BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kropsz-Wydra Irena (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Zróżnicowanie poziomu nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce
Diversification of the Level of Expenditures on Fixed Assets for Environmental Protection and Water Management in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 161-167, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Środki trwałe, Ochrona środowiska, Gospodarka wodna, Nakłady na ochronę środowiska, Nakłady inwestycyjne, Wyniki badań
Fixed assets, Environmental protection, Water management, Expenditures for environmental protection, Capital expenditure, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q55, Q56
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza zmian oraz ocena zróżnicowania poziomu nakładów inwestycyjnych ponoszonych na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce. Zakres czasowy badań obejmował lata 2002-2015. Analizie poddano strukturę regionalną oraz dynamikę zmian poziomu nakładów inwestycyjnych, dodatkowo określono udział nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w nakładach inwestycyjnych na gospodarkę narodową ogółem. Zaobserwowano ogólny wzrost nakładów inwestycyjnych na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce, czego potwierdzeniem jest rosnąca dynamika zmian w czasie.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to analyze changes and to assess the diversification of the level of investment expenditures on fixed assets used for environmental protection and water management in Poland. The study period covered the years 2002-2015. Regional structure and dynamics of changes in the level of investment expenditures were analyzed. In addition, the share of investment expenditures on environmental protection and water management in investment expenditures on the national economy was calculated. There was an overall increase in investment outlays on fixed assets for environmental protection and water management in Poland, as evidenced by the increasing dynamics of changes over time.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarski Lech, Ryszard Borowiecki, Jan Duraj, Edmund Kurtys, Tadeusz Waśniewski, Bolesław Wersty. 2003. Analiza Ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wrocław: Akademia Ekonmiczna we Wrocławiu.
  2. Broniewicz Elżbieta. 2007. System finansowania ochrony środowiska. [W] Zarządzanie środowiskiem, red. Bazyli Poskrobko, 111-128. Warszawa: PWE.
  3. EC (European Communities). 2005. Environmental expenditure statistics. Industry data collection handbook. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
  4. Gołębiewska Barbara, Grzegorz Ślusarz. 2014. "Zróżnicowanie nakładów na ochronę środowiska na terenach wiejskich w ujęciu regionalnym w latach 2005-2012". Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 107: 93-102.
  5. Kling Catherine L., Kathleen Segerson, Jason Frederick Shogren. 2010. "Environmental Economics" How Agricultural Economists Helped Advance The Field". American Journal Agriculture and Economy 92 (2): 487-505.
  6. Kopeć Bohdan. 1983. Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych. Wrocław: Akademia Rolnicza.
  7. Nowak Edward. 2005. Analiza sprawozdań finansowych. Warszawa: PWE.
  8. Pluskota Przemysław. 2007. Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. [W] Gospodarka a środowisko i ekologia, red. Krzysztof Małachowski, 73-104. Warszawa: CeDeWu.
  9. Stachak Stanisław. 2006. Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Warszawa: Książka i Wiedza.
  10. WFOŚiGW. 2017. System finansowania ochrony środowiska w Polsce. Warszawa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.wfosigw.pl/sites/default/files/media/System_COP_ pol.pdf, dostęp: lipiec 2017.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3240
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu