BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Komorowski Łukasz (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN), Stanny Monika (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)
Tytuł
Publiczny transport zbiorowy na obszarach wiejskich - wnioski z badań
Public Transport in Rural Areas - Studies Conclusions
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 129-136, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Transport publiczny, Obszary wiejskie, Gmina, Rozwój, Finansowanie transportu
Public transport, Rural areas, District, Development, Transport financing
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O18, R40
streszcz., summ.
Abstrakt
Przyjęto założenie, że finansowanie transportu publicznego przez samorządy lokalne jest zjawiskiem częstym na obszarach wiejskich o wielofunkcyjnej strukturze gospodarki, natomiast relatywnie rzadkim w samorządach monofunkcyjnych rolniczo. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy transport publiczny na obszarach wiejskich jest usługą o regresywnym kierunku, czy jednak liczba gmin finansujących go wzrasta. Przeprowadzone na grupie 2173 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich analizy pozwoliły na empiryczną falsyfikację pierwszej oraz weryfikację drugiej części pytania. Mimo zwiększającej się liczby samorządów finansujących transport zbiorowy wykazano znaczne zróżnicowanie przestrzenne w tym aspekcie. Relatywnie wysoki odsetek mieszkańców gmin względnie monofunkcyjnych, położonych poza strefą oddziaływania największych miast, pozbawiony jest możliwości korzystania z organizowanej przez gminę komunikacji zbiorowej. Jednocześnie w gminach tych wskazuje się na silną potrzebę dofinansowywania tej usługi.(abstrakt oryginalny)

The paper assumed that public transport is more often financed in the multifunctional rural areas than in typical agricultural communities. The authors have tried to explain whether public transport in urban areas is regressive or the number of communities financing this service is increasing. Own studies show that number of rural communities financing public transport has increased between 2001 and 2016. In spite of all, there are large spatial differentiations across the country. Comparatively high percentage of inhabitants of typical agricultural areas do not have possibility to use public transport. Need to organize this service was pointed relatively often in those communities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych. GUS. https://bdl.stat.gov.pl/BDL.
 2. Gorzym-Wilkowski Waldemar, Andrzej Miszczuk, Magdalena Miszczuk, Krzysztof Żuk. 1999. Zarys ekonomiki gminy. Lublin: Norbertinum.
 3. MRR. 2011. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. 2011. Warszawa: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 4. NIK. 2016. Wykonywanie przez gminy obowiązku dowożenia dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół. Poznań: Najwyższa Izba Kontroli.
 5. Rosner Andrzej. 1991. Migracje wieś-miasto a przepływy między typami gospodarstw domowych ludności wiejskiej. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 6. Rosner Andrzej, Monika Stanny. 2014. Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap 1. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
 7. Rosner Andrzej, Monika Stanny. 2016. Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I1. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
 8. Stanny Monika. 2012. "Modele funkcjonalne wiejskich obszarów peryferyjnych w Polsce". Roczniki Naukowe SERiA XIV (4): 110-114.
 9. Stanny Monika, Andrzej Rosner, Edyta Kozdroń. 2016. "Changes in the spatial distribution of the level and dynamics of socio-economic development of rural areas in Poland". Wieś i Rolnictwo 4 (173): 29-47, doi: 10.7366/wir042016/02.
 10. Szołtysek Jacek. 2011. Kreowanie mobilności mieszkańców miast. Warszawa: Wolters Kluwer.
 11. UE. 2012. Wersja skonsolidowana traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Bruksela: Unia Europejska. Dz.U. C 326, 26/10/2012 P. 0001-0390.
 12. UITP. 2002. Public transport for sustainable mobility. Brussels: International Association of Public Transport.
 13. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Dz.U. 2011, nr 5, poz. 13.
 14. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Dz.U. 1991, nr 95, poz. 425.
 15. Wolański Michał, Wiktor Mrozowski, Mateusz Pieróg. 2017. "Transport zbiorowy poza miastami - regres, reformy, rekomendacje". Zarządzanie Publiczne 38: 62-77, doi 10.15678/ZP.2016.38.4.05.
 16. Wyszomirski Olgierd (red.). 2002. Gospodarowanie w komunikacji miejskiej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 17. http://www.mf.gov.pl, dostęp 1.03.2017.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3235
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu