BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozera Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Podatek rolny jako źródło dochodów własnych gmin wiejskich w Polsce
The Agricultural Tax as a Source of Own Income of Rural Communes in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017, t. 104, z. 2, s. 76-86, tab., bibliogr. 20 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Słowa kluczowe
Podatek rolny, Podatki lokalne, Gmina wielkomiejska, Gmina, Dochody gminy
Agricultural tax, Local taxes, Big-city district, District, Local revenues
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem głównym artykułu jest przedstawienie znaczenia podatku rolnego jako źródła dochodów własnych gmin wiejskich w Polsce w latach 2004-2015. Aby określić znaczenie fiskalne omawianego podatku, analizie poddano kształtowanie się wysokości i udziału dochodów z podatku rolnego w dochodach własnych gmin wiejskich na tle pozostałych typów administracyjnych oraz wysokość utraconych z jego tytułu dochodów. Przeprowadzone badania wykazały, że podatek rolny największą rolę jako źródło dochodów własnych odgrywa w gospodarce budżetowej gmin wiejskich, chociaż rola fiskalna tego podatku w tych podmiotach sektora samorządowego jest coraz mniejsza. Nieefektywny z punktu widzenia samodzielności finansowej gmin system opodatkowania rolnictwa podatkiem rolnym, którego konstrukcja w bardzo niewielkim stopniu powiązana jest z rzeczywistą wielkością produkcji i dochodów w rolnictwie, przekłada się na niski poziom własnego potencjału dochodowego gmin wiejskich. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article was to show the importance of the agricultural tax as a source of own income of rural communes in Poland in 2004-2015. In order to determine the fiscal importance of the tax, the amount and share of income from the agricultural tax in the own income of rural communes were compared to other types of communes. In addition, the amount of income lost due to the agricultural tax was analyzed. The study showed that the agricultural tax as a source of own income plays the most important role in the budgets of rural communes, although the fiscal role of the tax in these local government sector entities is getting smaller. The agricultural taxation system, which is ineffective from the point of view of communes' financial self-sufficiency and the construction of which is to a very limited extent related to the real amount of production and income in agriculture, is reflected in the low level of own income potential of rural communes. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych, GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl/BDL .
 2. Chmielewska Marzena, 2009: Podatek rolny w dochodach budżetowych gmin, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 77, s. 187-197.
 3. Filipiak Beata, 2016: Skutki udzielania ulg, umorzeń i zwolnień przez organy podatkowe gmin, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", 5 (83), s. 177-187.
 4. Goraj Lech, Jarosław Neneman, Marek Zagórski, 2014: Uwarunkowania i konsekwencje opodatkowania rolnictwa w Polsce, Forum Inicjatyw Rozwojowych (dostęp: http://www.efrwp.pl).
 5. GUS. Roczne wskaźniki makroekonomiczne, Warszawa, http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne, dostęp: 05.01.2017.
 6. GUS. 2007: Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2007, Warszawa.
 7. GUS. 2012: Rocznik statystyczny rolnictwa 2012, Warszawa.
 8. GUS. 2015: Rocznik statystyczny rolnictwa 2015, Warszawa.
 9. Jastrzębska Maria, 2012: Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer SA , Warszawa.
 10. Kiełczyńska-Kiełbasa Ewa, 2015: Rozliczanie podatków i innych danin publicznych, WS iP, Warszawa.
 11. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. 1997.78.483 z późn. zm.
 12. Kozera Agnieszka, Feliks Wysocki, 2015: Typ funkcjonalny a samodzielność finansowa gmin wiejskich województwa wielkopolskiego, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. XVII , z. 6, s. 133-139.
 13. Lubińska Teresa, Sławomir Franek, Marcin Będzieszak, 2007: Potencjał dochodowy samorządu w Polsce na tle zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa.
 14. Mądra Magdalena, 2009: Obciążenie podatkiem rolnym indywidualnych gospodarstw rolnych, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", 76, s. 175-186.
 15. MF (Ministerstwo Finansów). Budżety jednostek samorządu terytorialnego - Sprawozdania budżetowe, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek- samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe, dostęp: 10.01.2017.
 16. Przygodzka Renata, 2014a: Władztwo podatkowe a stabilność finansowa gmin, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", 40, s. 334-343.
 17. Przygodzka Renata, 2014b: Źródła finansowania gmin wiejskich w Polsce, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. XVI , z. 6, s. 409-414.
 18. Przygodzka Renata, 2016: System podatkowy i zabezpieczenie społeczne wsi, [w] Polska wieś 2016 - Raport o stanie wsi, red. Jerzy Wilkin, Iwona Nurzyńska, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 19. Ryś-Jurek Roma, 2014: Opodatkowanie gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej w latach 2004- 2011, "Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", 16 (60), s. 204-216.
 20. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Dz.U.2016, poz. 617.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-4362
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/RNR .2017.104.2.14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu