BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świerczek Justyna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Tytuł
Etyka procesu legislacyjnego
Ethics of the Legislative Process
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 2(23), s. 24-27, bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Normy społeczne, prawne i moralne - ewolucja i trwanie
Słowa kluczowe
Konstytucja RP, System legislacyjny, Etyka
RP Constitution, Legislative, Ethics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy zasad prawidłowej legislacji, których treść wynika z klauzuli generalnej, jaką jest zasada demokratycznego państwa prawa wywiedziona z artykułu 2 Konstytucji RP. Klauzulę demokratycznego państwa prawa należy rozumieć jako zbiorcze wyrażenie szeregu reguł i zasad, które nie wynikają expressis verbis z tekstu Konstytucji, ale w sposób immanentny są przedmiotem aksjologii oraz istoty państwa prawa. Zasady prawidłowej legislacji mają na celu usprawnienie procesu legislacyjnego oraz wyeliminowanie zjawiska inflacji prawa. (abstrakt oryginalny)

The article entitled Ethics of the legislative process relates to rules of proper legislation, which stem from the general clause embodied in article 2 of the Constitution of Poland, namely the rule of democratic rule of law. This clause shall be understood as consolidated expression of array of rules and principles, which do not expressis verbis derive from the Constitution, but are nonetheless immanently the subject of axiology as well as of the essence of the rule of law. Rules of proper legislation are aimed to improve the legislative process and to extirpate the inflation of law. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bibliografa1. Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., (2014) Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa: CH Beck.
 2. Dekret Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1946 roku Przepisy ogólne prawa cywilnego (Dz.U. z 1946 roku nr. 67, poz.369).
 3. Fuller L.L., (1978) Moralność prawa, Warszawa: PIW.
 4. Orzeczenie TK z 18 października 1994 roku sygn. K 2/94, OTK w 1994r. - cz. II, poz. 36.
 5. Orzeczenie TK z 3 grudnia 1996 roku, sygn. K 25/95, OTK w 1996, poz. 45.
 6. Pietrzykowski T., (1999) Zasada nieretroakcji w kodeksie cywilnym, "Studia Prawnicze" nr 3.
 7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U. z 2016 r. poz. 283).
 8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2015 roku nowelizujące rozporządzenie w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U. z 2015 r. poz. 1812).
 9. Spyra T., (2003) Zasada określoności regulacji prawnej na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i niemieckiego sądu konstytucyjnego, "Trans-formacje Prawa Prywatnego" nr 3.
 10. Ustawa z dnia 18 lipca 1950 roku Przepisy ogólne prawa cywilnego (Dz.U. z 1950 r. nr 34, poz. 311).
 11. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.).
 12. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Ministrów (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 392, ze zm.).
 13. Warylewski J., (2003) Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do roz-porządzenia, Warszawa: Wolters Kluwer.
 14. Wierczyński W., (2010) Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz., Warszawa: Wolters Kluwer.
 15. Wronkowska S., (1976) Postulat jasności prawa i niektóre metody jego realizacji, "Państwo i Prawo" nr 10.
 16. Wronkowska S., (1982) Problemy racjonalnego tworzenia prawa, Po-znań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 17. Wronkowska S., (2001) Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i nie-których innych aktów prawnych, "Przegląd Sejmowy" nr 5, Warszawa.
 18. Wronkowska S., Zieliński M., (1997) Zasady techniki prawodawczej. Ko-mentarz, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 19. Wyrok TK 6 stycznia 2006 roku, sygn. SK. 30/05, OTK ZU nr 1/A/2006, poz. 2.
 20. Wyrok TK z 15 września 1999 roku, sygn. K. 11/99, OTK w 1999r. cz. II, poz. 36.
 21. Wyrok TK z 18 lutego 2004 roku, sygn. K 12/03, OTK ZU nr 2/A/2004, poz. 8.
 22. Wyrok TK z 27 listopada 1997 roku, sygn. U 11/97, OTK 1997, nr 5-6, poz. 67.
 23. Wyrok TK z 4 stycznia 2000 roku, sygn. K. 18/99, OTK w 2000r. cz. I, poz. 1.
 24. Zalasiński T., (2008) Zasada prawidłowej legislacji w poglądach Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 25. Zaleśny J., (2009) Zasady prawidłowej legislacji [w:] Błuszkowski J., Zaleśny J., (red.), Oblicza polityki, "Studia Politologiczne".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu