BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mielnik Dawid (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
Ad orientem czy ad populum? Problem kierunku celebracji Mszy Świętej w przepisach mszalnych
Ad orientem or ad populum? The Problem of the Holy Mass Direction in Missal Rules
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 2(23), s. 42-46, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Normy społeczne, prawne i moralne - ewolucja i trwanie
Słowa kluczowe
Religia, Obrzędy religijne
Religion, Religious ceremonies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł stawia sobie za cel udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy przed reformami liturgicznymi z drugiej połowy XX wieku w rycie rzymskim Kościoła katolickiego znano celebrację ad populum w takiej postaci, w jakiej jest ona praktykowana współcześnie. Dla osiągnięcia postawionego celu posłużono się analizami tych fragmentów Mszałów z 1962 i z 2002 roku, w których znajdują się nawiązania do kierunku liturgicznej celebracji kapłana. Z przeprowadzonych badań wynika, że przed wspomnianymi reformami nie znano w tak zwanym rycie trydenckim orientacji ad populum. Pewne sytuacje dopuszczające taki sposób celebracji przed reformami nie mogą być traktowane jako potencjalny argument, z powodu zupełnie innego punktu odniesienia orientacji celebransa podczas sprawowania Mszy. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this paper is finding the answer to question if before liturgical reforms in second half of the twentieth century in Catholic Church's Roman rite it was known ad populum celebration according to contemporary understanding of this orientation. To find the solution it was used the analytic method of Missals fragments from 1962 and 2002 in which it can be found reference to direction of priest's celebration. According to done studies it should be claimed that in so-called Tridentine Mass there was no ad populum orientation in contemporary understanding of this posture. Some cases which allowed to celebrate ad populum mustn't be taken as an argument because of another point of reference to priest's celebration during the Holy Mass. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andireu M., (1971) Les Ordines Romani, t.2: Les textes (ordines I-XIII), Louvain: Spicilegium Sacrum Lovaniense Administration.
 2. Draguła A., (2007) Plecami do Boga? "Tygodnik Powszechny" nr 12(18).
 3. Durand G., (1998) Rationale divinorum officiorum V-VI, Turnhout: Typographi Brepols Editores Pontificii.
 4. Gamber K., (1998) Zwróćmy się ku Panu! Zagadnienia dotyczące budownictwa kościelnego i modlitwy zwróconej na wschód, Poznań: Akwilon - Wydawnictwo Piotra i Pawła.
 5. Jan Damasceński, (1969) Wykład wiary prawdziwej, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 6. Konstytucje apostolskie, (2007) [w:] Baron A., Pietras H., (red.), Konstytucje apostolskie oraz Kanony Pamfilosa z apostolskiego synodu w Antiochii. Prawo kanoniczne świętych Apostołów. Kary świętych Apostołów dla upadłych. Euchologion Serapiona, Kraków: Wydawnictwo WAM 1-293.
 7. Krzych B.K., (2014) Msza "wiedeńska" Piusa VI, "Christianitas" (56/57; 2014) 221-224.
 8. Malesa W., Rokita T., (2012) Versus Deum - kierunek celebracji Mszy Świętej w dwóch formach rytu rzymskiego, "Łódzkie Studia Teologiczne" 21 (2012) 199-207.
 9. Marini G., (2010) Sługa liturgii, Ząbki: Instytut Summorum Pontificum.
 10. Missale Romanum (2002) Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II Instauratum Auctoritate Pauli PP. Promulgatum Ioannis Pauli PP. Cura Recognitum. Editio Typica Tertia, Città del Vaticano: Typis Polyglottis Vaticanis.
 11. Missale Romanum (2007) Missale Romanum ex Decreto SS. Concilii Tridentini Restitutum Summorum Pontificum Cura Recognitum. Editio Typica, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
 12. Ogólne wprowadzenie (2004) Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, Poznań: Pallottinum.
 13. Orygenes, (2013) Homilie o Księdze Kapłańskiej, Kraków: Wydawnictwo WAM.
 14. Paulinus (PL 61), Epistolae, "Patrologia Latina" nr 61, 153-420.
 15. Ratzinger J., (2002) Duch liturgii, Poznań: Klub Książki Katolickiej.
 16. Sacra Congregatio Rituum, (1964) Instructio ad exsecutionem constitutionis de sacra liturgia recte ordinandam, "Acta Apostolicae Sedis" 56 (1964) 877-900.
 17. Sobeczko H.J., (2008) Ciągłość tradycji w Mszałach Rzymskich z 1570 i 1970 roku. Na marginesie motu proprio Benedykta XVI Summorum Pontificum, "Liturgia Sacra" 14 (2; 2008) 241-265.
 18. Sobór Watykański II, (1998) Konstytucja o liturgii świętej [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań: Pallottinum 40-70.
 19. Tertullianus (PL 2), Adversus valentinianos, "Patrologia Latina" nr 2, 523-596.
 20. Uspienski B., (2010) Krzyż i koło. Z historii symboliki chrześcijańskiej, Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu