BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Garbiec Roman (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Nierówności społeczne w polskim systemie ubezpieczeń społecznych
Social inequalities in the Polish Social Security System
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 51, s. 293-304, tab., bibliogr. 8 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
System ubezpieczeń społecznych, Nierówności społeczne, Dyskryminacja
Social insurance system, Social inequality, Discrimination
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H55, O15.
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozpatrywanie zagadnienia nierówności społecznych w polskim systemie ubezpieczeń społecznych jest obecnie szczególnie istotne ze względu na stale zwiększającą się liczbę świadczeniobiorców. Konieczność funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych zapewniającego osobom niezdolnym do samodzielnego zaspokajania ich potrzeb materialnych w przypadku starości, choroby, macierzyństwa, śmierci jest oczywiste, jednak stosowane w nim rozwiązania mogą budzić wątpliwości co do ich formy i zakresu. Artykuł jest próbą zdiagnozowania, w jakim zakresie i w jakich elementach systemu występują przypadki dyskryminacji, które powodują powstawanie nierówności społecznych. W części pierwszej tekstu scharakteryzowane zostały mechanizmy funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Część druga prezentuje ewolucję zmian w tym systemie w ostatnich kilkunastu latach, a w części ostatniej opisano przypadki dyskryminacji w funkcjonowaniu polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. W zakończeniu zawarte są propozycje zmian korygujących wadliwe rozwiązania. (abstrakt oryginalny)

Currently the problem of social inequalities in the Polish social security system is particularly important as the beneficiaries are continuously increasing in number. The need for a social security system that will provide benefits to people who are not able to provide for themselves and support themselves, for example people with disabilities, very old people, mothers, and in case of death, is undisputable, however, some solutions used in it may raise doubts about their form and scope. This paper is an attempt to diagnose the scope of discrimination and find the elements of the system where the examples of discrimination which cause social inequalities can be found. In the first chapter of the study, the mechanisms of functioning of the social security system in Poland were characterized. The second chapter presents the legislative changes of the system over the last several years. The last chapter is devoted to the description of examples of discrimination in the Polish social security system. In the summary, proposed changes to correct the erroneous solutions are contained. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Garbiec R., 2013, Efektywność finansowa publicznego systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce po reformie w 1999 roku, Politechnika Częstochowska, Częstochowa.
  2. Garbiec R., 2011, Perspektywy rozwoju pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych jako narzędzia polityki społecznej w Polsce, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 19, red. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów.
  3. http://www.zus.pl/files/Wa niejsze informacje z zakresu ubezpiecze spo ecznych 2015 r.pdf (dostęp 15.08.2016 r.).
  4. Klimas M., 2013, Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
  5. Muszalski W., 2004, Ubezpieczenie społeczne, Wyd. PWN, Warszawa.
  6. Szczerba A., 2015, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego RP, "Przegląd Naukowy Disputatio" t. XI, http://www.im.edu.pl/wp-content/uploads/2015/10/3_A.Szczerba_Równouprawnienie-kobiet-i-mężczyzn-w-świetle-orzecznictwa.pdf (stan na dzień 15.08.2016 r.).
  7. Szpor G. (red.), 2003, System ubezpieczeń społecznych - zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
  8. Ustawa z 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.3.23
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu