BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Murawska Anna (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Ocena nierówności społecznych na obszarach wiejskich w Polsce w świetle realizacji celów polityki spójności
Assessment of Social Inequalities in Rural Areas of Poland in the Light of Achieving Cohesion Policy Objectives
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 206-211, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Nierówności społeczne, Obszary wiejskie, Polityka spójności, Współczynnik Giniego, Dochody, Wyniki badań
Social inequality, Rural areas, Cohesion policy, Gini coefficient, Income, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J31, J32, J38, R58
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono nierówności społeczne na obszarach wiejskich w Polsce w świetle realizacji celów polityki spójności. W ramach realizacji celu dokonano analizy dochodów w gospodarstwach domowych należących do określonej grupy społeczno-ekonomicznej oraz w zależności od miejsca zamieszkania (miasto - wieś). Podczas analiz zastosowano ilościowy miernik pomiaru nierówności w postaci współczynnika Giniego. Zaprezentowano dynamikę zachodzących zmian w latach 2006-2015. Sytuacja dochodowa w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na obszarach wiejskich oraz rolników poprawia się, jednak ten trend nie znajduje odzwierciedlenia w zmniejszeniu się nierówności dochodowych ludności zamieszkałej na wsiach.(abstrakt oryginalny)

The article presents social inequalities in rural areas in Poland in the light of the objectives of cohesion policy. Income was analyzed in households belonging to a particular socio-economic group and depending on the place of residence (city-village). Particularly during the analyzes, a quantitative measure of inequality was measured in the form of a Gini coefficient. The article presents the dynamics of changes in 2006-2015. Income situation in rural households and farmers improves, but this trend is not reflected in the decline in income inequality in rural populations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baer-Nawrocka Agnieszka, Walenty Poczta. 2010. Przemiany w rolnictwie. [W] Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi, red. J. Wilkin, I. Nurzyńska, 85-124. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 2. Eur-Lex. 2017. Baza aktów prawnych Unii Europejskiej. Jednolity akt europejski z 1986 r. http://eur-lex.europa. eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM:xy0027, dostęp 9.06.2017.
 3. Golinowska Stanisława, Ewa Kocot, Zofia Morecka, Agnieszka Sowa. 2011. Ekspertyza Spójność społeczna: aktywność - solidarność - wsparcie na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015. Warszawa: IPiSS.
 4. GUS. 2007-2016. Budżety Gospodarstw domowych w 2006 r.,..., 2015 r. Warszawa: GUS.
 5. KE. 2004. Nowe partnerstwo dla spójności konwergencja konkurencyjność współpraca. Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej. Luksemburg: Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/regional_policy/ sources/docoffic/official/reports/cohesion3/cohesion3_pl.htm, dostęp 9.06.2017.
 6. KE. 2014a. Polityka spójności i Polska. Luksemburg: Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/regional_policy/ sources/information/cohesion-policy-achievement-and-future-investment/factsheet/poland_pl. pdf, dostęp 6.06.2017.
 7. KE. 2014b. Wprowadzenie do unijnej polityki spójności na lata 2014-2020. Luksemburg: Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/basic/basic_2014_pl.pdf, dostęp 6.06.2017.
 8. KE. 2014c. 10 pytań na temat polityki spójności - Polityka regionalna UE. Luksemburg: Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/faq/#1, dostęp 9.06.2017.
 9. Murawska Anna. 2014a. "Sytuacja finansowa wiejskich gospodarstw domowych w aspekcie zrównoważonego rozwoju". Roczniki Naukowe SERiA XVI (1): 147-152.
 10. Murawska Anna. 2014b. "Spójność społeczna i poziom życia w krajach Unii Europejskiej - analiza wielowymiarowa". Marketing i Rynek 10: 132-140.
 11. Podemski Krzysztof. 2009. Nierówności ekonomiczne w europejskich krajach postkomunistycznych z globalnej perspektywy - wybrane zagadnienia. [W] Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności, red. K. Podemski, 45-66. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 12. Popławski Wiesław. 2009. "Nierówności przez pryzmat kapitału społeczno-kulturowego wsi polskiej". Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 15: 37-47.
 13. Sen Amartya K. 1973. On Economic inequality. Oxford: Clarendon Press.
 14. Sen Amartya K. 1997. "From Income Inequality to economic inequality". Southern Economic Journal 64 (2): 384-401.
 15. Sen Amartya K. 2000. Social Justice and Distribution of Income. [W] Handbook of Income Distribution, red. A.B. Atkinson, F. Bourguignon, 59-85. Amsterdam: Elsevier.
 16. Słownik języka polskiego. 2017. Warszawa: PWN, http://sjp.pwn.pl/sjp/nierownosc;2489688.html, dostęp 9.06.2017.
 17. Wrzeszcz-Kamińska Grażyna. 2009. Grupy interesu a spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej. [W] Spójność społeczna i ekonomiczna Unii Europejskiej, red. G. Wrzeszcz-Kamińska, 11-121. Wrocław: WSH.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3250
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu