BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skowronek-Mielczarek Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Bojewska Barbara (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zachowania innowacyjne małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach niepewności
Innovative Behaviour of Small and Medium-Sized Enterprises under the Conditions of Uncertainty
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 2, s. 47-59, tab., rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Niepewność, Bariery innowacyjności, Zachowania innowacyjne, Zarządzanie innowacyjne
Uncertainty, Innovativenesss barriers, Innovative behaviours, Innovative management
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L26, M21, M51
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Przedsiębiorstwo osiąga przewagę konkurencyjną przede wszystkim dzięki zdolności do bycia innowacyjnym, do ciągłego zwiększania tej zdolności oraz osiągania dzięki niej sukcesów rynkowych. Dzięki innowacjom wzrasta efektywność działania, następuje likwidacja barier oraz aktywizacja posiadanych zasobów. Przedsiębiorstwem innowacyjnym jest takie, które wdraża nowe rozwiązania, wcześniej nie stosowane. Zachowania innowacyjne dotyczą zarówno produktów, jak i usług, które w wyniku zmian zostają udoskonalone. W związku z powyższym zasadniczym problemem jest określenie barier innowacyjności ze szczególnym uwzględnieniem czynników ograniczających zachowania innowacyjne w przedsiębiorstwie. Istotne znaczenie mają również czynniki sprzyjające tym zachowaniom, co umożliwia pokonywanie barier innowacyjności. Celem artykułu jest określenie uwarunkowań zachowań innowacyjnych MSP w kontekście barier innowacyjności w oparciu o analizę literatury przedmiotu oraz wyniki badań empirycznych dotyczących lat 2009-2014. Tworzenie nowych rozwiązań i przezwyciężanie barier powinno stanowić istotny aspekt zarządzania MSP w warunkach niepewności. (abstrakt oryginalny)

The company gains a competitive advantage primarily owing to its ability to be innovative, to further develop its innovativeness and, as a result, to achieve success in the market. Innovation contributes to an increased efficiency; it helps to remove barriers and activate the available resources. An innovative enterprise is a business entity which implements new solutions that have not been applied so far. Innovative behaviour refers to both products and services which are improved in consequence of the implemented changes. In this regard, the fundamental problem is to identify barriers to innovation, with a particular emphasis on the factors limiting innovative behaviour within the company. Thus, the elements, which are conducive to this behaviour and facilitate overcoming barriers to innovation, are of a considerable importance. The objective of this article is to determine the conditions of innovative behaviour of SMEs in the context of the barriers to innovation, based on the analysis of literature and the empirical data obtained as a result of research covering the 2009-2014 period. The creation of new solutions and overcoming barriers should be an important aspect of the management of SMEs under conditions of uncertainty. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bessant J., Tidd J. (2011), Innovation and Entrepreneurship, 2nd edition, John Wiley&Sons, New York.
 2. Bogdanienko J. (red.), (2004), Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 3. Bojewska B. (red.) (2015), Innowacyjność organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 4. Bojewska B. (Ed.) (2014), Innovativeness determinants of network organizations in the knowledge economy, Warsaw School of Economics Press, Warsaw.
 5. Bojewska B. (2016), Zachowania organizacyjne a innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w okresie kryzysu (w:) Skowronek-Mielczarek A. (red.), Reakcja małych i średnich przedsiębiorstw na kryzys, CeDeWu.pl, Warszawa.
 6. Daszkiewicz N. (2007), Małe i średnie przedsiębiorstwo. Szanse i zagrożenia rozwoju, CeDeWu, Warszawa.
 7. Firszt D. (2013), Uwarunkowania dyfuzji innowacji w polskiej gospodarce, CeDeWu, Warszawa.
 8. Jędralska K. (2010), Niepewność jako źródło paradoksów strategicznych (w:) Lichtarski J., Jagoda H. (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Karlik M. (2012), Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa.
 10. Łobejko S., Pierścionek Z. (red.) (2011), Zarządzanie strategiczne w praktyce polskich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 11. Pichlak M. (2012), Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Difin, Warszawa.
 12. Podręcznik Oslo (2008), Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Komisja Europejska, OECD, MNiSW Warszawa.
 13. Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Prahalad C.K., Krishnan M.S. (2010), Nowa era innowacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Sikora J., Uziębło A. (2013), Innowacja w przedsiębiorstwie - próba zdefiniowania, "Zarządzanie i Finanse", nr 2.
 16. Skowronek-Mielczarek A. (red.) (2016), Reakcja małych i średnich przedsiębiorstw na kryzys, CeDeWu.pl, Warszawa.
 17. Skowronek-Mielczarek A. (red.) (2015), Zmiany zachowań małych i średnich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 18. Skowronek-Mielczarek A. (Ed.) (2013), Innovations in resources management of enterprises, Warsaw School of Economics Press, Warsaw.
 19. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A. (2000), Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa.
 20. Stawasz E. (2005), Przedsiębiorstwo innowacyjne, (w:) Matusiak K.B. (red.), Innowacje i transfer technologii- Słownik pojęć, PARP, Warszawa.
 21. Strużycki M. (red.) (2008), Małe i średnie przedsiębiorstwa w świetle Strategii Lizbońskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 22. Strużycki M. (red.) (2004), Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, PWE, Warszawa.
 23. Strużycki M. (red.) (2002), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, Difin, Warszawa.
 24. Sudoł S. (2002), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu