BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krysiński Marcin (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zmowy cenowe w Polsce w latach 2010-2014. Podłoże i skala występowania w świetle danych urzędu ochrony konkurencji i konsumentów
Price Collusions in Poland 2007-2013. Background and Scale of Presence in Light of the Reports of the Poland's Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK)
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 23, s. 299-314, tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Zmowa, Nieuczciwa konkurencja, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Duże przedsiębiorstwa
Collusion, Unfair competition, Small business, Large enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Abstrakt
Artykuł dotyczy problematyki zmów cenowych. Na gruncie polskiego prawa antymonopolowego zakazane są wszelkie porozumienia ograniczające konkurencję, w tym także częste zarówno wśród małych, jak i dużych przedsiębiorców zmowy cenowe. Nieuczciwych konkurentów wspólnie ustalających ceny czekają jednak konsekwencje przewidziane w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. W części teoretycznej przedstawiono pojęcie zmowy cenowej oraz zmowy przetargowej na gruncie prawa polskiego. W części empirycznej dokonano analizy zmów cenowych w świetle sprawozdań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Wnioski wyprowadzone z analizy sformułowano w podsumowaniu. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the issue of price collusions. The Polish anti-monopoly law prohibits all agreements which restrict competition, including price collusions among both small and large enterprises. Unfair competitors who determine the prices have to take into consideration the consequences provided for in the Act on competition and consumer protection. The recognition of he concept of collusion and bid-rigging under Polish law is contemplated in the theoretical part, while the analysis of price collusions in the light of the reports of the Poland's Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK) is presented in the empirical part. The conclusions drawn from the analysis are formulated in the summary. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza najbardziej charakterystycznych (precedensowych) spraw w dziedzinie porozumień ograniczających konkurencję w tym porozumień dystrybucyjnych (postępowanie Komisji bądź organów wspólnotowych lub krajowych). Wersja 2.0 (2007), Deloitte, Warszawa
 2. Banach K. (2013), Zmowy cenowe, UOKIK, Warszawa, http://porpw.parp.gov.pl/files/74/151/278/17876.pdf (dostęp: 22.04.2016).
 3. Czy w UE obowiązuje zakaz praktyk ograniczających konkurencję i na czym on polega?, http://www.cie.gov.pl/www/quest.nsf/%28$PrintView%29/55AAFCCAAF1B60F1C1256E860027DF19?Open, (dostęp: 22.04.2016).
 4. UOKiK, Decyzja nr DOK-7/09 (w sprawie siedmiu spółek cementowych uczestniczących w zmowie cenowej), sygn. DOK1- 410/4/06/MG, https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=1790&print=1.
 5. Dyrektywa 98/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów, Dz. Urz. UE L 166 z 11.06.1998; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, tom 004.
 6. Jak skutecznie walczyć z kartelami? - progam leniency, https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=3494.
 7. Kohutek K. (2008), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów: komentarz, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 8. Król-Bogomilska M. (2015), Leniency w Polsce wciąż mało popularne, "Europejskim Przegląd Sądowy", nr 4.
 9. Prawo konkurencji. Podstawowe pojęcia (2007), UOKiK, Warszawa.
 10. Protokół z posiedzenia Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów w dniu 8 października 2013 roku, http://www.malopolskie.pl/Pliki/2014/Protok%C3%B3%C5%82%20Rady_III%20posiedzenie_%202%2012%2013.pdf, (dostęp: 22.04.2016).
 11. Przypek K. (2006), Praktyki cenowe ograniczające konkurencję w Polsce i w Unii Europejskiej, "ZNZE WSIiZ", nr 1.
 12. Rozporządzenie Rady nr 1/2003/WE z 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 TWE, Dz. Urz. UE L 001 z 4.01.2003.
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie trybu postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie, Dz.U. z 2009 r. Nr 20 poz. 109 - uchylone.
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania z wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie, Dz.U. z 2015 r. Nr 0 poz. 81, wskutek nowelizacji UOOK, uchylającego poprzednie.
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania z wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie (art. 113a-113k).
 16. Sadkowki L. (2013), Zmowy cenowe, czyli jak oszukać rynek, "Gazeta Bankowa" z 8.03.2013.
 17. Semeniuk P. (2013a), Polskie zmowy przetargowe - krytyka, "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny", nr 1.
 18. Semeniuk P (2013b), Wylanie dziecka z kąpielą" - czyli o leniency plus w Polsce, "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny", nr 7.
 19. Skoczny T. (red) (2009), Ustawa o ochronie konkurencji konsumentów. Komentarz, Warszawa.
 20. Sołtysiński S. (2006), Z doświadczeń programu leniency w Brukseli i w Warszawie [w:] C. Banasiński (red), Prawo konkurencji - stan obecny i kierunki zmian, Warszawa.
 21. Sprawozdanie z działalności 2009 (2010), UOKiK, Warszawa.
 22. Sprawozdanie z działalności 2010 (2011), UOKiK, Warszawa.
 23. Sprawozdanie z działalności 2011 (2012), UOKiK, Warszawa.
 24. Sprawozdanie z działalności 2012 (2013), UOKiK, Warszawa.
 25. Sprawozdanie z działalności 2013 (2014), UOKiK, Warszawa.
 26. Sprawozdanie z działalności 2014 (2015), UOKiK, Warszawa.
 27. Stawicki A., Stawicki E. (red.) (2011) , Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa.
 28. Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. z 2014 Nr 0 poz. 945.
 29. Turno B. (2013), Leniency. Program łagodzenia kar pieniężnych w polskim prawie ochrony konkurencji, Warszawa.
 30. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331 z późn. zm.
 31. Waniowski, P. (2015), Przeciwdziałanie zmowom cenowym, "Marketing i Rynek", nr 8, 780-789.
 32. Wersje skonsolidowane traktatu o Unii Europejskiej i traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 83, t.53 z 30 marca 2010.
 33. Wojtczak D. E. (2010), Zwalczanie zmów przetargowych w Polsce, "Państwo i Prawo", nr 7.
 34. Zmowy przetargowe (2012), UOKiK, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu