BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczyk Marcin (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Tytuł
Modernizacja etnicznego kapitału ludzkiego - przypadek Romów
Modernization of Ethnic Human Capital - the Case of the Roma
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 51, s. 305-315, bibliogr. 29 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Modernizacja, Romowie, Kapitał społeczny, Dyskryminacja
Human capital, Modernization, Romany, Social capital, Discrimination
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A13, J15, O35, O49
streszcz., summ.
Abstrakt
Inwestowanie w każdą formę kapitału będzie skutkowało jego rozwojem i modernizacją. Konieczny do tego jest jednak przynajmniej jego podstawowy poziom. Romski kapitał ludzki jest na bardzo niskim poziomie. Wynika to z ich specyfiki kulturowej, która wpływa na ich sytuację społeczno-gospodarczą. Dlatego też nie można oczekiwać, że modernizacja romskiego kapitału ludzkiego będzie przeprowadzana na tym samym poziomie jak w przypadku społeczeństwa większościowego. Próby jego modernizacji realizowane w ramach funduszy strukturalnych nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Wzmacnianie romskiego kapitału ludzkiego poprzez różne formy edukacji i nabywania umiejętności oraz kompetencji - nawet w powiązaniu ze zwiększaniem atrakcyjności Romów na rynku pracy - są niewystarczające. Konieczne jest objęcie inwestycjami także ich sytuacji zdrowotnej oraz mieszkalnictwa. Takie działania realizowane są w ramach ramowej strategii Unii Europejskiej. Ze względu na niski poziom efektywności tych działań należy zwrócić uwagę na romski kapitał społeczny, który, jak w przypadku każdej mniejszości etnicznej, jest o wiele lepiej rozwinięty niż kapitał ludzki. Pomimo jego znacznego poziomu, pozostaje on kapitałem wewnętrznym, bez tworzenia więzi wykraczających poza ich społeczność. Taka forma kapitału społecznego nie tylko utrwala istniejące podziały społeczne, ale i sprzyja wykluczeniu. Modernizacja kapitału społecznego powinna prowadzić do jego pozytywnego wpływu na spójność społeczną i gospodarczą. Jedynym sposobem na to, aby tego dokonać, jest podjęcie przez społeczeństwo większościowe wysiłku porzucenia dyskryminacji. Może to skutkować zwiększeniem promienia zaufania społecznego, który jest istotnym czynnikiem struktury kapitału społecznego. Dopiero tak zmodernizowany kapitał społeczny będzie mógł być podstawą do budowania romskiego kapitału ludzkiego. (abstrakt oryginalny)

Investing in any form of capital will result in his development and modernization. To achieve this effect it is necessary to at least a basic level of capital. Romani human capital is very low. This is due to the Roma cultural specificities, which affects their socio-economic situation. Therefore, modernization of Roma human capital will be not performed at the same level as the modernization of mainstream society human capital. Attempts to modernize implemented under the Structural Funds do not bring the expected results. Strengthening Roma human capital through various forms of education and acquisition of skills and competences - even in conjunction with increasing the attractiveness of the Roma in the labor market - are inadequate. It is necessary to cover investments as their health, and housing. Such actions are carried out within the Roma framework strategy of the European Union. Due to the low level of effectiveness of these actions, we must pay attention to the Roma social capital, which, as in the case of each ethnic minority is much better developed than human capital. Despite its significant level, it remains internal capital without creating ties beyond their community. The modernization of social capital should lead to a positive impact on social and economic cohesion. The only way to accomplish this is to take the majority society effort to abandon discrimination. This may result in an increase the radius of social trust. The modernized social capital will be the basis for building a true Roma human capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abłażewicz-Górnicka U., 2012, Zróżnicowanie etniczno-kulturowe a kapitał społeczny. Głos w debacie o wielokulturowości, "Pogranicze. Studia Społeczne", t. XX.
 2. Anan K., de Paz Nieves C., Restrepo P., 2016, Improving Living Conditions to Grow, Learn, Participate, and Earn [w:] R. Gatti, S. Karacsony, K. Anan, C. Ferré, C. de Paz Nieves, Being Fair, Faring Better. Promoting Equality of Opportunity for Marginalized Roma, The World Bank, Washington, http://doi.org/10.1596/978-1-4648-0598-1.
 3. Amirpoor M., Baratpor A, 2012, The Relationship between Human Capital and Ethnic Groups' Socio-Economic Level, "OIDA International Journal of Sustainable Development", Vol. 3, No. 8.
 4. Bureau of European Policy Advisers and the Directorate-General for Economic and Financial Affairs, 2006, Enlargement, two years after: an economic evaluation, European Economy. Occasional Papers 24. May 2006. Brussels, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication7548_en.pdf (stan na dzień 09.09.2016 r.).
 5. Centre for Educational Research and Innovation, 2001, The Well-being of Nations. The Role of Human and Social Capital. Education and Skills, OECD, Paryż.
 6. Coleman J., 1988, Social Capital in the Creation of Human Capital, "The American Journal of Sociology", Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure, Vol. 94.
 7. Dao H., Plagnat P., Rousseaux V., Angelidis M., Batzikou S., Bazoula V., Tsigkas E., Van Well L., Sterling J., Schürmann C., Böhme K., Gløersen E., Brockett S., 2013, INTERCO. Indicators of territorial cohesion Scientific Platform and Tools Project 2013/3/2. Final Report. Part B| Report, ESPON & University of Geneva, Luxembourg.
 8. De Soto H., Beddies S., Gedeshi I., 2005, Roma and Egyptians in Albania. From Social Exclusion to Social Inclusion, The World Bank, Washington.
 9. Di Nardo L., Cortese V., McAnaney D., 2010, The European Social Fund and Social Inclusion, European Commission, Brussels.
 10. European Roma Rights Centre, 2007, The Glass Box: Exclusion of Roma from Employment, ERRC, Budapest.
 11. Fukuyama F., 2003, Kapitał społeczny [w:] Kultura ma znaczenie, red. L.E. Harrison, S.P. Huntington, Zysk i S-ka, Poznań.
 12. Gracia P., Vázquez-Quesada L., Van de Werfhorst H.G., 2016, Ethnic penalties? The role of human capital and social origins in labour market outcomes of second-generation Moroccans and Turks in the Netherlands, "Journal of Ethnic and Migration Studies", Vol. 42, issue 1, https://doi.org/10.1080/1369183X.2015.1085800.
 13. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Sprawozdanie z wdrażania Unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów" {SWD(2014) 121 final} COM(2014) 209 final, 2.4.14.
 14. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów "Unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów do 2020 r.", KOM(2011) 173 wersja ostateczna, 5.4.11.
 15. Kotarski H., 2013, Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego, Wyd. UR, Rzeszów.
 16. Kuchta E., 2016, Budowanie kapitału społecznego poprzez kształtowanie postaw na przykładzie małych miast i obszarów wiejskich Małopolski, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 2(46), red. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów, http://doi.org/10.15584/nsawg.2016.2.23.
 17. Lewandowski J.D., 2008, On Social Poverty: Human Development and the Distribution of Social Capital, "Journal of Poverty", Vol. 12(1), http://doi.org/10.1080/10875540801967908.
 18. Lutz W, 2009, Sola schola et sanitate: human capital as the root cause and priority for international development?, "Philosophical Transactionas of The Royal Society B", nr 364, http://doi.org/10.1098/rstb.2009.0156.
 19. Miciuła I., Miciuła K., 2015, Metody pomiaru wartości kapitału ludzkiego, "Współczesne Problemy Ekonomiczne", nr 11, https://doi.org/ 10.18276/wpe.2015.11-25.
 20. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2011, Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020, Warszawa.
 21. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2013, Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, Warszawa, załącznik do uchwały nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. (poz. 640).
 22. Popova Z., 2014, Roma Inclusion: A Feasible Eu Project?, "ECMI Working Paper", #75, http://www.ecmi.de/uploads/tx_lfpubdb/ECMI_Working_Paper_75.pdf (stan na dzień 9.09.2016 r.).
 23. Raczkowska M., 2014, Definiowanie kapitału społecznego i jego pomiar, "Społeczeństwo i Ekonomia", 2(2), http://doi.org/10.15611/sie.2014.2.10.
 24. Samul J., 2013, Definicje kapitału ludzkiego w ujęciu porównawczym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach", Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 96.
 25. Sierocińska K., 2011, Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy, "Studia Ekonomiczne", nr 1(LXVIII).
 26. Szewczyk M., 2013, Dostęp Romów do usług medycznych, "Studia Romologica", nr 6.
 27. Szewczyk M., 2013, Unia Europejska i Romowie. System wobec kultury etnicznej, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów.
 28. Woolcock M., 2001, The place of social capital in understanding social and economic outcomes [w:] The Contribution of Human and Social Capital to Sustained Economic Growth and Well-Being, red. J.F. Helliwell, Enquires Centre Human Resources Developement Canada, Quebec.
 29. Yu-Chieh Lo, 2006, Human Capital, Social Capital, Ethnic Capital and Employment Outcomes, Los Angeles, http://paa2006.princeton.edu/papers/61603 (stan na dzień 09.09.2016 r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.3.24
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu