BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błasiak Anna (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Tytuł
Współpraca szkoły i rodziny jako istotny czynnik optymalizacji procesów wychowania i kształcenia najmłodszego pokolenia
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2017, vol. 16, nr 38, s. 11-26, bibliogr. 22 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Synergia rodziny i szkoły
Słowa kluczowe
Współpraca, Szkolnictwo podstawowe, Rodzina, Dialog społeczny
Cooperation, Primary education, Family, Social dialogue
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie teoretycznych podstaw, zasad i założeń współpracy dwóch podstawowych środowisk wychowawczych - rodziny i szkoły, przed którymi zostało postawione zadanie kształtowania wartościowych cech osobowości, optymalnego i wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Przedstawiony problem badawczy dotyczy odpowiedzi na pytanie: jakie są fundamentalne założenia, zasady i determinanty współczesnej współpracy szkoły i rodziny, której celem jest optymalizacja procesów wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży. Zastosowano analizę literatury i syntezę wniosków oraz przegląd raportów z badań naukowych dotyczących podjętej problematyki. PROCES WYWODU: W założeniach pedagogiki obecny jest pogląd dotyczący potrzeby innowacyjnej i twórczej współpracy szkoły i rodziny, która powinna mieć wielopodmiotowy charakter i opierać się na współpracy, współdziałaniu i partnerstwie realizowanym w dialogu. Odwołując się do naukowych opracowań ukazano pojęcia i założenia współpracy tych dwóch środowisk, stan aktualny, korzyści, jakie ze sobą niesie współdziałanie oraz determinanty, które to utrudniają. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Z przeprowadzonych analiz wynika, że rodzina i szkoła muszą ze sobą współpracować w oparciu o partnerski dialog, aby tworzyć zharmonizowany i spójny system oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych wobec młodego pokolenia, aby zostały zaspokojone w optymalnym stopniu jego potrzeby rozwojowe i edukacyjne. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Szkoła i rodzina w ramach współpracy, której celem jest wzajemne wsparcie, powinny wypracować własny, zharmonizowany model (system) edukacyjnej działalności oparty na zaakceptowanych ideach i założeniach oraz na oczekiwaniach partnerów edukacyjnych, których winna łączyć symetryczna i partnerska relacja oraz zaangażowanie w realizację wspólnych celów i zadań.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babiuch, M. (2002). Jak współpracować z rodzicami "trudnych" uczniów?. Warszawa: WSiP.
 2. Banasiak, M. (2013). Współpraca rodziny ze szkołą w kontekście reformy edukacyjnej w Polsce, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 3. Bibik, R. (2009). Partnerstwo rodziny i szkoły - fikcja czy rzeczywistość?. W: A. Ładyżyński (red.), Rodzina we współczesności, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 147-161.
 4. Bieroń, K. (2012). Potencjał współpracy. W: G. Mazurkiewicz (red.), Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 288-296.
 5. Błasiak, A. (2015). Współczesne rodzicielstwo - tendencje zmian i ich uwarunkowania. W: J. Karbowniczek, A. Błasiak, E. Dybowska, (red.), Dziecko, rodzina, wychowanie. Wybrane konteksty. Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 47-68.
 6. Bobula, S. (2012). Rodzice partnerami szkoły. Partnerstwo, czyli co?. W: G. Mazurkiewicz (red.), Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 297-310.
 7. Borawska, I. (2010). Współpraca nauczycieli z rodzicami na przykładzie szkoły podstawowej. W: A. Regulska (red.), Pedagogika rodziny - wybrane problemy. Warszawa: Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 65-92.
 8. Janke, A.W., Kawula, S. (2007). Stosunki rodziny i szkoły. Integracja i syntonia. W: S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke (red.), Pedagogika rodziny. Obszar i panorama problematyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 219-262.
 9. Kochan, K. (2001). Współpraca nauczycieli i rodziców jako jeden z warunków pomyślnej integracji dzieci niepełnosprawnych w edukacji wczesnoszkolnej. W: I. Nowosad (red.), Nauczyciele i rodzice. Współpraca w wychowaniu. Zielona Góra: WSNHiS, 153-159.
 10. Kozubska, A. (2004). Rodzice w zreformowanej szkole. Mit czy rzeczywistość ?. W: A. W. Janke (red.), Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT", 311-322.
 11. Krzesińska-Żach, B. (2007), Rodzice znaczącym podmiotem edukacji szkolnej. W: D. Opozda (red.), Rodzicielstwo. Wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych. Lublin: Wydawnictwo KUL, 289-295.
 12. Łobocki, M. (1994). Organizowanie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Lublin: Wydawnictwo UMSC.
 13. Maszke, A. W. (2002). Współpraca i partnerstwo rodziców i nauczycieli. W: A. Karpińska (red.), Edukacja w dialogu i reformie. Białystok: Trans Humana, 67-80.
 14. Mendel, M. (2004). Aktywna szkoła - bierni rodzice: anomia, mit czy przemieszczenie znaczeń?. W: A. W. Janke (red.), Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT", 297-310.
 15. Nalskowski, A. (2002). Przestrzenie i miejsca szkoły, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 16. Okoń, W. (1987). Słownik pedagogiczny. Warszawa: PWN.
 17. Ryk, A. (2008). Współczesna rodzina wobec wybranych problemów ponowoczesności. W: B. Muchacka, Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT, 33-40.
 18. Segiet, W. (1999). Rodzice - nauczyciel. Wzajemne stosunki i reprezentacje, Poznań - Warszawa: Książka i Wiedza.
 19. Ustawa z dnia 25 lipca 1998 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty. Dziennik Ustaw 1998, nr 117, poz.759; nr 162, poz. 1126).
 20. Winiarski, M. (2000). Rodzina, szkoła, środowisko lokalne: problemy edukacji środowiskowej. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 21. Zając, D. (2004). Niektóre zasady społeczne we współpracy szkoły i rodziny. W: A. W. Janke (red.), Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT", 323-329.
 22. Żłobicki, W. (2000), Rodzice i nauczyciele w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2017.163801
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu