BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bandarenka Natallia (State Institute of Management and Social Technologies of the Belarusian State University)
Tytuł
Personal Remittances in Belarus : Trends and Challenges
Prywatne przekazy pieniężne na Białorusi : trendy i wyzwania
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (41), 2017, nr 114, s. 25-37, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Migracja zarobkowa, Polecenie przelewu, Transfer kapitału, Informacja statystyczna
Economic migration, Wire transfer, Capital transfer, Statistical information
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ostatnich latach międzynarodowa migracja zarobkowa stała się integralną częścią nowoczesnej gospodarki światowej. Migracja zarobkowa jest ważnym źródłem dopływu pieniędzy do gospodarki w wybranych krajach. Przelewy zarobków migrantów wysyłane do kraju umożliwiają rodzinom zwiększenie poziomu konsumpcji i skumulowanego popytu, a także stymulują rozwój produkcji. Innymi słowy są one narzędziem, za pomocą którego kraj może skuteczniej rozwiązać kompleks wewnętrznych problemów społecznych i gospodarczych. Część otrzymanych pieniędzy jest inwestowana w rozwój gospodarki narodowej poprzez zakup akcji, gruntów i innych nieruchomości. W związku z tym rachunek i ocena kosztów osobistych przekazów migrantów są bardzo ważne. Artykuł dotyczy trendów globalnej migracji międzynarodowej oraz międzynarodowej migracji na Białorusi. Szczególna uwaga zostanie poświęcona analizie wielkości i struktury osobistych przekazów migrantów w ich podstawowych komponentach, krajach opuszczenia i krajach przekazu pieniędzy. Analiza opiera się na danych statystycznych Krajowego Komitetu Statystycznego, Narodowego Banku Białorusi, Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych, Oddziału ds. Populacji Ludności Narodów Zjednoczonych.(abstrakt oryginalny)

In recent years, international labour migration has become an integral part of the modern world economy. Labour migration is an important source of financial inflow for certain countries. The migrants' personal remittances sent to the country enable families to increase their consumption level and a cumulative demand as well as stimulate production development. In other words, they are a tool by means of which the country can solve a complex of internal social and economic problems more successfully. Some part of the money received is invested in development of the national economy through purchasing shares, land and real estate. In this regard the account and cost assessment of the migrants' personal remittances are urgent. The chapter concerns the trends of the global international migration as well as international migration in Belarus. Special attention will be given to detailed analysis of the size and structure of the migrants' personal remittances in their basic elements, the countries of departure and countries of destination. The analysis is based on the statistical data of the National Statistical Committee, the National Bank of Belarus, the Department of Economic and Social Affairs and Population Division of the United Nations.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gafurova T., Hitov B., Money transfers in system of indices of the balance of payments, "Banking messenger", 2013, No. 4/585 (February).
  2. Glushchenko G., Money transfers of the international labor migrants: characteristics and determinants, "Statistics Questions", 2005, No. 3.
  3. International operations with money transfers.A manual for originators and users, IMF, Washington 2011.
  4. Iontsev V., Features of the modern labor migration in Russia. Foreign labor in the Russian labor market: new approaches to the account and analysis of external labor migration, Bryansk 2016.
  5. Kupets O., Development and ghost effects of money transfers of migrants in the CIS countries: Ukraine. Research and development report KARIM East RR 2012/06 - Access mode: http://www.carim-east.eu/media/CARIM-East- 2012-RU-06.pdf.
  6. National bank of the Republic of Belarus. - Access mode: http://www.nbrb.by. The accounting of migrant workers and workers emigrants for 1994-2016.
  7. Department on nationality and migration of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus. - Access mode: http://mvd.gov.by/ru/main.aspx? guid=323453.
  8. Tikhonova L., Krasinets E., Labor migration and migration policy of the Republic of Belarus within integration into the Eurasian Economic Union, "Journal of International Law and International Relations" 2015, No. 2.
  9. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). Trends in International Migrant Stock: The 2015 revision (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11331/1602
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu