BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Światowiec-Szczepańska Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Przewaga konkurencyjna, renta ekonomiczna a wyniki przedsiębiorstwa
Competitive Advantage, Economic Rent and Enterprise's Performance
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 2, s. 90-102, rys., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Przewaga konkurencyjna, Renta ekonomiczna, Zarządzanie strategiczne, Kondycja przedsiębiorstwa
Competitive advantage, Economic annuities, Strategic management, Enterprises condition
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L10, L20
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Mimo że przewaga konkurencyjna jest kluczowym terminem i przedmiotem badań w zarządzaniu strategicznym, jej definiowanie nie jest jednoznaczne. Dość często przewaga konkurencyjna utożsamiana jest z umiejętnością tworzenia większej wartości lub renty albo wyższych lub ponadprzeciętnych wyników finansowych. Warto jednak podkreślić, że przewaga konkurencyjna, a nawet generowanie renty ekonomicznej nie muszą prowadzić do wyższej rentowności przedsiębiorstwa. Precyzyjne definiowanie i rozróżnianie pojęć wskazanych w tytule artykułu jest niezbędne w kontekście badań empirycznych, testowania hipotez badawczych oraz, generalnie, tworzenia teorii zarządzania strategicznego. Z tego względu w artykule przyjęto cel główny, jakim jest identyfikacja relacji między przewagą konkurencyjną, rentą i wynikami przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu różnych podejść w zakresie kreowania konkurencyjności determinujących charakter tworzonej renty ekonomicznej. Artykuł ma charakter koncepcyjny. (abstrakt oryginalny)

Although the competitive advantage is the key term and the subject of research in strategic management, its defining is not clear. Quite often, the competitive advantage is equated with the ability to create superior value or rent or above-average financial performance. It should be noted, however, that the competitive advantage and even generated economic rent does not have to lead to higher returns of the firm. Defining precisely and differentiating the concepts mentioned in the title of the article is necessary in the context of empirical research, testing hypotheses, and, generally, creation of the theory of strategic management. For this reason, the article assumes the main objective that is to identify the relationship between competitive advantage, rents and enterprise's performance, taking into account different approaches to create competitiveness that determines the nature of the generated economic rent. The article is conceptual in nature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amit R., Schoemaker P.J.H. (1993), Strategic assets and organizational rents, "Strategic Management Journal", Vol. 14.
 2. Barney J.B. (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", Vol. 17.
 3. Besanko D., Dranove D., Shanley M., Schaefer S. (2013), Economics of strategy, 6th ed., John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
 4. Burt R. S. (1992), Structural Holes, Harvard University Press, Cambridge.
 5. Conner K. R. (1991), A historical comparison of resource-based theory and five schools of thought within industrial organization economics: Do we have a new theory of the firm? "Journal of Management", Vol. 17.
 6. Dyer J.H., Singh H. (1998), The relational view: cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage, "Academy of Management Review", Vol. 23.
 7. Fahy J. (2000), The Resource-based view of the Firm: Some Stumbling-blocks on the Road to Understanding Sustainable Competitive Advantage, "Journal of European Industrial Training", Vol. 24.
 8. Fiegenbaum A., Hart S. L., Schendel D. (1996), Strategic reference point theory, "Strategic Management Journal", Vol. 17.
 9. Flint G.D. Van Fleet D.D. (2005), A Comparison and Contrast of Strategic Management and Classical Economic Concepts: Definitions, Comparisons, and Pursuit of Advantages, https://www.uvu.edu/woodbury/jbi/volume3/flint-fleet.html [dostęp: 15.12.2016].
 10. Granovetter M. (1985), Economic Action And Social Structure: The Problem Of Embeddedness. "American Journal of Sociology", Vol. 91.
 11. Ma H. (2000), Competitive Advantage and Firm Performance, "Competitiveness Review: An International Business Journal", Vol. 10.
 12. Macias J. (2008), Nowe koncepcje przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 9.
 13. Mahoney J.T. (1995), The Management of Resource and Resource of Management, "Journal of Business Research", Vol. 33.
 14. Newbert S.L. (2008), Value, rareness, competitive advantage, and performance: A conceptual-level empirical investigation of the resource-based view of the firm, "Strategic Management Journal", Vol. 29.
 15. Peteraf M.A. (1993), The cornerstones of competitive advantage: A resource-based view, "Strategic Management Journal", Vol. 14.
 16. Porter M.E. (1980), Competitive strategy, The Free Press, New York.
 17. Porter M.E. (1985), Competitive Advantage, The Free Press, New York.
 18. Powell T. (2002), The philosophy of strategy, "Strategic Management Journal", Vol. 23.
 19. Powell T. (2003), Strategy without ontology, "Strategic Management Journal", Vol. 24.
 20. Powell T.C. (2001), Competitive advantage: Logical and philosophical considerations, "Strategic Management Journal", Vol. 22.
 21. Priem R.L. Butler J.E. (2001), Tautology in the Resource-based View and the Implications of Externally Determined Resource Value: Further Comment, "Academy of Management Review", Vol. 26.
 22. Ray G., Barney J.B., Muhanna W.A. (2004), Capabilities, Business Processes, and Competitive Advantage: Choosing the Dependent Variable in Empirical Tests of the Resource-based View, "Strategic Management Journal", Vol. 25.
 23. Rokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 24. Rumelt R.P. (1987), Theory, strategy, and entrepreneurship, (in:) Teece D.J. (Ed.), The competitive challenge: Strategies for industrial innovation and renewal, Ballinger, Cambridge.
 25. Schoemaker P.J.H. (1990), Strategy, complexity and economic rent, "Management Science", Vol. 36.
 26. Tang Y.C., Liou F.M. (2010), Does firm performance reveal its own causes? the role of Bayesian inference, "Strategic Management Journal", Vol. 31.
 27. Teece D. J., Pisano G., Shuen A. (1997), Dynamic capabilities and strategic management, "Strategic Management Journal", Vol. 18.
 28. Wernerfelt B. (1984), A resource-based view of the firm, "Strategic Management Journal", Vol. 5.
 29. Williamson, O.E. (1991), Strategizing, economizing and economic organization, "Strategic Management Journal", Vol. 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu