BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turczak Anna (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie)
Tytuł
Zależność między poziomem wykształcenia a czasem pozostawania bez pracy bezrobotnych w Polsce
The Relationship between Level of Education and Duration of Job Seeking Regarding the Unemployed in Poland
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 51, s. 231-243, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Wykształcenie, Bezrobocie, Poszukiwanie pracy
People's education, Unemployment, Job search
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C12, I21, J64
streszcz., summ.
Abstrakt
Wykształcone społeczeństwo oznacza wiele korzyści tak dla państwa, jak i dla jego obywateli. Osoby lepiej wykształcone znajdują się w dużo bardziej komfortowej sytuacji na rynku pracy - łatwiej im znaleźć nową pracę, z pracy swojej czerpią więcej satysfakcji oraz otrzymują wyższe wynagrodzenie. W artykule dokonano oceny zmian, jakie zaszły w strukturze bezrobotnych w Polsce na przestrzeni lat 2007-2014. Określono udziały zarejestrowanych należących do następujących grup: 1) osoby z wykształceniem wyższym, 2) policealnym i średnim zawodowym, 3) średnim ogólnokształcącym, 4) zasadniczym zawodowym, 5) gimnazjalnym i niższym. Uzyskane wyniki porównano z informacjami na temat stóp bezrobocia w poszczególnych grupach. Dodatkowo dla każdej z pięciu wymienionych grup obliczono procent osób pozostających bez pracy: I) do 3 miesięcy włącznie, II) powyżej 3 miesięcy, ale nie dłużej niż 6 miesięcy, III) powyżej 6 miesięcy, ale nie dłużej niż 12 miesięcy, IV) powyżej 12 miesięcy, ale nie dłużej niż 24 miesiące, V) dłużej niż 24 miesiące. W kolejnym kroku do oceny skali różnic występujących między poszczególnymi frakcjami bezrobotnych wykorzystano parametryczny test istotności. Obliczenia przeprowadzono oddzielnie dla ośmiu kolejnych lat. W ramach zrealizowanych w artykule badań wykazano, że w Polsce najszybciej nową pracę znajdują osoby legitymujące się dyplomem wyższej uczelni. Dłużej muszą poszukiwać pracy bezrobotni mający wykształcenie średnie ogólnokształcące, w następnej kolejności policealne i średnie zawodowe, potem zasadnicze zawodowe, a najdłużej - bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym. Prawidłowość ta dotyczyła wszystkich przebadanych lat i nie była dziełem przypadku. (abstrakt oryginalny)

Educated society means a number of benefits both for the state and for its citizens. Better educated people are in a much more comfortable situation on the labor market - it is easier for them to find a new job, they derive more satisfaction from their work and receive higher salaries. The changes that occurred in the structure of unemployed in Poland during the time period 2007-2014 have been assessed in this article. Parts of the registered belonging to the following groups: 1) people with tertiary education, 2) post-secondary and vocational secondary, 3) general secondary, 4) basic vocational, 5) lower secondary and lower, were determined. The obtained results were compared with information on the unemployment rates in these groups. Additionally for each of the five specified groups the percentages of persons seeking jobs during: I) up to 3 months, II) over 3 months, but not longer than 6 months, III) over 6 months, but not longer than 12 months, IV) over 12 months, but not longer than 24 months, V) more than 24 months, were computed. In the next step the parametric test of significance was used to assess the scale of differences between identified fractions of the unemployed. The calculations were performed separately for eight consecutive years. Within the research carried out in this paper it was shown that in Poland persons with a university degree are able to find a new job the most quickly. The unemployed with general secondary education have to seek jobs longer, next are those with post-secondary and vocational secondary, then basic vocational and the longest - the unemployed with lower secondary, primary and incomplete primary education. This regularity concerned all the years examined and was not due to chance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżewski B., Polcyn J., 2016, Education quality and its drivers in rural areas of Poland, "Eastern European Countryside", Vol. 22, s. 197-227, http://dx.doi.org/10.1515/eec-2016-0010.
 2. Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P., 2010, Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Wydawnictwo Economicus, Szczecin.
 3. Jarecki W., 2009, Wyniki badań w kwestii efektów kształcenia [w:] Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, red. R.Cz. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok-Warszawa.
 4. Kapitał ludzki w Polsce w 2010 r. (2011 r., 2012 r., 2014 r.), 2012 (2013, 2014, 2015), GUS, Gdańsk.
 5. Kot S.M., Jakubowski J., Sokołowski A., 2007, Statystyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 6. Polcyn J., 2015, Wybrane składowe kapitału społecznego jako miernik wspomagający ocenę pracy szkoły, "Humanizacja Pracy", nr 2 (280), s. 177-187.
 7. Pułaska-Turyna B., 2005, Statystyka dla ekonomistów, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 8. Rączaszek A., 2009, Uwarunkowania demograficzne systemu kształcenia a rynek pracy na przykładzie regionu rybnickiego [w:] Gospodarowanie zasobami pracy na początku XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, red. R.Cz. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok-Warszawa.
 9. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015, 2015, GUS, Warszawa.
 10. Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2014 r., 2016, GUS, Warszawa.
 11. Wasilewska E., 2015, Statystyka matematyczna w praktyce, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 12. Zeliaś A., 2000, Metody statystyczne, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.3.19
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu