BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łożykowski Aleksander (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Unijny model ograniczeń w zaliczaniu kosztów finansowania zewnętrznego do kosztów uzyskania przychodów w świetle polskich przepisów o niedostatecznej kapitalizacji
EU Model Limiting Deductibility of the Cost of Interest from External Financing in the Light of Polish Regulations on Thin Capitalization
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2017, z. 153, s. 161-191, tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Unikanie opodatkowania, Koszty, Prawo międzynarodowe
Tax avoidance, Costs, International law
Uwagi
Klasyfikacja JEL: EI260, K330, K340
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano główne założenia ograniczeń możliwości potrącania odsetek, wynikające z dyrektywy przeciwko unikaniu opodatkowania, która wdraża na poziomie Unii Europejskiej niektóre wytyczne OECD w zakresie projektu Base Erosion and Profit Shifting. Autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy polskie regulacje w zakresie niedosta tecznej kapitalizacji są równie skuteczne co rozwiązania zaproponowane w modelu unijnym.(abstrakt oryginalny)

The paper outlines the main premises for limiting deductible interest expenses, which result from the Directive laying down rules against tax avoidance, a vehicle to implement some OECD guidelines under the Bose Erosion and Profit Shifting project in the European Union. The author seeks to answer the ąuestion whether Polish regulations concerning thin capitali zation are eąually effective as Solutions proposed in the EU model.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Communication from the Commission to the EP and the Council - A Fair and Efficient Corporate Tax System in the European Union: 5 Key Areas for Action, COM (2015) 302 finał.
 2. Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016r. ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego, Dz. Urz. UE L 193/1 z 19.07.2016.
 3. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady - Pakiet środków przeciwdziałających unikaniu opodatkowania: kolejne kroki na drodze do zapewnienia skutecznego opodatkowania i zwiększenia przejrzystości podatkowej w UE, COM (2016) 23 finał.
 4. OECD, BEPS action 4 - discussion draft on elements of the design and operation of the group ratio rule, lipiec 2016.
 5. OECD, Comments received on Public BEPS action 4 - discussion draft on elements of the design and operation of the group ratio rule, 25 sierpnia 2016r.
 6. OECD, Comments received on Public Discussion draft BEPS action 4: interest deductions and other financial payments, Part 1,11 lutego 2015.
 7. OECD, Public discussion draft: BEPS action 4 approaches to address BEPS involving interest in the banking and insurance sectors, 28 lipca 2016r.
 8. OECD/G20, Base Erosion and Profit Shifting Project - Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments, action 4: 2015 Finał Report.
 9. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach, 2015/2066 (INI).
 10. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r., tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.
 11. Wyrok NSA z dnia 8 października 2014 r II FSK 2633/12.
 12. Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 23 lutego 2016r. I SA/G1 962/15.
 13. Bachmann C., Lahmann A., Schiller C., The Impact of Thin-Capitalization and Earnings Stripping Rules in the EU-15 on the Tax Shield, European Financial Management Association Annual Meeting, Amsterdam 2015.
 14. Bhogal S., The EU Anti-Tax-Avoidance Directive, Tax Notes International, 5 września 2016.
 15. Buslei FI., Simmler M., The Impact of Introducing an Interest Barrier Evidence from the German Corporation Tax Reform 2008, Discussion paper 1215, Deutsches Institut fur Wirtschaftsforschung 2012.
 16. Damodaran A., Debt Fundamentals by Sector (US), http://pages.stern.nyu.edu/~a- damodar/New_Flome_Page/datafile/dbtfund.htm
 17. Desai M.A., Foley C.F., Flines J.R., A multinationalperspective on Capital structure choice and internal Capital markets, "Journal of Finance" 2004, 59.
 18. Drefiler D., Scheuering U., Empirical Evaluation of Interest Barrier Effects, ZEW Discussion Paper no. 12-046, 2015.
 19. European Commission, Tax reforms in EU Member States - 2015 Report, Taxation Papers nr 58.
 20. Farrar J., Mawani A., Debt-Equity Limitations in Thin Capitalization Rules: Canadian Evidence, CAAA 2008 Annual Conference Paper.
 21. Gresik T.A., Schindler D., Schjelderup G., Immobilizing Corporate Income Shifting: Should It Be Safe to Strip in the Harbour?, CESifo Working Paper Series no. 5609, listopad 2015.
 22. Hauller A., Runkel M., Multinationals Capital structures, thin capitalization rules, and corporate tax competition, European Tax Policy Forum, Revised Version, czerwiec 2008.
 23. E1M Revenue &Customs i E1M Treasury, Tax deductibility of corporate interest expense: considtation (October 2015), https://www.gov.uk/government/consultations/ tax-deductibility-of-corporate-interest-expense/tax-deductibility-of-corporate- interest-expense-consultation
 24. Eluizinga El., Laeven L., Nicodeme G., Capital structure and International dept shifting, "Journal of Financial Economics" 2008, vol. 88, Elsevier, Amsterdam 2008.
 25. Jamroży M., Opodatkowanie dochodów transgranicznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 26. Kalamov Z., Safe haven vs. earnings stripping rules: A prisoner's dilemma?, mimeo, ZBW, Leibniz 2015.
 27. Mardan M., The Effects of Thin Capitalization Rules when Firms are Financially Constrained, 8th Norwegian-German Seminar on Public Economics, CESifo, Munich, 8-9 listopada 2013.
 28. Mardan M., Why Countries Differ in Thin Capitalization Rules: The Role of Financial Development, CESifo Working Paper Series no. 5295, kwiecień 2015.
 29. MF, Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2015 rok, dostęp: http://www.linanse.mf.gov.pl/documents/766655/5758903/Informacja
 30. . Tischbirek W., Germany: Interest Barrier, Loss of Losses and Other Delicacies, Euromoney Handbooks, Chapter 14, 2008.
 31. Webber S., Thin capitalization and interest deduction regulations, Copenhagen Rese arch Group on International Taxation - CORIT, Discussion paper no. 8, 2010.
 32. Webber S., Thin Capitalization and Interest Deduction Rules: A Worldwide Survey, Tax Notes International, vol. 60, no. 9, 29 listopada 2010
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu