BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień-Andrzejewska Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Instrumenty finansowe jako szczególny obszar nadzoru korporacyjnego - perspektywa komitetu audytu
Financial Instruments as a Special Field of Corporate Governance - Audit Commettee Prespective
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 23, s. 255-271, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Ład korporacyjny, Komitet audytu, Instrumenty finansowe, Ryzyko
Corporate governance, Audit committee, Financial instruments, Risk
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nadzór korporacyjny jest nierozerwalnie związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. W artykule przedstawiono ogólne zasady nadzoru korporacyjnego oraz rolę komitetu audytu w sprawowaniu kontroli nad sprawozdawczością finansową. Omówiono zakres podstawowych obowiązków rady nadzorczej i komitetu audytu w jednostkach zainteresowania publicznego. Określono zadania komitetów audytu w nadzorze nad instrumentami finansowymi. Szczególny nacisk położony został na zidentyfikowanie kluczowych obszarów związanych z instrumentami finansowymi w sprawozdaniu finansowym z punktu widzenia komitetu audytu. Artykuł bazuje na analizie literatury przedmiotu oraz analizie aktów prawnych związanych z omawianą tematyką. (abstrakt oryginalny)

Corporate governance is inextricably linked with economic activity. The article presents the general principles of corporate governance and the role of the audit committee in exercising control over financial reporting. Paper discusses the basic responsibilities of board of directors and the audit committee in public interest entities. The tasks of audit committees were defined in the supervision of financial instruments. Particular emphasis was placed on identifying key areas related to financial instruments in the financial statements from the point of view of the audit committee. The article is based on the analysis of literature and analysis of legal acts related to the discussed topic. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czajor P. (2013), Instrumenty finansowe w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Wolters Kluwer Polska S.A., Warszawa.
 2. Dallas G., PittWatson D. (2016), Corporate governence policy in the European Union through an investors Lens, CFA Institute.
 3. Dobija D., Koładkiewicz I., Cieślak I., Klimczk K. (2011), Komitety rad nadzorczych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 4. Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2002, https://www.gpw.pl/2296, (dostęp: 25.11.2016).
 5. Grabiński K.(2016), Wpływ kryzysu gospodarczego na aktywne kształtowanie wyniku finansowego w europejskich spółkach giełdowych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP, Rada Naukowa, Warszawa, tom 87 (143).
 6. Helin A., Wisłowski J. (2008), Odpowiedzialność członków rad nadzorczych za sprawozdawczość finansową spółek, zasady i tryb funkcjonowania komitetu audytu, INFOR Ekspert Sp. z o.o., Warszawa.
 7. Kaczmarek T.T. (2001), Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym, Oddk, Gdańsk.
 8. Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15.09.2000, Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037.
 9. Komitety audytu w Polsce w 2010 roku Badanie spółek publicznych notowanych na GPW, PWC, SEG, PID.
 10. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 32 Instrumenty finansowe ujawnienie i prezentacja, http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1002221/20130114_rozp_KE_1256-2012.pdf.
 11. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji, http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1002221/20130114_rozp_KE_1256-2012.pdf.
 12. MSSF 9 Instrumenty finansowe, http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=20eb98eb-268a-4bbb-87b0-897755dd5a4f&groupId=764034
 13. Rady Nadzorcze 2013 Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW, badanie 2011-2012, PWC, Amrop.
 14. Rady nadzorcze 2014 Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW, badanie 2013, PWC, Amrop.
 15. Rady nadzorcze 2015 Trendy i kierunki zmian, PWC, Amrop.
 16. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania sposobu prezentacji instrumentów finansowych z dnia 20.12.2001 roku, (Dz. U. 149 poz. 1674).
 17. Rówińska M., (2015), Ewolucja międzynarodowych i polskich regulacji w zakresie rachunkowości instrumentów finansowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 873, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 77.
 18. Sawicki K. (2012), Wybrane problemy działania komitetu audytu w jednostkach zainteresowania publicznego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP, Rada Naukowa, Warszawa, tom 66 (122).
 19. Szczepankiewicz E.I. (2010), Komitety audytu nowymi organami zapewnienia wiarygodności sprawozdań finansowych i systemów kontroli wewnętrznej w jednostkach zainteresowania publicznego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP, Rada Naukowa, Warszawa, tom 57 (113).
 20. Schneider K. (2007), Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, PWE, Warszawa.
 21. Tamowicz P., Dzierżanowski S., (red) (2002), Biała księga nadzoru korporacyjnego, Gdańsk.
 22. Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 07.05.2009 r. (Dz. U. z 2016 r.poz.1000).
 23. Ustawa o rachunkowości dnia 24.09.1994 r.
 24. Zalecenie Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
 25. Zieliński B. (2014), Profesjonalizm rad nadzorczych polskich spółek giełdowych, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, PTE, Łódź.
 26. Żebruń A. (2010), Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu