BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piech Andrzej (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Przejęcia na polskim rynku kapitałowym na przykładzie LW "BOGDANKA" S.A.
Acquisitions on the Polish Capital Market Based on Company Lubelski Węgiel "BOGDANKA" S.A.
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 23, s. 285-297, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Wrogie przejęcie, Konsolidacja, Przemysł węglowy, Studium przypadku
Hostile takeover, Consolidation, Coal-mining industry, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Bogdanka
Abstrakt
Prezentowany tekst zawiera studium przypadku dotyczące prób przejęcia spółki Lubelski Węgiel ,,BOGDANKA" S.A., począwszy od dnia jej debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w 2009 r. do dnia przejęcia nad nią kontroli przez ENEA S.A. w 2015 r. Przejęcie to było trzecią próbą kontroli nad LW "BOGDANKA" S.A., w tym pierwszą zakończoną sukcesem. Celem niniejszego artykułu jest określenie przyczyn porażki lub sukcesu podejmowanych prób przejęcia spółki LW "BOGDANKA" S.A. Aby zrealizować postawiony cel, sformułowano następujące pytania badawcze: jakie są warunki konieczne, a jakie są warunki niezbędne, aby fuzja albo przejęcie mogły dojść do skutku? Podczas opracowania niniejszej analizy przypadku posłużono się następującymi metodami badawczymi: metodą badania dokumentów dostępnych na stronie internetowej GPW w Warszawie oraz na stronach wybranych domów maklerskich, metodą indywidualnego przypadku opartą na analizie konkretnych, wyodrębnionych zdarzeń, zjawisk i osób, która to wydaje się jedynie słuszną i możliwą metodą do zastosowania w celu opisu historii przejęcia kontroli nad LW "BOGDANKA" S.A. Autor uwzględnił w analizie przypadku głównie informacje i doniesienia prasowe o próbach przejęcia wskazanej spółki opublikowane w dziennikach: Gazeta Wyborcza, Rzeczypospolita i Puls Biznesu. (abstrakt oryginalny)

The text being presented above includes the case of the takeover attempt of the Company Lubelski Węgiel ,,BOGDANKA" S.A. starting from the day of IPO at Warsaw Stock Exchange till the fusion by ENEA S.A. The described takeover is the third attempt but the first which succeeded. The main goal of this article is to present the reasons of failure or success of the acquisition of LW ,,BOGDANKA" S.A. To achieve this goal, the trial to find the answer to the following questions was undertaken: What have the necessary conditions to be met, in order the Fusion to be successful? In the present analysis, the following research methods were used:
 • study of the documents available at Warsaw Stock Exchange and brokerage agencies,
 • review of the individual cases based on the examination of the separate events and phenomena.
 • The main source of information in this method were articles presented in the newspapers: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita and Puls Biznesu. This way seems to be the most adequate and possible to be implemented in the description of the course of the takeover of LW ,,BOGDANKA" S.A. Thanks to it, the individual causes and effects as well as the means of the prevention can be established. (original abstract)
  Pełny tekst
  Pokaż
  Bibliografia
  Pokaż
  1. Adamczyk M., Piasecka-Głuszak A. (2008), Fuzje i przejęcia w gospodarce światowej w 2005 r. [w:] Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. B. Fiedor, J. Rymarczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
  2. Frąckowiak W. (1998), Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
  3. Fura M., Szczepaniuk M. (2012), Rynek mówi o przejęciu w górnictwie: Jastrzębska Spółka Węglowa i Bogdanka, Dziennik Gazeta Prawna, 16.11.2012.
  4. Herdan A. (2008), Charakterystyka procesów łączenia się przedsiębiorstw [w:] Fuzje, przejęcia. Wybrane aspekty integracji, red. A. Herdan, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  5. Helin A., Zorde K., Bernaziuk A., Kowalski R. (2014), Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych. Zagadnienia rachunkowe i podatkowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  6. Machała R. (2005), Przejęcia i fuzje, wpływ na wartość firm, Wydawnictwo "Unimex", Wrocław.
  7. Urbanek P., Wcisły M. (2012), Fuzje i przejęcia na polskim rynku kapitałowym w warunkach kryzysu gospodarczego, Łódź.
  8. Sasiak R. (2000), Fuzje i przejęcia spółek publicznych, Kantor Wydawniczy "Zakamycze", Kraków.
  9. Sudarsanam S. (1998), Fuzje i przejęcia, WIG-Press, Warszawa.
  10. Szczepankowski P.J. (2000), Fuzje i przejęcia. Techniki oceny opłacalności i sposoby finansowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  11. Szczepaniuk M. (2011), Enea przymierza się do kupna akcji Bogdanki, "Dziennik Gazeta Prawna", 05.04.2011.
  12. Źródła internetowe
  13. www.ri.lw.com.pl/ (dostęp: 27.11.2015)
  14. www.lw.com.pl/ (dostęp: 27.11.2015)
  15. www.enea.pl (dostęp: 27.11.2015)
  16. www.bankier.pl (dostęp: 27.11.2015)
  17. www.biznes.gazetaprawna.pl/ (dostęp: 27.11.2015)
  18. www.wyborcza.biz/biznes/ (dostęp: 27.11.2015)
  19. www.money.pl (dostęp: 27.11.2015)
  Cytowane przez
  Pokaż
  ISSN
  1897-7480
  Język
  pol
  Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu