluded. This digital divide causes yet another type of exclusion - inability to access Internet banking services - financial exclusion. In this paper comparative analysis of Poland and Norway has been conducted (also referring to the EU average) regarding the digital and financial exclusion, accessibility of information available in the Internet, factors differentiating those two countries, especially the usage of Internet banking, treated as the main cause for financial exclusion. Security and financial losses aspects have also been discussed in this paper - as one of the potential drivers of the financial exclusion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Batorski D., Relacja wykluczenia społecznego z wykluczeniem informacyjnym, http://biblioteka.mwi.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=32:relacja-wykluczenia-spo%C5%82ecznego-z-wykluczeniem-informacyjnym&Itemid=3 (stan na dzień 15.02.2011 r.).
 2. Dziawgo D., 2013, Obsługa klienta masowego [w:] Bankowość, red. M. Zaleska, C.H. Beck, Warszawa.
 3. Gawrysiak P., 2006, Cyfrowe wykluczenie treści [w:] Information in the Net: Problems, methods and technologies, red. B. Sosińska-Kalata, E. Chuchro, W. Daszewski, SBP, Warszawa.
 4. http://ur.edu.pl/pliki/Zeszyt19/30.pdf (stan na dzień 10.11.2016 r.).
 5. http://bbc.uw.edu.pl/Content/3/08.pdf (stan na dzień 10.11.2016 r.).
 6. http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171255263 (stan na dzień 10.11.2016 r.).
 7. Inglot-Brzęk E., 2011, Brak dostępu do Internetu jako wskaźnik wykluczenia społecznego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 19, red. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
 8. Nierenberg B., 2011, Zarządzanie mediami - ujęcie systemowe, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 9. Nowak J.S., 2005, Społeczeństwo informacyjne - geneza i definicje [w:] Społeczeństwo informacyjne, red. G. Bliźniuk, J.S. Nowak, Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Górnośląski, Katowice.
 10. Mc Quail D., 2008, Teoria komunikowania masowego, PWN, Warszawa.
 11. Popiołek M., 2013, Wykluczenie cyfrowe w Polsce, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 32, red. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
 12. Van Dijk J., 2010, Społeczne aspekty nowych mediów, PWN, Warszawa.
 13. European Commission - Digital Single Market, http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en oraz https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi (stan na dzień 10.11.2016 r.).
 14. Alior Bank, https://www.aliorbank.pl/dam/jcr:2c557a27-9d52-4c66.../toip-konta-osobiste.pdf (stan na dzień 10.11.2016 r.).
 15. Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, Wykluczenie cyfrowe w Polsce, 2015, Warszawa https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/133/plik/ot-637_internet.pdf (stan na dzień 10.11.2016 r.).
 16. World Economic Forum - Reports, http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016/networked-readiness-index/ (stan na dzień 10.11.2016 r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.3.17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu