BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Komańda Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Istotność kompetencji pracowników a ich wpływ na wdrażanie usprawnień w wybranych obszarach wykorzystania wiedzy w działalności przedsiębiorstwa
The Relevance of Competencies of Employees and Their Impact on the Implementation of Improvements in Selected Areas of Knowledge Use in Business Activity
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 322, s. 42-52, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Kompetencje pracownicze, Umiejętności pracownicze, Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Wiedza
Employees competencies, Employee skills, Innovations, Enterprise innovation, Knowledge
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M10, M50
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka innowacyjności w przedsiębiorstwach jest współcześnie interpretowana wielopłaszczyznowo. Oznacza to, że wyróżnia się wiele grup czynników, które wpływają na konieczność, szybkość i zakres wdrażania zmian w organizacji. Wśród nich pojawiają się także te związane z kompetencjami i umiejętnościami pracowników, które są elementem gorącej wiedzy przedsiębiorstwa. Niniejszy artykuł na podstawie analizy zebranych danych empirycznych stawia sobie za cel określenie istnienia zależności między opiniami respondentów o istotności kompetencji twardych i miękkich w przedsiębiorstwie a postrzeganiem ich wpływu na wdrażanie usprawnień w obszarach wykorzystywania wiedzy w działalności organizacji.(abstrakt oryginalny)

The issue of innovation in enterprises is interpreted on many levels nowadays. This very fact means that a lot of factors that affect the need for speed and scope of implementation of changes in the organization may be recognized. Among them there are also those related to the competencies and skills of employees that are the elements of hot knowledge of the company and should be properly recognized in the system of knowledge management of the organization. This paper based on the results of empirical study aims to determine the existence of the relationship between the opinions of the respondents on the importance of hard and soft competencies for the companies and the areas of improvements implementation in the functioning of the organization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak P., Rutkowski I.P. (2016), Informacja w kształtowaniu procesu innowacji produktu, "Przegląd Organizacji", nr 3.
 2. Bilińska-Reformat K., Sztangret I. (2013), Influence of Knowledge Sharing between Intermediaries and IT Leaders on Developing Offers for Customers-polish Perspective, "International Journal of Management Cases", nr 15(4).
 3. Brzeziński M., Mietlicka D. (2011), Badanie i ocena procesu dzielenia się wiedzą jako determinanty zmian w MŚP Polski Wschodniej - studium przypadku, "Zeszyty Naukowe WSEI", seria: Ekonomia, nr 3(1).
 4. Budziewicz-Guźlecka A., Drab-Kurowska A. (2009), Zarządzanie wiedzą w dobie nowej gospodarki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 544, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 35.
 5. Dyduch W. (2015), Ilościowe badanie i operacjonalizacja zjawisk w naukach o zarządzaniu [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer S.A., Warszawa.
 6. Gwin C. (2003), Sharing Knowledge: Innovations and Remaining Challenges, World Bank Publications, Washington, D.C.
 7. Kisielińska J. (2009), Bezwzorcowa klasyfikacja obiektów w ekonomice rolnictwa, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", nr 8.
 8. Komańda M. (2011), Przemysł wydobywczy węgla kamiennego a gospodarka oparta na wiedzy: opozycja czy integracja? [w:] J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny (red.), Wybrane aspekty przemian strukturalnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Katowice.
 9. Komańda M., Sowa M. (2014), Zarządzanie wiedzą klienta w przedsiębiorstwie w opinii menedżerów i pracowników, "Przedsiębiorstwo XXI wieku - doświadczenia i perspektywy zarządzania. Przedsiębiorstwo w sieci. Studia Ekonomiczne", nr 202.
 10. Kraśnicka T. (2015), Związki proinnowacyjnej kultury organizacyjnej z innowacyjnością technologiczną przedsiębiorstw-problemy pomiaru i wyniki badań, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (169).
 11. Liu Y., Özyer T., Alhajj R., Barker K. (2005), Integrating Multi-objective Genetic Algorithm and Validity Analysis for Locating and Ranking Alternative Clustering, "Informatica", nr 29(1).
 12. Mikuła B. (2006), Dostosowanie systemu zarządzania zasobami ludzkimi do wymagań zarządzania wiedzą, "E-mentor", nr 4(16).
 13. Potocki A. (2011), Znaczenie zespołowych metod generowania i wykorzystania wiedzy w organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego: stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia", nr 68(2).
 14. Romanowska M. (2016), Determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 2.
 15. Rudolf T. (2005), Wiedza w firmie: jak obudzić uśpiony potencjał? "E-mentor", nr 2(9).
 16. Rousseeuw, P.J. (1987), Silhouettes: a Graphical Aid to the Interpretation and Validation of Cluster Analysis, "Journal of Computational and Applied Mathematics", nr 20.
 17. Staniewski M.W. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Vizja Press & IT, Warszawa.
 18. Stankiewicz J., Moczulska M. (2016), Zachowania pracowników sprzyjające innowacyjności organizacji w świetle badań, "Przegląd Organizacji", nr 2.
 19. Zahra S.A., Nielsen A.P., Bogner W.C. (1999), Corporate Entrepreneurship, Knowledge, and Competence Development, "Entrepreneurship: Theory and Practice", nr 23(3).
 20. Żukowska J., Komańda M. (2015), Improving the Competitiveness Based on Innovations, According to the Case Study of Horus Energia, "Theory of Management", nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu