BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wencel Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Krytyczna analiza podejścia bilansowego jako podstawy pomiaru podatku dochodowego odroczonego
Critical Analysis of the Balance Sheet Approach as the Basis of the Measurement of Deferred Income Tax
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 23, s. 239-253, tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Podatek odroczony, Podatek dochodowy, Alokacja aktywów
Deferred tax, Income tax, Asset allocation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcono analizie różnic pomiędzy podejściem wynikowym a podejściem bilansowym służącym określeniu podstawy pomiaru podatku dochodowego odroczonego. Przedstawiono słabe strony obowiązującego w Polsce podejścia bilansowego wskazując na potrzebę podjęcia dyskursu naukowego zmierzającego do udoskonalenia metodologii rozpoznawania różnic przejściowych. W artykule przedstawiono różne koncepcje alokacji skutków podatkowych zdarzeń, koncentrując się na alokacji międzyokresowej z wykorzystaniem podejścia bilansowego do pomiaru podatku dochodowego odroczonego. Wykorzystane metody badawcze to przede wszystkim: analiza regulacji prawnych i literatury przedmiotu oraz metoda ankietowa. (abstrakt oryginalny)

The article considers the analysis of differences between the transaction approach and the balance sheet approach as the basis of measurement of deferred income tax. It is shown the weaknesses of the balance sheet approach pointing the need for scientific discourse aimed to improve the methodology for recognition of temporary differences. The article presents the different concepts of the allocation of the income tax consequences focusing on interperiod allocation using the balance sheet approach to the measurement of deferred tax. Analysis of regulations and literature and the survey method were used in the article. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barton A. (1970), Company Income Tax and Interperiod Allocation, Volume 6, Issue 1.
 2. Beaver W. H., Dukes R. E. (1972), Interperiod Tax Allocation, Earnings Expectations and the Behavior of Security Prices, "The Accounting Review" Vol. 47, No. 2 (April).
 3. Black H.A. (1966), Interperiod Allocation of Corporate Income Tax, "Financial Analysts Journal" Vol. 22, No. 5 (September - October).
 4. Chambers R.J. (1968), Tax Allocation and Financial Reporting, "Abacus" vol. 4, Issue 2, December.
 5. Chattopadhyay S., Arcelus FJ, Srinivasan G. (1997), Deferred Taxes and Bond Ratings, "Journal of Business Finance & Accounting", Volume 24, Issue 3, April.
 6. Chludek A. (2011), Perceived versus Actual Cash Flow Implications of Deferred Taxes - An Analysis of Value Relevance and Reversal under IFRS, "Journal of International Accounting Research", vol. 10, nr 1.
 7. Gierusz B. (2005), Modele alokacji podatku dochodowego w teorii i praktyce rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 8. Górowski I. (2013), Analiza koncepcji ujęcia odroczonego podatku dochodowego w sprawozdawczości finansowej, "Zeszyty Naukowe Finanse", nr 901, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 9. Guenther D.A., Sansing R.C. (2000), Valuation of the Firm in the Presence of Temporary Booktax Differences: The Role of Deferred Tax Assets and Liabilities, "The Accounting Review" Vol. 75, No. 1 (January).
 10. Hanlon M. (2005), The Persistence and Pricing of Earnings, Accruals, and Cash Flows When Firms Have Large Book Tax Differences, "The Accounting Review: January", Vol. 80, No. 1.
 11. Hendriksen E.A., Breda M. F. (2002), Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa.
 12. Hicks E. L. (1963), Income Tax Allocation, "Financial Executive", Vol.31, No. 10.
 13. Huss H. F. Zhao J. (1991), An investigation of alternative treatments of deferred taxes in bond raters, "Journal of Accounting, Auditing & Finance" 6(1).
 14. Kamieniecka M. Gabrusewicz W. (2007), MSR 12 Podatek dochodowy, Difin, Warszawa.
 15. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 2 Podatek dochodowy, Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 30 września 2004r. Nr 13 poz. 132.
 16. Leszczyńska A. (2016), Wpływ sytuacji gospodarczej na alokację podatku dochodowego w przedsiębiorstwach w zakresie aktywów z tytułu podatku odroczonego, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 5/2016 (83), cz. 2.
 17. Lev B., Nissim D. (2004), Taxable income, future earnings, and equity values, "The Accounting Review: October" 2004, Vol. 79, No. 4.
 18. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 12 "Podatek dochodowy", Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 320 z 29.11.2008, s. 1).
 19. Phillips J., Pincus M., Olhoft Rego S. (2003), Earnings Management: New Evidence Based on Deferred Tax Expense, "The Accounting Review: April", Vol. 78, No. 2.
 20. Shield H. J. (1957), Allocation of Income Taxes, "Journal of Accountancy", Vol. 103, No. 4.
 21. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654).
 22. Walińska E. (2003), Rachunkowość podatków odroczonych, FRRwP, Warszawa.
 23. Walińska E. (2004), Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 24. Waugh J. B. (1968), The Interperiod Allocation of Corporate Income Taxes: A Proposal, "The Accounting Review" Vol. 43, No. 3 (July).
 25. Wencel A. (2011), Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - w warunkach kryzysu gospodarczego [w:] I. Sobańska, M. Turzyński (red.), Rachunkowość, audyt i kontrola w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 26. Wencel A. (2011), Podatek dochodowy odroczony - aspekt pieniężny i memoriałowy, Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 1/1/2011.
 27. Wencel A. (2012), Podatek dochodowy odroczony w systemie rachunkowości - krytyczna analiza zasad ujawniania w sprawozdaniu finansowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu