BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wakuła Monika (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
The Level of Indebtedness of Communes in the Area of Ostrołęka-Siedlce Subregion
Poziom zadłużenia gmin podregionu ostrołęcko-siedleckiego
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (41), 2017, nr 114, s. 71-85, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie gminą, Budżet gminy, Zadłużenie, Finanse
District management, District budget, Indebtedness, Finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednostki samorządu terytorialnego mają ograniczone możliwości finansowania realizowanych przez nich zadań. Chcąc sprostać potrzebom społeczności lokalnej, poprawić poziom atrakcyjności zajmowanego terenu, muszą korzystać ze zwrotnych źródeł finansowania. W celu zabezpieczenia się przed utratą płynności finansowej powinny bardzo uważnie analizować swoją sytuację finansową i oceniać bezpieczeństwo finansowe podejmowanych decyzji. Zaciąganie długu przez samorządy w głównej mierze jest warunkowane przez prawo. Ustawodawca w powszechnie obowiązujących przepisach prawa stosował różne ograniczenia zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego. W ustawie o finansach publicznych z 2009 roku uległy one zmianie. Wprowadzony został tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego. Nowy limit zaczął obowiązywać od roku 2014. Celem artykułu będzie próba przedstawienia uwarunkowań prawnych wpływających na zarządzanie długiem gminy i analiza na tym tle wyniku finansowego i poziomu zadłużenia samorządów gminnych w latach 2009-2014. W opracowaniu wskazano przyczyny, źródła i kierunki wykorzystywania zwrotnych źródeł finansowania na badanym terenie. W opracowaniu wykorzystano klasyczne metody badawcze, tj: analizę literatury przedmiotu, aktów prawnych oraz analizę porównawczą poziomu podstawowych kategorii budżetowych mających wpływ na poziom zadłużania się gmin. Porównań dokonano pomiędzy gminami w Polsce, województwie mazowieckim oraz podregionie ostro- łęcko-siedleckim w podziale na gminy wiejskie, miejskie i miejsko-wiejskie.(abstrakt oryginalny)

Units of territorial government have limited financial possibilities to carry out tasks. If they want to meet the demands of the local community and to improve the level of attractiveness of the area occupied by them, they have to use repayable sources of financing. In order to protect themselves from a liquidity crisis, units should analyze their financial situation very carefully and evaluate financial safety while making decisions. Incurring debts by local governments is regulated mainly by the law. A legislator introduced various limits concerning running up a debt in generally applicable regulations. The Public Finance Act of 2009 changed the regulations. An individual debt ratio for local government units was introduced. The new limit came into effect in 2014. The aim of the article is an attempt to present legal conditions influencing debt management of a commune and the analysis of financial results based on the conditions as well as the level of indebtedness of local governments of communes between 2009 and 2014. The elaboration indicates causes, sources and directions of using repayable sources of financing on a given area. The article uses conventional research methods, i.e. the analysis of the subject literature, legal acts and comparative analysis of the level of basic budgetary categories influencing the level of commune indebtedness. The comparison was carried out on communes in Poland, the Mazovia province and the subregion of Ostrołęka-Siedlce with the division into rural, urban and urban-rural communes. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bitner M., Cichocki K., Jak zwiększyć wiarygodność finansową samorządów, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2009, nr 6.
 2. Bitner M., Gmina na rynku kapitałowym. Podstawy zarządzania długiem komunalnym, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1999.
 3. Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, LexisNexis, Warszawa 2008.
 4. Dylewski M., Filipiak B., Finansowanie samorządowego długu publicznego - instrumenty i skutki ich zastosowania, "Annales Universitatis Mariae Curie--Skłodowska" 2013, vol. XLVII, 3.
 5. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, PWE, Warszawa 2006.
 6. Glumińska-Pawlic A., Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Studium finansowoprawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003.
 7. Hałaburda D.A., Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2010.
 8. Jastrzębska M., Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 9. Kozłowski A.J., Czaplicka-Kozłowska I.Z., Zarządzanie finansami w samorządzie terytorialnym, Wyższa Szkoła Biznesu w Pile, Olsztyn 2011.
 10. Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2005.
 11. Owsiak S., Finanse publiczne. Teorie i praktyka, PWN, Warszawa 1999.
 12. Poniatowicz M., Dług publiczny w systemie jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie miast na prawach powiatów), Wyd. UwB, Białystok 2005.
 13. Poniatowicz M., Salachna J.M., Perło D., Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 14. Rutkowski J., Sytuacja finansowa samorządów w Polsce a nowe zasady limitowania zadłużenia - spojrzenie makroekonomiczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 873. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2015, nr 77.
 15. Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2014 roku, http://www.rio.gov.pl/html/sprawozdania_rio/2014/sprawozdanie_za_2014_r _www.pdf (access date 01.02.2016).
 16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz.U. z 2016 r., poz. 1870.
 17. Wartalska M., Gospodarka finansowa miasta. Podstawy teoretyczne i studium przypadku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 18. www. http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks (access date 28.12.2016).
 19. www.finanse.mf.gov.pl/budzet-panstwa/finanse-samorzadow/opracowania, (access date 28.12.2016)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11331/1607
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu