BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Opozda Danuta (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
Synergia rodziny i szkoły - niektóre konteksty teoretyczne i praktyka
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2017, vol. 16, nr 38, s. 27-40, bibliogr. 18 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Synergia rodziny i szkoły
Słowa kluczowe
Rodzina, Szkolnictwo państwowe, Synergia, Obszary problemowe
Family, State education, Synergy, Problem areas
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest próba syntetycznego przedstawienia obszarów problemowych i wskazanie zagadnień, jakie pojawiają się na horyzoncie określenia "synergia rodziny i szkoły". PROBLEM I METODY BADAWCZE: Pytanie problemowe sformułowano następująco: jakie zagadnienia uwzględniane są w pedagogicznym namyśle nad synergią rodziny i szkoły? W artykule podjęto próbę określenia kierunków analiz (kontekstów) teoretycznych i zarysowania praktycznych odniesień w problematyce synergii rodziny i szkoły. Zastosowano metodę analizy literatury oraz selekcji i rekonstrukcji treści w celu uzyskania syntezy omawianych zagadnień. PROCES WYWODU: Realizacja celu i odpowiedź na pytanie problemowe jest ujęta w procesie wywodu, na który składa się: wprowadzenie w zagadnienie, zaprezentowanie rozumienia synergii rodziny i szkoły, wybranych jej kontekstów oraz teoretycznych modeli i zasad. Następnie przedstawiono przykład badań i wyniki obrazujące niektóre kwestie dotyczące synergii rodziny i szkoły. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Refleksja nad podjętą problematyką wskazuje na wielowymiarowość analizowanego obszaru, prezentowane modele świadczą o zróżnicowaniu w obrębie badanej rzeczywistości, a wyniki przykładowych badań sugerują zachodzące zmiany w niektórych wymiarach współdziałania rodziny i szkoły. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Istnieje potrzeba prygotowania uniwersalnych opracowań i modeli synergii rodziny i szkoły oraz konieczność projektowania wąskich programów realizowanych w szkołach. W obliczu nowych wyzwań edukacyjnych, w czasach zmiany społecznej należy rozwijać wiedzę, umiejętności i kompetencje studentów pedagogiki i kierunków nauczycielskich w celu skutecznego podejmowania współdziałania z rodziną.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzezińska, A. (2003). Modele i strategie badania zmiany rozwojowej. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 1. Gdańsk: GWP, 238 256.
 2. Brzezińska, A. (2003). Psychologia wychowania. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 3. Gdańsk: GWP, 227 257.
 3. Dziaczkowska, L. (2016). Wspólnota. W: K. Chałas i A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 1344 1349.
 4. Gurba, E. (2001). Wczesna dorosłość. W: B. Harwas Napierała i J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 202 234.
 5. Havighurst, R.J. (1981). Developmental tasks and education. New York: Longmans & Greek.
 6. Janke, A.W. (2002). Transformacja w stosunkach rodziny i szkoły na przełomie XX i XXI wieku. Perspektywy zmiany społecznej w edukacji. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im Kazimierza Wielkiego.
 7. Lulek, B. (2008). Współpraca szkoły, rodziny i środowiska. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. Lulek, B. i Reczek Zamróz, Ł. (2014). Rodzina i szkoła w zmieniającej się przestrzeni edukacyjnej. Dylemat czasu przemian. Rzeszów: Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej.
 9. Łobocki, M. (2007). W trosce o wychowanie w szkole. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 10. Mendel, M. (2000). Rodzice w szkole. Program budowania partnerstwa rodzina - szkoła - gmina. W: M. Mendel (red.), W poszukiwaniu partnerstwa rodziny, szkoły i gminy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 11. Mendel, M. (2004). Aktywna szkoła - bierni rodzice: anomia, mit czy przemieszczenie znaczeń? W: A.W. Janke (red.), Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 12. Nalaskowski, A. (2009). Pedagogiczne złudzenia, zamyślenia, fikcje. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 13. Opozda, D. (2009). Współpraca rodziny i szkoły - o lepszą jakość relacji rodzice - nauczyciele. Pedagogia Christiana, 1/23, 137 147.
 14. Opozda, D. (2012). Changes in the Rlationship between the Family and the School. Abilities and the Boundary Conditions in People's Development. W: E. Domagała Zyśk, D. Bis i A. Rynio (red.), Social and Educational Support in Life long Human Development. Lublin: Wydawnictwo KUL, 61 81.
 15. Opozda, D. (2012). (Nie)codzienność współpracy rodziny i szkoły w warunkach zmiany społecznej - w kierunku konceptualizacji przedmiotu badań. W: A. Popławska (red.), Oblicza edukacji w zmieniającym się społeczeństwie. Białystok: Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 65 82.
 16. Sowińska, O.I. (2016). Współpraca rodziców i szkoły. Obszary, rodzaje i wyzwania edukacyjne. Lublin: niepublikowana praca magisterska, archiwum KPR, IP KUL.
 17. Słownik języka polskiego. (1996). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Śliwerski, B. (2004). Możliwości rozpoznawania sensu współdziałania szkoły rodziców i uczniów w społeczeństwie wolnorynkowym. W: I. Nowosad i M.J. Szymański (red.), Nauczyciele i rodzice. W poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza, Kraków: Wydawnictwo AP.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2017.163802
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu