BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łużak Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Strategie niszy rynkowej na przykładzie sektora browarów w Polsce
Market Niche Strategies: the Case of Brewing Industry in Poland
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2017, z. 153, s. 193-209, tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Nisza rynkowa, Pozycja przedsiębiorstwa na rynku, Strategia niszy rynkowej
Market niche, Business strength, Niche market strategy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L100, LI 10
streszcz., summ.
Abstrakt
Nisze rynkowe stanowią bardzo interesujący obszar badań. Nie znajduje to jednak odzwier ciedlenia w literaturze przedmiotu, gdyż obserwuje się ograniczoną liczbę publikacji z badań empirycznych poświęconych tej tematyce. Autor przybliża w tekście definicję, charakterystykę oraz możliwości stosowania strategii nisz rynkowych przed przedsiębiorstwa, a także dokonuje klasyfikacji rodzajów nisz rynkowych. Artykuł przedstawia strategie niszowe realizowane przez browary działające w Polsce, a także typologię browarów niszowych.(abstrakt oryginalny)

Market niches are an extremely interesting research area. Yet, that has not been reflected in the specialist literaturę sińce publications devoted to empirical studies in this area remain rather scarce. The author explains the definition, specificity and possibilities of adopting market niche strategy in business; he also divides market niches into classes. The paper discusses niche strategies implemented by breweries in Poland and the typology of niche breweries. Keywords: niches, market niches, market niche strategy, niche strategies, market niche strate gies, types of niche, breweries, niche breweries, niche markets(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berliński L., Zarządzanie strategiczne małym przedsiębiorstwem, OPO, Bydgoszcz 2002
 2. . Beverland M.B., Lockshin L.S., Crafting a Niche in a Crowded Market: The Case oj Palliser Estate Wines of Martinborough (New Zealand), w: Handbook of niche marketing, red. T. Dalgic, The Haworth Press, New York 2006.
 3. Beverland M.B., Lockshin L.S., Organizational life cycles in smali New Zealand wineries, "Journal of Small Business Management" 2001, 39(4), w: R.H. Cuthbert, Strategie Planning in Agricnltnral Niche Markets, rozprawa doktorska, University of Otawo, Dunedin 2011.
 4. Biggadike R., EnteringNew Markets. Strategies and Performance, Marketing Science Institute, Cambridge MA, 1977, w: Handbook of niche marketing, red. T. Dalgic, The Haworth Press, New York 2006.
 5. Cavalloni C., Tschirky H., Nischen - erfolgstrdchtige Marktsegmente?, io Manage ment Zeitschrift 1991, 04.
 6. Cuthbert R.H., Strategie Planning in Agricnltnral Niche Markets, rozprawa doktor ska, University of Otawo, Dunedin 2011.
 7. Danner M., Strategisches Nischenmanagement, Entstehung und Bearbeitung von Marktnischen, Deutscher Universitats-Verlag, Wiesbaden 2002.
 8. Elberse A., Czy strategia długiego ogona naprawdę ma sens?, "Harvard Business Review Polska" 2009, styczeń.
 9. Guzek M., Nisze popytowe na rynkach zagranicznych i ich znaczenie dla rozwoju polskiego eksportu, "Rynki Zagraniczne", Informacje dla biznesmena, dodatek do nr 30(6025) z 9.03.1996.
 10. Handbook ofniche marketing, red. T. Dalgic, The Haworth Press, New York 2006.
 11. Kellermann K., Nischenmarketing im Klein- und Mittelstand (am Beispiel des Nischenprodukts "Arbeitsfunktionsgetrdnke"), Europa Regionum, t. VIII, 2005.
 12. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrole, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa 1999.
 13. Kroger F., Vizjak A., Kwiatkowski A., Sukces w niszach rynkowych. Strategie uzyskiwa nia globalnej przewagi konkurencyjnej, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2007.
 14. Parrish E., Cassil N., Oxenham W., Niche market strategyfor a maturę marketplace, "Marketing Intelligence & Planning" 2006, vol. 24, no. 7.
 15. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkuren cyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 16. Sala J., Obsługa niszy rynkowej jako strategia marketingowa małych firm, "Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia" 2001, z. 3.
 17. Siemieniako D., Koncepcja dwubiegunowej skali niszy funkcji i niszy cech, "Serwis Marketing" 1997, nr 11.
 18. Siemieniako D., Strategia niszy rynkowej. Nisza funkcji i nisza cech na tle podstawo wych strategii funkcjonowania przedsiębiorstw, Marketing Serwis 1997, nr 12.
 19. Siemieniako D., Strategia działania w niszach rynkowych. Zasady kształtowania i możliwości wykorzystania, Rozprawy Naukowe nr 72, Politechnika Białostocka, Dział Wydawnictw i Poligrafii, Białystok 2000.
 20. Tinsey D.B., New Niche Strategy May Rule Marketing by Jan. 1, 2037, Marketing News, 17.07.1987.
 21. Trachsel M., Nischenstrategien und ihre Bedeutungfur den Unternehmenserfolg, Deut scher Universitatsverlag, Wiesbaden 2007.
 22. Weinstein A., Market Segmentation: Using Demographics, Psychographics, and Other Niche Marketing Techniąues to Predict and Model Customer Behavior, Probus Pubi- shing Co., Chicago, IL 1994.
 23. Weinstein A., Handbook of Market Segmentation. Strategie Targetingfor Business and Technology Firms, The Haworth Press, New York 2004.
 24. Zuchella A., Palamara G., Niche strategy and exportperformance, "Advances in Inter national Marketing" 2007, vol. 17.
 25. http://otago.ourarchive.ac.nz
 26. http://wired.com
 27. http://www.absatzwirtschaft.de
 28. http://www.browary-polskie.pl
 29. http://www.inwestor.msp.gov.pl
 30. https://www.kpmg.com
 31. http://www.ostwestfalen.ihk.de
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu