BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Starzyńska Dorota (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój sektora MSP w Polsce w latach 2009-2013
The Impact of Foreign Direct Investment for the Development of the SME Sector in Poland in the Years 2009-2013
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 1, s. 417-433, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne
Small business, Direct investments, Foreign investment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena funkcjonowania przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego należących do sektora MSP oraz jego wpływu na ich rozwój. Jednym z najważniejszych sposobów realizacji rozwoju, gwarantującym jednocześnie przetrwanie przedsiębiorstw na rynku, są inwestycje. Funkcjonowanie przedsiębiorstw krajowych, jak i tych z udziałem kapitału zagranicznego w warunkach nasilającej się konkurencji, nie jest możliwe bez ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Dokonując oceny funkcjonowania i wpływu inwestorów zagranicznych na polski sektor MSP, posłużono się wybranymi wskaźnikami ekonomicznymi, min. Wskaźnikiem intensywności inwestowania, wartością nakładów inwestycyjnych na zakup środków trwałych w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo. W artykule wykorzystano publikowane dane GUS charakteryzujące przedsiębiorstwa krajowe oraz podmioty z udziałem kapitału zagranicznego z lat 2009-2013. (fragment tekstu)

The aim of the article is to analyze the enterprises with foreign capital share from the SME sector and their impact on its development. The empirical analysis of the influence of foreign investors on the Polish SME sector were based on selected economic indicators: number of enterprises, number of employees, the investment intensity, the value of capital expenditures for the purchase of fixed assets per one company. The article is based on the published data, coming from Central Statistical Office characterizing the national enterprises and entities with foreign capital, operating in the SME sector from the years 2009-2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bolonek R., Firszt D. (2007), Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju nowoczesnych sektorów w gospodarce Polski, "Zeszyty Naukowe", nr 741, Kraków.
 2. Janczewska D. (2010), Wpływ inwestycji zagranicznych na kształtowanie luki technologicznej w polskich przedsiębiorstwach w branży konstrukcji spawanych w procesie integracji europejskiej [w:] Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej, (red.) Z. Zioło, T. Rachwał, t. 6, wyd. Nowa Era, Warszawa-Kraków.
 3. GUS (2015), Małe i średnie przedsiębiorstwa niefinansowe w Polsce w latach 2009-2013, Warszawa.
 4. Karaszewski W. (2004), Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne. Polska na tle świata, wyd. Dom Organizatora, Toruń.
 5. Kłysik-Uryszek A. (2010), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Fachowe, CeDeWu, Warszawa.
 6. Lizińska W. (2013), Zmiany napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, regionalne zróżnicowanie ich koncentracji oraz znaczenie dla rozwoju gospodarki [w:] R. Kisiel, M. Wojarska (red.), Wybrane aspekty rozwoju regionalnego, wyd. Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach", Olsztyn.
 7. Maciejewski M. (2010), Znaczenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla polskiej gospodarki [w:] M. Maciejewski, S. Wydymus (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 8. Misztal P. (2012), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik wzrostu gospodarczego w Polsce, "Finanse", nr 1 (5).
 9. M. Niklewicz-Pijaczyńska M. (2012), Wachowska M., Wiedza - Kapitał ludzki - Innowacje, wyd. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław.
 10. Pavlinek P. (2004), Regional Development Implications of Foreign Direct Investments in Central Europe, European Urban and Regional Studies, nr 11(1).
 11. Różański J. (2010), Przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce. Rozwój. Finansowanie. Ocena, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 12. Rymarczyk J. (2010), Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 13. Starzyńska D. (2012), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 14. Starzyńska D. (2014), Struktura kapitałowa przedsiębiorstw a współpraca ze sferą nauki w zakresie działalności innowacyjnej w świetle badań empirycznych, "Annales Universitatis Marii Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia", nr 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 15. Weresa M. (2002), Skutki inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju przyjmującego - doświadczenia Polski. "Zeszyt BRE Bank - CASE", nr 62, Rola inwestycji zagranicznych w gospodarce, Warszawa.
 16. Witkowska J. (2001), Rynek czynników produkcji w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu