BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niewęgłowski Marek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Gugała Marek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Włodarczyk Bogusław (Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie)
Tytuł
Ocena ekonomiczna indywidualnych gospodarstwa rolnych
Economic Valuation of Individual Agricultural Farms
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (41), 2017, nr 114, s. 113-122, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Indywidualne gospodarstwa rolne, Wyniki gospodarcze, Powiat
Individual arable farms, Economic performance, County
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań, których przedmiotem było 100 gospodarstw rolnych położonych na terenie powiatu przysuskiego (województwo mazowieckie). Zastosowano celowy dobór obiektów do badań spośród gospodarstw współpracujących z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Oceny dokonano za pomocą podstawowych wskaźników finansowych, takich jak: dochód rolniczy brutto, dochód osobisty, parytet dochodu i struktura dochodu osobistego. Na ich podstawie dokonano analizy ekonomicznej czterech typów gospodarstw o różnych kierunkach produkcji. Podział badanych gospodarstw na grupy przeprowadzono w obrębie poszczególnych kryteriów oceny, którymi były kierunek produkcji, wielkość powierzchni gospodarstw, jakość gleb użytków rolnych i intensywność produkcji. Uzyskane wyniki wykazują, że takie czynniki jak większa powierzchnia gospodarstwa, jakość gleb i intensywność produkcji wpływały na ogół korzystnie na wartość wskaźników ekonomicznych. Wyjątek stanowiły dochód rolniczy brutto i dochód osobisty odniesione do 1 ha użytków rolnych, których najwyższe wartości osiągano w małych gospodarstwach, o powierzchni poniżej 7 ha użytków rolnych. Parytet dochodu osiągały gospodarstwa największe, o powierzchni powyżej 15 ha. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of research, which was the subject of 100 farms located in the area of the Przysucha district (Masovian Voivodeship). There was a purposeful selection of objects for research from farms cooperating with the Mazowiecki Agricultural Advisory Centre. Assessments were made using basic financial ratios such as gross farm income, personal income, income parity, and personal income structure. Based on them, an economic analysis of four types of farms with different production directions was made. The breakdown of the surveyed holdings into groups was carried out within the different evaluation criteria, which was the production direction, farm size, farmland quality and production intensity. The results show that factors such as farm size, soil quality, and intensity of production generally affected the value of economic indicators. The exceptions were gross agricultural income and personal income related to 1 ha of farmland, the highest values of which were achieved in small farms of less than 7 ha of farmland. The income parity reached the largest farms with an area of over 15 ha.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Duer I., Fotyma M., Madej A. (red.), Kodeks dobrej praktyki rolniczej, MRiRW - MŚ - FAPA, Warszawa 2002.
  2. Fereniec J., Ekonomika i organizacja rolnictwa, Wyd. KeyText, Warszawa 1999.
  3. Józwiak W., Efektywność gospodarowania w rolnictwie, [w:] Encyklopedia agrobiznesu, A. Woś (red.), Fundacja Innowacja, Warszawa 1998.
  4. Kowalski A., Czynniki produkcji w agrobiznesie, [w:] Encyklopedia agrobiznesu, A. Woś (red.), Fundacja Innowacja, Warszawa 1998.
  5. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. Wyd. KeyText, Warszawa 2016.
  6. Wójcicki Z., Metody badania i ocena przemian w rozwojowych gospodarstwach rodzinnych, IBMER, PTIR, Warszawa 2001.
  7. Zegar J.S., Dochody w rolnictwie (metodologia, stan i tendencje), IERiGZ PIB, Warszawa 2008, http://www.ierigz.waw.pl/documents/prof._zegar_konferencja.ppt (dostęp: 15.10.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11331/1611
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu