BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oliński Marian (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Znaczenie relacji międzyorganizacyjnych w modelach biznesu polskich przedsiębiorstw - aspekt innowacyjny
Importance of Interorganizational Relationships in the Business Models of Polish Enterprises - Innovative Aspect
Źródło
Management Forum, 2017, vol. 5, nr 3, s. 31-37, bibliogr. 42 poz.
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Relacje organizacyjne, Innowacje
Business models, Organizational relationships, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zdiagnozowano związek pomiędzy dywersyfikacją rodzajową partnerów relacji a innowacyjnością badanych przedsiębiorstw we wszystkich wyróżnionych elementach składowych modelu biznesu (zidentyfikowano ich siedem, a mianowicie: wartość tworzona na rzecz klienta, wartość przechwycona przez przedsiębiorstwo, kompetencje oparte na wiedzy, zasoby, łańcuch wartości, kanały dystrybucji oraz instrumenty konkurowania). We wszystkich wymienionych elementach konstytuujących model biznesu stwierdzono występowanie dodatniego związku pomiędzy dywersyfikacją rodzajową partnerów a aktywnością innowacyjną przedsiębiorstw (tę ostatnią diagnozowano na podstawie liczby wprowadzonych w ostatnich trzech latach nowych lub istotnie ulepszonych produktów bądź też usług). Z badań wynika zatem, iż współpraca skutkująca istnieniem relacji międzyorganizacyjnych z różnorodnymi grupami interesariuszy jest ważną determinantą kształtującą aktywność innowacyjną przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

The paper diagnosed the relationship between the diversification of partners of relation and the innovation of the surveyed enterprises in all elements which build the business model, i.e.: value creation for the customer, value captured by the company, competences based on knowledge, resources, value chain, distribution channels and instruments to compete. In each of these elements, a positive relationship between the diversification of generic partners and the innovative activity of enterprises (diagnosed on the number of new or significantly improved products or services, entered in the last three years) was found. The research shows that cooperation resulting in the existence of interorganizational relations with various stakeholder groups is an important determinant of the innovative activity of enterprises.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afuah A., Tucci Ch. L., 2003, Biznes internetowy. Strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Applegate L.M., 2000, E-business models: Making sense of the internet business landscape, [w:] Applegate L.M., Dickson G.W., DeSanctis G. (red.), Information Technology and the New Enterprise: Future Models for Managers, Upper Saddle River, Prentice Hall, New York.
 3. Barney J., 1991, Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management", nr 17/1, s. 99-120.
 4. Bis J., 2013, Innowacyjny model biznesowy - sposób na zwiększenie przewagi konkurencyjnej, [w:] B. Kożuch (red.), Modele biznesowe, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" T. XIV, z. 13, cz. II, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź, s. 53-63.
 5. Bratnicki M., 2000, Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 6. Chesbrough H., Rosenbloom R.S., 2002, The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox corporation's technology spin-off companies, "Industrial and Corporate Change", vol. 11, nr 3, s. 529-555.
 7. Cyfert S., Krzakiewicz K., 2011, Wykorzystanie koncepcji modeli biznesu w zasobowej teorii firmy, [w:] R. Krupski (red.), Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych, s. 99-106.
 8. D'Souza A., Wortmann H., Huitema G., Velthuijsen H., 2015, A business model design framework for viability; a business ecosystem approach, "Journal of Business Models", vol. 3, nr 2, s. 1-29.
 9. Davenport T.H., Leipold M., Voelpel S., 2006, Strategic Management in the Innovation Economy: Strategic Approaches and Tools for Dynamic Innovation, Capabilities Publics Corporate Publishing & Wiley GmbH, Erlangen.
 10. Dudzik T., Witek-Hajduk M.K., 2007, Model biznesu - moda czy nowa koncepcja zarządzania strategicznego, [w:] H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski (red.), Wspólna Europa. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 429-439.
 11. Dworzecki Z., 2003, Strategiczne sieci przedsiębiorstw, [w:] A. Skowronek- Mielczarek (red.), Przedsiębiorstwo - przedsiębiorczość - rynek, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 12. Falencikowski T., 2011, Modele biznesu w sektorze turystycznym - ujęcie relacyjne, [w]: A. Adamik (red.), Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 250-259.
 13. Falencikowski T., 2013, Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar, CeDeWu.pl, Warszawa.
 14. Gay B., 2014, Open innovation, networking, and business model dynamic: the two sides, "Journal of Innovation and Entrepreneurship", vol. 3, s. 1-20.
 15. Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M., 2008, Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 16. Heikkila M., Bouwman H., Heikkila J., Solaimani S., Janssen W., 2015, Business model metrics: an open repository, [w:] J. Becker, M.J. Shaw (wyd.), Information Systems and e-Business Management, Springer, s. 1-30.
 17. Huczek M., 2015, Tworzenie innowacji poprzez współpracę międzyorganizacyjną, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas - Zarządzanie", Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanitas, T. 16, vol. 2, Sosnowiec, s. 13-25.
 18. Jabłoński M., 2010, Technologiczne mapy drogowe w procesie projektowania modeli biznesu, [w:] "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas - Zarządzanie", z. 2, s. 7-14.
 19. Kawa A., Pierański B., 2016, Relacje poziome w sieciach międzyorganizacyjnych - wyniki badań, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 421, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 227-238.
 20. Kujala S., Artto K., Aaltonen P., Turkulainen V., 2010, Business models in project-based firms - Towards a typology of solution-specific business models, "International Journal of Project Management", vol. 28, s. 96-106.
 21. Kotler Ph., 2005, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 22. Obłój K., 2002, Tworzywo skutecznych strategii. Na styku starych i nowych reguł konkurencji, PWE, Warszawa.
 23. Obłój K., 2010, Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy?, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 24. Olesiński Z., 2010, Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 25. Osterwalder A., Pigneur Y., 2002, An e-Business Model Ontology for Modeling e-Business, 15th Bled Electronic Commerce Conference e-Reality: Constructing the e-Economy, Slovenia - Bled, June 17-19.
 26. Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci C.L., 2005, Clarifying Business Models: Origins, Present, and Future of The Concept, "Communications of the Association for Information Systems", vol. 16, s. 1-25.
 27. Osterwalder A., Pigneur Y., 2012, Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 28. Rajala R., Westerlund M., 2007, Business models - a new perspective on firms' assets and capabilities. Observations from the Finnish software industry, "Entrepreneurship and Innovation", vol. 8, nr 2, s. 115-125.
 29. Shafer S., Smith H., Lindner J., 2005, The Power of Business Models, "Business Horizons", vol. 48, s. 199- 207.
 30. Stankiewicz M. J., 2005, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń.
 31. Stańczyk-Hugiet E.I., 2013, Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 32. Sus A., 2014, Dynamika modeli biznesu, "Nauki o Zarządzaniu", vol. 1/18, s. 90-99.
 33. Szopik-Depczyńska K., 2015, Współpraca innowacyjna przedsiębiorstw sfery B+R w województwie śląskim, "Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 225, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 191-199.
 34. Szopik-Depczyńska K., Depczyński R., 2012, Aktywność innowacyjna sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w aspekcie konkurencyjności przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 25, Szczecin, s. 373-392.
 35. Sztucki T., 2000, Marketing przedsiębiorcy i menedżera, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 36. Szymańska A., 2012, Wpływ innowacyjności na konkurencyjność przedsiębiorstw, [w:] A. Stabryła, T. Małkus (red.), Strategie rozwoju organizacji, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków, s. 183-197.
 37. Tarnawa A., Zadura-Lichota P., 2013, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, PARP, Warszawa.
 38. Ujda-Dyńka B., 2013, Współdziałanie gospodarcze jako element strategii rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 34, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 289-300.
 39. Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807 z późn. zm.
 40. Wikström K., Artto K., Kujala J., Söderlund J., 2010, Business models in project business, "International Journal of Project Management", vol. 28, s. 832-841.
 41. Zadura-Lichota P., 2010, Innowacyjność 2010, PARP, Warszawa.
 42. Zastempowski M., 2013, Potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw na tle liderów polskiej gospodarki w świetle badań empirycznych, "Współczesne Zarządzanie", nr 2, s. 68-75.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-0025
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/mf.2017.3.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu