BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lubowiecki Daniel (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, student)
Tytuł
Przygotowanie podmiotów wykonujących usługi publiczne do kontaktu z osobami niesłyszącymi w świetle założeń ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się
Preparation of Subjects Executing Public Services for Contact with Deaf Persons in Light of Assumptions of Act Concerning Sign Language and other Communications Methods
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 2(23), s. 38-41, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Normy społeczne, prawne i moralne - ewolucja i trwanie
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Usługi publiczne, Komunikowanie interpersonalne
Disabled people, Public services, Interpersonal communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce żyje około 850 tysięcy osób z różnego rodzaju wadami słuchu. Szacuje się, że liczba głuchych sięga nawet 100 tysięcy. W społeczeństwie, w którym zdecydowana większość posługuje się słownymi metodami komunikacji, osoby głuche w znacznym stopniu wykluczone są z życia publicznego. W dniu 19 sierpnia 2011 roku uchwalona została Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, której celem jest uregulowanie sytuacji prawnej osób posługujących się językiem migowym, oraz zniesienie barier w dostępie osób niesłyszących do usług instytucji publicznych. Niniejszy artykuł stanowi próbę oceny czy wejście w życie tej ustawy wywarło realny wpływ na poprawę dostępności instytucji publicznych dla osób niesłyszących oraz w jakim stopniu podmioty zobowiązane dostosowały się do wymagań wynikających z przyjętych regulacji. (abstrakt oryginalny)

According to data acquired by Central Statistical Office, there is approximately 850 thousand persons with many diversities of hearing flaws in Poland. It is estimated, that number of deaf persons adds up to 100 thousand. In today's society, in which vast majority of people uses verbal methods of communication, deaf persons in significant matter are excluded from public life. By the day of 19 august 2011, an act concerning sign language and other communications methods has been passed, which aim is to regulate legal situation of persons using sign language and to abolish barriers in accessing deaf persons to public institutions services. In this article author tries to rate if passing of mentioned act had real impact on better access for deaf persons to legal institutions services and in what degree obligated subjects adjusted to requirements resulting from accepting regulations of mentioned act. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, (2014) Obsługa osób głuchych i głuchoniewidomych w urzędach administracji publicznej. Analiza i zalecenia, "Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich" nr 5.
 2. Czajkowska-Kisil M., (2012) Niepełnosprawność słuchowa, jako przesłanka dyskryminacji, Warszawa: Towarzystwo edukacji antydyskryminacyjnej.
 3. Najwyższa Izba Kontroli (2015), Informacja o wynikach kontroli. Świadczenie usług publicznych osobom posługującym się językiem migowym, nr ewidencyjny 29/2015/P/14/105/LPO.
 4. Sak M., (2012) 4 kroki - Wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II - podręcznik dobrych praktyk, Warszawa: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 5. Sławińska-Tomtała E., (2015) System kontroli zarządczej w procesie postępowania administracyjnego, Warszawa: C.H. Beck Wydawnictwo Polska.
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. z 1960 r. nr 30, poz. 168.
 7. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz.U. z 2011 r. nr 209, poz. 1243.
 8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. z 1997 r. nr 123, poz. 776.
 9. www.orka.sejm.gov.pl/druki6ka.nsf/wgdruku/4324 [26.11.2016].
 10. www.stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/stan-zdrowia-ludnosci-polski-w-2009-r,6,5.html [26.11.2016].
 11. www.um.warszawa.pl/aktualnosci/sto-eczne-urz-dy-z-us-ug-t-umacza-migowego-line [26.11.2016]
 12. Załącznik nr 2 i 3 do Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych, Dz.U. z 2014 r. poz. 464.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu