BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matyka Mariusz (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Tytuł
Ocena regionalnego zróżnicowania struktury zasiewów w kontekście oddziaływania na środowisko przyrodnicze
Evaluation of Regional Diversification in Sown Area Structure in the Context of Impact on the Natural Environment
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 188-192, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Środowisko przyrodnicze, Produkcja rolna, Rolnictwo, Wyniki badań
Natural environment, Agricultural production, Agriculture, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q 15
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było określenie zróżnicowania struktury zasiewów w województwach oraz jej potencjalnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Różnorodność struktury zasiewów oceniono, wykorzystując indeks Shannona-Wienera (H). Za pomocą wskaźnika równocenności Pielou (J) przeanalizowano równomierność udziału powierzchni uprawy poszczególnych gatunków w strukturze zasiewów. Analiza wykazała, że najmniej zróżnicowana i równomierna struktura zasiewów wystąpiła w trzech województwach: opolskim, dolnośląskim i podlaskim. Natomiast najwyższe wartości ocenianych wskaźników odnotowano w województwach świętokrzyskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim i lubelskim. Analiza skupień pozwoliła na wydzielenie trzech jednorodnych grup województw. W skupieniu I znalazły się województwa opolskie, dolnośląskie i podlaskie, które charakteryzują się najmniej korzystną ze środowiskowego punktu widzenia strukturą zasiewów. W skupieniu II ulokowała się największa liczba województw charakteryzujących się pośrednimi wartościami ocenianych wskaźników. Natomiast w skupieniu III znalazły się województwa lubelskie, świętokrzyskie, warmińsko- mazurskie, wielkopolskie i lubuskie, cechujące się najwyższymi wartościami ocenianych parametrów.(abstrakt oryginalny)

In recent years many important changes have taken place in Polish agriculture. The aim of the paper was to determine the diversity of the structure of sown area in the voivodships and its potential impact on the natural environment. Crop diversity was assessed by using the Shannon-Wiener (H) index. With the Pielou (J) index was also analyzed crop uniformity of the area under each species in sown area. The analysis shows that the least varied sowing area structure is characterized by Opolskie, Dolnośląskie and Podlaskie voivodships. On the other hand, the highest values of the assessed indicators were noted in the Świętokrzyskie, Lubuskie, Warmińsko-Mazurskie and Lubelskie voivodships. The cluster analysis allowed for the separation of three homogenous groups of voivodships. In the cluster I was the Opolskie, Dolnośląskie and Opolskie voivodships, which are characterized by the least environmentally-friendly structure of sown area. In cluster II was the largest number of voivodships characterized by indirect values of the assessed indicators. In the cluster III were Lubelskie, Świetokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie and Lubuskie voivodships, which had the highest values of evaluated parameters.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Falińska Krystyna. 2004. Ekologia roślin. Warszawa: PWN.
 2. Feledyn-Szewczyk Beata. 2016. "Bioróżnorodność jako wskaźnik monitorowania stanu środowiska". Studia i Raporty IUNG-PIB 47 (1): 105-124.
 3. Gołębiowska Barbara, Aleksandra Chlebicka, Mariusz Maciejczak. 2016. "Rolnictwo a środowisko. Bioróżnorodność i innowacje środowiskowe w rozwoju rolnictwa". Warszawa: Wydawnictwo Wieś Jutra.
 4. GUS. 2014-2016. Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w latach 2013-2015. Warszawa: GUS.
 5. Harasim Adam. 2012. "Metodyczne aspekty oceny stopnia zrównoważenia rozwoju rolnictwa na różnych poziomach zarządzania". Studia i Raporty IUNG-PIB 29 (3): 49-63.
 6. Holka Małgorzata. 2015. "Ocena skutków środowiskowych w intensywnym systemie produkcji rolniczej z wykorzystaniem metodyki LCA (Life Cycle Assessment)". Praca doktorska. Poznań: IŚRiL-PAN.
 7. Jarecki Wacław, Dorota Bobrecka-Jamro. 2009. "Produkcja łownych ziemiopłodów w województwie podkarpackim w aspekcie zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich". Fragmenta Agronomica 26 (3): 42-47.
 8. Jaskulska Iwona, Grzegorz Osiński, Dariusz Jaskulski, Andrzej Mądry. 2012. "Różnorodność odmian roślin uprawnych w grupie ankietowanych gospodarstw w regionie kujawsko-pomorskim". Fragmenta Agronomica 29 (1): 41-48.
 9. Kęsik Tomasz. 2008. "Struktura zasiewów i i jej oddziaływanie na agroekosystem,". Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 527: 39-50.
 10. Kuś Jan, Mariusz Matyka. 2014. "Zmiany w organizacyjne w Polskim rolnictwie w ostatnim 10-leciu na tle rolnictwa UE". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4: 50-64.
 11. Madej Andrzej. 2016. "Ocena zamian produkcyjnych i organizacyjnych w polskim rolnictwie w latach 2004-2014". Studia i Raporty IUNG-PIB 47 (1): 55-82.
 12. Sienkiewicz Jadwiga. 2010. "Koncepcje bioróżnorodności - ich wymiary i miary w świetle literatury". Ochrona środowiska i zasobów naturalnych 45: 7:29.
 13. Wasilewska Ewa. 2008. "Zmiany w strukturze zasiewów w Polsce w latach 1996-2007". Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej 71: 123-134.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3245
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu