BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skoczylas Wanda (Uniwersytet Szczeciński), Kulczyńska Anna (Skarbnik, Powiat Sulęciński)
Tytuł
Finansowanie rozwoju jednostki samorządu terytorialnego ze źródeł zewnętrznych jako zadanie doradcze audytu wewnętrznego
Financing of the Development of a Self-Governmental Entity by External Sources as an Advisory Task of Internal Audit
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 1, s. 31-41, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcja doradcza audytu wewnętrznego
Słowa kluczowe
Audyt wewnętrzny, System doradczy, Finansowanie samorządu terytorialnego, Finansowanie zewnętrzne, Wskaźnik zadłużenia
Internal audit, Advisory system, Local government financing, External financing, Debt ratio
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Identyfikacja zagrożeń w absorbcji zewnętrznych źródeł finansowania, a w tym środków Unii Europejskiej w perspektywie lat 2014-2020 w realizacji przedsięwzięć twardych i miękkich poprawiających jakość życia społeczności lokalnej. Metodologia badania - Wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury i pozostałych źródeł, analizę ryzyka oraz case study wybranego powiatu. Wynik - Przeprowadzone badanie pozwoliło potwierdzić rosnące znaczenie funkcji doradczej audytu wewnętrznego oraz istniejące zagrożenia w absorpcji środków Unii Europejskiej przez samorządy i ich determinanty. W konkluzji uzasadniono i potwierdzono potrzebę rozszerzenia katalogu wyłączeń przy obliczaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Oryginalność/wartość - Zaproponowanie i uzasadnienie - w wyniku realizacji funkcji doradczej audytu wewnętrznego - rozszerzenia katalogu wyłączeń uwzględnianych przy obliczaniu indywidualnego wskaźnika zadłużenia, mających wpływ na eliminację bariery absorpcji środków Unii Europejskiej oraz poprawę gospodarnego działania na rzecz społeczności lokalnej bez zwiększania zadłużenia.(abstrakt oryginalny)

Purpose - Identification of threats in absorption of external financing sources, including European Union (EU) funds in the perspective of years 2014-2020, in the realisation of soft and hard undertakings improving the quality of life of local communities. Design/methodology/approach - Critical analysis of literature and other sources, risk analysis as well as a case study of the chosen administrative district. Findings - The conducted research allowed the confirmation of the increasing importance of advisory function of internal audit as well as the existing threats in absorption of EU funds by self-governments and their determinants. In conclusion it was justified and confirmed that it is necessary to extend the list of exclusion used in calculating the individual debt rate. Originality/value - The proposal and justification (in result of the realisation of advisory function of internal audit) of extending the list of exclusions taken into consideration while calculating the individual debt ratio, affecting the elimination of the barrier of the absorption of EU funds as well as the in improvement in economic actions in favour of the local community without increasing the debt.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Definicja audytu wewnętrznego. Kodeks etyki oraz międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego (2016). The Institute of Internal Auditors Reserch Fundation: Floryda. Tłumaczenie Warszawa: Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.
 2. Filipiak, B., Dylewski, M. (2013). Indywidualny wskaźnik zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego - problemy dostosowawcze. W: J. Sokołowski, A. Żabiński (red.), Finanse publiczne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 3. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2015 (2016). Warszawa: Studia i analizy statystyczne, GUS.
 4. Herdan, A., Stuss, M.S., Krasodomska, J. (2009). Audyt wewnętrzny: jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny w spółkach akcyjnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 5. Kabalski, P., Grzesiak, L. (2017). Funkcje audytu wewnętrznego w opinii polskich audytorów. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 91 (147).
 6. Kumpiałowska, A., Wartość czynności doradczych audytu. Pobrane z: http:// www.mf.gov.pl/c/document _library/ get_file?uuid...36ec... (7.07.2017).
 7. Marchewka-Bartkowiak, K., Wiśniewski, M. (2012). Indywidualny wskaźnik zadłużenia JST - ocena krytyczna i propozycje zmian. Analizy BAS, 21.
 8. MF o zadłużaniu. Resort finansów przedstawił nowe przepisy dotyczące m.in. limitów zadłużenia. Pobrane z: http:// samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.finanse/175026/MF-o-zadluzaniu--Resort-finansow-przedstawil-noweprzepisy- dotyczace-m-in-limitow-zadluzenia (7.07.2017).
 9. Sprawozdanie z postępów realizacji w 2014 i 2015 r. Umowy Partnerstwa 2014-2020 (2016). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju. Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej.
 10. Uchwała nr XXXV/170/17 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sulęcińskiego na lata 2017-2030, Załącznika nr 1.
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1870 z późn. zm.).
 12. Winiarska, K. (2007). Audyt wewnętrzny w 2007 roku. Standardy międzynarodowe - regulacje krajowe. Warszawa: Difin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/1-03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu