BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nasalski Zbigniew (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Motywy podejmowania działalności innowacyjnej w gospodarstwach użytkujących grunty z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w województwie warmińsko-mazurskim
Motives for Undertaking Innovative Activity in Farms Using Land from the Agricultural Property Stock of the Treasury in Warmińsko-Mazurskie Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 212-217, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacyjność, Skarb Państwa, Gospodarstwa rolne, Wyniki badań, Grunty rolne
Innovations, Innovative character, State Treasury, Arable farm, Research results, Arable land
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q55
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Celem badań była identyfikacja motywów podejmowania działalności innowacyjnej w gospodarstwach użytkujących grunty z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w województwie warmińsko- -mazurskim. Przedmiotem badań były opinie rolników na temat motywów podejmowania działalności innowacyjnej w ich gospodarstwach. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. W opinii badanych, najbardziej motywacyjne oddziaływanie proinnowacyjne miały: szansa zwiększenia sprzedaży, zwiększenie rentowności prowadzonej działalności oraz obniżenie kosztów produkcji.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the research was to identify motives for undertaking innovative activity in farms using land from the Agricultural Property Stock of the Treasury in Warmińsko-Mazurskie province. The subject of the study was the opinions of farmers on the motives for undertaking innovative activity on their farms. The study was conducted using the diagnostic survey method using the questionnaire survey. In the opinion of the respondents, the most motivating pro-innovation impact was: the opportunity to increase sales, increase profitability of the activity and reduce production costs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Grzybowska Barbara. 2008. "Motywy i efekty innowacji w przedsiębiorstwach województwa warmińsko- -mazurskiego". Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 1 (1): 401-408.
  2. Juchniewicz Małgorzata, Barbara Grzybowska. 2010. Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
  3. Kałuża Halina, Agnieszka Ginter. 2014. "Innowacje w gospodarstwach rolniczych młodych rolników". Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 361: 89-98.
  4. Kałuża Halina, Monika Rytel. 2010. "Innowacyjność w świetle studium przypadku gospodarstw rolniczych z gminy Mokobody". Roczniki Naukowe SER iA XII (5): 68-72.
  5. Schumpeter Joseph A. 1960. Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
  6. Wiśniewska Joanna, Krzysztof Janasz (red.). 2013. Innowacje i jakość w zarządzaniu organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3251
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu