BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koładkiewicz Izabela (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Wojtyra Marta (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Firmy rodzinne w Polsce : co już wiemy, a czego jeszcze chcielibyśmy się dowiedzieć? Przegląd wyników badań
Family Firms in Poland : What We Know, and What More We Would Like to Know : Review of Research Findings
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 2, s. 121-145, tab., bibliogr. 63 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Sukcesja, Interesariusze, Przegląd literatury
Family-owned business, Succession, Stakeholders, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem poniższego artykułu jest podjęcie próby inwentaryzacji informacji (zebranych do tej pory przez uczestników Konferencji) na temat polskich firm rodzinnych. Ważnym wyzwaniem, obok zidentyfikowania głównych obszarów i trendów badań, jest również wskazanie "białych plam", tj. tych obszarów, o których wciąż jeszcze mało wiemy, a których poznanie może być istotne dla zrozumienia procesów i zjawisk zachodzących w krajowych firmach rodzinnych. Dzisiaj nie trzeba już nikogo przekonywać, że firmy rodzinne są ważnym aktorem polskiej gospodarki, a wiedza o nich i ich potrzebach jest kluczowa dla opracowania propozycji wsparcia ich dalszego, długoterminowego rozwoju. (fragment tekstu)

The purpose of this article is to attempt an inventory of knowledge on the subject of Polish family firms, which was created by the participants of the 'Family Businesses' Scientific Conference organized by University of Social Sciences in Łódź. The results from the analysis made herein indicate: the main fields of Polish family firms studies, research trends, research methods and techniques used by participants of the conference as well as uncharted territories i.e. the fields of study which have not been investigated yet enough, but whose exploration may be essential to understand processes and phenomena occuring in national family firms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamik A., Walecka A. (2012), Specyfika podejmowanych działań antykryzysowych w przedsiębiorstwach rodzinnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIII, z. 8.
 2. Adamska M. (2013), Postawy wobec pracy w przedsiębiorstwach rodzinnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIV, z. 6, cz. II.
 3. Astrachan J.H. (2010), Strategy in family business: Toward a multidimensional research agenda, "Journal of Family Business Strategy", t. 1, nr 1.
 4. Bieńkowska B. (2014), Ocena wybranych źródeł finansowania działalności - opinie właścicieli przedsiębiorstw rodzinnych i nierodzinnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 7, cz. II.
 5. Bieńkowska B. (2015), Firma rodzinna jako ścieżka kariery zawodowej w opinii studentów, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVI, z. 7, cz. III.
 6. Brzeziński A. (2014), Interesy pracownicze w firmach rodzinnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 7, cz. III.
 7. Chudy K.(2012), Społecznie odpowiedzialny przedsiębiorca atrybutem współczesnego przedsiębiorstwa - przykład firm rodzinnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIII, z. 7.
 8. Chudy K., Gostkowska-Dźwig S. (2011), Analiza Działań proekologicznych w firmach rodzinnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XII, z. 6.
 9. Daszkiewicz N. (2014), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw rodzinnych z perspektywy przedsiębiorczości międzynarodowej, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 7, cz. I.
 10. Gałązka K. (2013), Wpływ dofinansowania z Unii Europejskiej na funkcjonowanie firm rodzinnych na obszarze województwa lubelskiego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIV, z. 6, cz. I.
 11. Gałązka K. (2014), Innowacyjność przedsiębiorstw rodzinnych województwa lubelskiego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 7, cz. II.
 12. Gałązka K. (2015), Rola kredytów w finansowaniu rozwoju firm rodzinnych w województwie lubelskim, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVI, z. 7, cz. II.
 13. Grześ A., Gołaszewska-Kaczan U. (2013), Kondycja finansowa firm rodzinnych w rankingu Podlaskiej Złotek Setki Przedsiębiorstw, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIV, z. 6, cz. II.
 14. Janczewska D. (2015), Dyfuzja wiedzy a kształtowanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw rodzinnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVI, z. 7, cz. II.
 15. Jeżak J., Popczyk W., Winnicka Popczyk A. (2004), Przedsiębiorstwo rodzinne funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa.
 16. Koładkiewicz I. (2007), Firmy rodzinne w Polsce - Perspektywy badawcze, "Organizacja i Kierowanie", nr 3.
 17. Koładkiewicz I. (2015), System nadzoru w firmie rodzinnej: doświadczenia polskie i światowe, Poltext, Warszawa.
 18. Kubica I., Szarucki M. (2015), Badanie struktury wynagradzania w małych firmach rodzinnych - wyniki badań pilotażowych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVI, z. 7, cz. III.
 19. Lemańska-Majdzik A. (2013), Specyfika strategicznej działalności śląskich firm rodzinnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIV, z. 6, cz. I.
 20. Lemańska-Majdzik A. (2014), Firmy rodzinne na rynku nieruchomości - studium przypadku, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 7, cz. II.
 21. Leszczewska K. (2011), Problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych na przykładzie województwa podlaskiego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XII, z. 6.
 22. Leszczewska K. (2012), Wyróżnianie rodzinności jako specyficznej cechy prowadzenia działalności gospodarczej, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIII, z. 7.
 23. Leszczewska K. (2014), Funkcjonowanie firm rodzinnych w niestabilnym otoczeniu, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 7, cz. I.
 24. Leszczewska K., Zaniewska K. (2013), Motywy i formy internacjonalizacji firm rodzinnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIV, z. 6, cz. I.
 25. Lewandowska A. (red.) (2013), Kody wartości. Diagnoza sytuacji sukcesyjnej w przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce, Raport, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP, Warszawa.
 26. Lewandowska A.(2014), Ciągłość przywództwa jako wyzwanie w procesie sukcesyjnym firm rodzinnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 7, cz. I.
 27. Lewandowska A., Hadryś-Nowak A. (2012), Wybrane aspekty psychologiczne w procesie sukcesji polskich przedsiębiorstw rodzinnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIII, z. 7.
 28. Lewandowska A., Hadryś-Nowak A. (2013), Wpływ czynników rodzinności na postrzeganie przedsiębiorstwa rodzinnego przez interesariuszy zewnętrznych w świetle badań własnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIV, z. 6, cz. I.
 29. Martyniuk O. (2015), Zastosowanie teorii struktury kapitału w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych notowanych na rynku NewConnect, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVI, z. 7, cz. II.
 30. Masny-Dawidowicz M. (2014), Biznes przy rodzinnym stole, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 7, cz. I.
 31. Mizgajska H. (2014), Kwalifikacje właścicieli oraz sposób finansowania małych firm rodzinnych i nierodzinnych w Wielkopolsce. Podobieństwa i różnice, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 7, cz. II.
 32. Mizgajska H. (2015), Czynniki sukcesu średnich firm rodzinnych w świetle badań analizy przypadków z południowej części województwa wielkopolskiego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVI, z. 7, cz. III.
 33. Niklewicz-Pijaczyńska M. (2015), Własność intelektualna wartością przedsiębiorczości Rodzinnej, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVI, z. 7, cz. II.
 34. Orzechowska K.M., Rybicka M. (2013), Sukcesja w rodzinnych biurach księgowych na terenie Warszawy i okolic, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIV, z. 6, cz. I.
 35. Pawlak A. (2014), Sukcesja w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 7, cz. I.
 36. Popczyk W. (2013a), Firmy rodzinne na alternatywnym rynku NewConnect - relacja z badań własnych cz. I. Orientacja przedsiębiorcza, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIV, z. 6, cz. II.
 37. Popczyk W. (2013b), Firmy rodzinne na alternatywnym rynku NewConnect - relacja z badań własnych cz. II. Internacjonalizacja, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIV, z. 6, cz. II.
 38. Przybyła M. (2014), Postrzeganie przedsiębiorstwa rodzinnego przez jego pracowników, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 7, cz. III.
 39. Pypłacz P. (2012), Potrzeby informacyjne przedsiębiorstwa rodzinnego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIII, z. 8.
 40. Roszko-Wójtowicz E. (2013a), Przygotowanie polskich przedsiębiorców do transferu przedsiębiorstwa - stan aktualny i perspektywy przyszłe, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIV, z. 6, cz. I.
 41. Roszko-Wójtowicz E. (2013b), Transfer przedsiębiorstwa - problemy i wyzwania związane ze znalezieniem sukcesora w opinii przedsiębiorców, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIV, z. 6, cz. I.
 42. Roszko-Wójtowicz E. (2014), Potencjał rozwojowy polskich przedsiębiorstw rodzinnych - wyniki badań empirycznych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 7.
 43. Rybak A. (2015), Postrzeganie przedsiębiorstw rodzinnych przez społeczność lokalną, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVI, z. 7, cz. III.
 44. Safin K., Pluta J. (2014), Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych. Analiza wstępnych wyników badań, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 7, cz. I.
 45. Safin K., Pluta J., Pabjan B. (2014), Strategie sukcesyjne polskich przedsiębiorstw rodzinnych, Difin, Warszawa.
 46. Sosińska-Wit M. (2013), Ocena działań innowacyjnych firm rodzinnych na terenie województwa lubelskiego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIV, z. 6, cz. III.
 47. Sosińska-Wit M. (2014), Współpraca firm rodzinnych z jednostkami badawczo-rozwojowymi w województwie lubelskim, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 7, cz. II.
 48. Sosińska-Wit M., Gałązka K. (2011), Źródła finansowania działalności przedsięwzięć rodzinnych na terenie Lubelszczyzny, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XII, z. 6.
 49. Stawasz E. (2015), Doradztwo gospodarcze w mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVI, z. 7, cz. III.
 50. Stefański A. (2014), Przedsiębiorstwa rodzinne a oferta i procedura kredytowa banków, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 7, cz. II.
 51. Stefański A. (2015), Analiza wyników finansowych w firmach rodzinnych z segmentu MSP, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVI, z. 7, cz. II.
 52. Steinerowska-Streb I. (2015), Bariery finansowe w działalności polskich przedsiębiorstw rodzinnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVI, z. 7, cz. II.
 53. Stopczyński B. (2015), Wykorzystanie Facebooka w firmach rodzinnych w świetle badań własnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVI, z. 7, cz. III.
 54. Sułkowski Ł. (2004), Organizacja a rodzina. Więzi rodzinne w życiu gospodarczym, TNOiK, Toruń.
 55. Sułkowski Ł. (red.) (2005), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, TNOiK i Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Publicznej "Dom Organizatora", Toruń.
 56. Sułkowski Ł., Marjański A. (2009), Firmy rodzinne: jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa.
 57. Surdej A., Wach K. (2010), Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin, Warszawa.
 58. Wach K., Wojciechowski L. (2014), The size and strategic international orientation: the use of EPRG model among Polish family and non-family firms, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 7, cz. I.
 59. Więcek-Janka E. (2012), Interferencja obszarów firmy i rodziny w mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych (analiza przypadków), "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIII, z. 7.
 60. Więcek-Janka E. (2013), Wiodące wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 61. Więcek-Janka E. (2015), Bariery w procesie sukcesji w opinii sukcesorów firm rodzinnych (wyniki badań), "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVI, z. 7, cz. I.
 62. Zahra S., Sharma P. (2004), Family business research: A strategic reflection, "Family Business Review", t. 17, nr 4.
 63. Żelazko B. (2015), Kształtowanie konkurencyjności firm rodzinnych na przykładzie sektora kosmetyków, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVI, z. 7, cz. II.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu