BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gunia Grażyna (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Współpraca środowisk wychowawczych w procesie edukacji, opieki i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością słuchu
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2017, vol. 16, nr 38, s. 55-70, bibliogr. 31 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Synergia rodziny i szkoły
Słowa kluczowe
Rehabilitacja niepełnosprawnych, Pedagogika, Rodzina
Rehabilitation of disabled persons, Pedagogy, Family
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem opracowania jest przedstawienie teoretycznych i aplikacyjnych założeń na temat zagrożeń, szans i wyzwań w zakresie współpracy środowisk edukacyjno-rehabilitacyjnych wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin w świetle obowiązujących ustaleń legislacyjnych, organizacyjnych i zmian społeczno-kulturowych. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Aby zrealizować cel, przeprowadzono kwerendę literatury i analizę materiału empirycznego z badań własnych. Poszukiwania badawcze zawężono do określenia opinii rodziców na temat współczesnych potrzeb rodzin wychowujących dzieci z wadą słuchu oraz ich oceny współpracy ze specjalistami w procesie terapeutyczno-wychowawczym. Do badań zastosowano ankietę wśród rodziców dzieci głuchych, które są objęte kompleksową opieką w poradni specjalistycznej. PROCES WYWODU: Podjęty problem usystematyzowano w dwóch częściach. Po pierwsze, przedstawiono teoretyczne założenia pedagogiki specjalnej w działaniach na rzecz synergii różnych grup społecznych. Po drugie, w świetle przeglądu literatury przedmiotu i wniosków z badań własnych omówiono przykłady społecznych oczekiwań rodziców, specjalistów wobec współpracy na rzecz wspierania rozwoju osób z niepełnosprawnością. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Zaprezentowany obraz współpracy wszystkich osób, które podejmują działania pomocowe wobec budowania potencjału rodziny dziecka i tworzenia zróżnicowanych wspólnot komunikacyjnych łączących szkołę z innymi przestrzeniami społecznymi, jest zorientowany na aktywne uczestnictwo osoby dziecka i jego rodziny w tym procesie. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Poszukiwanie współczesnych perspektyw w zakresie synergii środowisk wychowawczych wiąże się z podnoszeniem jakości życia osób w wymiarze równości szans, godności, autonomii, tożsamości, normalizacji, inkluzji. Jest to problem szeroko omawiany w teorii, ale w praktyce często niedoceniany lub uznawany za nowe wyzwanie dla działań w naukach o wychowaniu.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran, J. (2012). Problemy i konteksty wychowania dzieci z uszkodzonym słuchem w przekazach ich słyszących matek. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 2. Bartnikowska, U. (2010). Sytuacja społeczna i rodzinna słyszących dzieci niesłyszących rodziców. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 3. Bieńkowska, K. i Głowińska, M. (2013). Od słowa do rozmowy. Krosno-Preszów: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu.
 4. Cawthon, S.W. (2011). Accountability Based Reforms: The Impact on Deaf and Hard of Hearing Students. Washington: Gallaudet University Press.
 5. Chrzanowska, I. (2015). Pedagogika specjalna. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 6. Chrzanowska, I. (2016). Wczesna edukacja i opieka w Polsce na tle krajów UE - wyzwania dla polskiej polityki oświatowej. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 22, 73 91.
 7. De Clerk Goedele, A.M. (2016). Deaf Epistemologies, Identity, and Learning. A Comparative Perspective. Washington: Gallaudet University Press.
 8. Dykcik, W. (2010). Tendencje rozwoju pedagogiki specjalnej. Osiągnięcia naukowe i praktyka. Poznań: Wydawnictwo PTP.
 9. Gajdzica, Z. (2013). Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 10. Gunia, G. (2005). Normalizacja procesu wczesnej diagnozy i rehabilitacji dzieci z wadą słuchu. W: Cz. Kosakowski i A. Krause (red.), Dyskursy pedagogiki specjalnej, 4. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
 11. Gunia, G. (2012). Rodzice partnerem w terapii logopedycznej dziecka z wadą słuchu. W: K. Krakowiak i A. Dziurda Multan (red.), Wychowanie dzieci z uszkodzeniami słuchu - nowe wyzwania dla rodziców i specjalistów. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 12. http://slysze.ifps.org.pl/gdy muzyka jest halasem ifps uczy ochrony sluchu (dostęp: 06.02.2017).
 13. Jan Paweł II. (2005). Pamięć i tożsamość. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 14. Kopaliński, W. (1989). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 15. Kosakowski, Cz. (2003). Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 16. Kościelak, R. (2010). Poczucie umiejscowienia kontroli i przekonania o własnej skuteczności w zdrowiu i chorobie. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 17. Kotowicz, J. (2016). The neuroscience of sign language. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica, 7, 65 72.
 18. Kozłowski, W. (1993). Współdziałanie i rywalizacja. W: W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa: Fundacja Innowacja.
 19. Krause, A. (2010). Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 20. Kubicki, P. (2012), Równy dostęp do edukacji osób z niepełnosprawnościami. W: S. Trociuk (red.), Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Warszawa: Wydawca: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 21. Lipkowski, O. (1979). Pedagogika specjalna. Zarys. Warszawa: PWN.
 22. Lorens, A. (2014). Model rehabilitacji audiologicznej po wszczepieniu implantu ślimakowego opracowany na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Nowa Audiofonologia, tom 3(5), 77 90.
 23. Okoń, W. (1981). Słownik pedagogiczny. Warszawa: PWN.
 24. Oliva, G.A. (2004). Alone in the Mainstream: A Deaf Woman Remembers Public School (Deaf Lives). Washington: Gallaudet University Press.
 25. Podgórska Jachnik, D. (2007). Partnerstwo edukacyjne w pedagogice specjalnej. W: Cz. Kosakowski, A. Krause i A. Żyta (red.), Dyskursy pedagogiki specjalnej, 6. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego.
 26. Sękowska, Z. (1985). Pedagogika specjalna. Zarys. Warszawa: PWN.
 27. Skarżyński, H. (2012). Nowe wyzwanie dla medycyny szkolnej - badania przesiewowe słuchu. Nowa Audiofonologia, tom 1, nr 2, 9.
 28. Twardowski, A. (2015). Rola środowiska rodzinnego w procesie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami. W: T. Żółkowska, J. Buława Halasz i Ł. Skryplonek (red.), Pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywistość, tom X, Niepełnosprawność w spirali naukowych rozważań. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US Minerwa.
 29. www.csioz.gov.pl/src/files/klasyfikacje/ICF_Polish_version.pdf (dostęp: 06.02.2017).
 30. www.wadasluchu.org (dostęp: 06.02.2017).
 31. www.codapolska.org (dostęp: 19.05.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2017.163804
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu