BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szlachta Jacek (Warsaw School of Economics, Poland), Zaleski Janusz (Institut of Meteorology and Water Management; Wrocław Regional Development Agency)
Tytuł
Challenges of Future EU Cohesion Policy
Przyszła polityka spójności UE - wyzwania
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2017, nr 5, s. 31-49, bibliogr. 33 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Polityka spójności, Polityka strukturalna UE, Megatrendy cywilizacyjne, Rozwój regionalny
Cohesion policy, EU structural policy, Civilization megatrends, Regional development
Uwagi
klasyfikacja JEL: F15, F63, R58, R59
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W UE rozpoczęto debatę na temat kształtu europejskiej polityki spójności (EPS) po roku 2020. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne dla tej debaty są niekorzystne. Globalny kryzys ekonomiczny, który wystąpił po 2007 r., szczególnie dotkliwie dotknął Unię Europejską, zwłaszcza regiony słabe ekonomicznie i peryferyjne. Należy dodać do tego kryzys związany z uchodźcami, wzrost zagrożenia terrorystycznego i dążenia anty integracyjne. Stwarza to wyjątkowe wyzwanie dla przyszłości UE, a w szczególności dla EPS. Celem artykułu jest poszukiwanie odpowiedzi, jak ukształtować wyróżnioną strefę interwencji strukturalnej przy występowaniu wskazanych uwarunkowań zewnętrznych i dopasować ją do zmieniających się potrzeb. Artykuł przedstawia kluczowe elementy EPS, rzeczywiste procesy zachodzące w układzie terytorialnym UE i wskazuję na konieczność wzmocnienia terytorialnego wymiaru EPS. Ponieważ EPS wymaga udoskonalenia w artykule przedstawiono analizę i rekomendacje w zakresie zwiększenia jej kreatywności i elastyczności, niezbędnych uproszczeń w jej wdrażaniu i zwiększaniu jej efektywności. Artykuł przedstawia również problem finansowania EPS w aspektach: udziału w globalnym budżecie UE, kryteriów alokacji funduszy i terytorialnego wymiaru interwencji strukturalnej. Komplementarność i logika interwencji dla poszczególnych Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych jest zaprezentowana. W konkluzjach zawarto rekomendacje dotyczące procesu kształtowania polityki spójności po roku 2020. (abstrakt oryginalny)

A debate on the shape of European Cohesion Policy (ECP) post-2020 has already started in the European Union. It is being waged amid unfavorable conditions, both internal and external. The global economic crisis that erupted after 2007 had a particularly strong effect on the EU, especially its weak and peripheral regions. In addition, Europe has faced a refugee crisis, an increased terrorism threat and anti-integration trends. All this poses a dramatic challenge to the future of the European Union, including ECP. The purpose of this paper is to answer the question of how to configure this sphere of the European Union's structural intervention and adjust it to changing needs under adverse external and internal conditions. The paper describes the key features of ECP and real processes in the EU's territorial systems. It also indicates the need to strengthen the territorial dimension of ECP. As ECP requires continued improvement, the paper presents an analysis and recommendations for greater creativity and flexibility of ECP, combined with necessary simplifications and increased effectiveness. Further on, the paper describes how ECP is financed in terms of its share of the EU budget, fund allocation criteria and the territorial scope of EU structural intervention. The complementarity and logic of interventions under individual European Structural and Investment Funds are analyzed. The final section of the paper presents recommendations on how cohesion policy should be shaped after 2020. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CEC [2010], Investing in Europe's future: fifth report on economic, social and territorial cohesion, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 2. CoR [2015], The future of cohesion policy, Report I and II, Committee of the Regions, Brussels.
 3. CoR [2016a], The future of cohesion policy. Background note by the COTER secretariat, Directorate C: Legislative Works, Commission for Territorial Cohesion Policy and EU Budget, Committee of the Regions, Brussels, February 26.
 4. CoR [2016b], Stakeholder meeting on the mid-term revision of the multiannual financial framework (MFF), Commission for Territorial Cohesion Policy and EU Budget (COTER), Committee of the Regions, March 16.
 5. CoR [2017], The future of cohesion policy beyond 2020: "For a strong and effective European cohesion policy beyond 2020," Draft opinion, Rapporteur: Michael Schneider, COTER-VI/015, Committee of the Regions, Brussels.
 6. CPMR [2015a], Addressing the commission's initial questions on post-2020 cohesion policy, Technical Paper from CPMR General Secretariat, Rennes, October.
 7. CPMR [2015b], "EU cohesion policy, partnership and the regions: a step forward or unfinished business?" Summary of key findings, Technical Paper from CPMR General Secretariat, Rennes, October.
 8. CPMR [2015c], EU cohesion policy, partnership and the regions: a step forward or unfinished business, Brussels, November.
 9. Czech Republic PR to EU [2016], Joint statement of the V4+4 countries on the cohesion policy, Czech Republic Permanent Representation to the European Union, Prague, January.
 10. ERPRC [2014], Prospects for cohesion policy in 2014-20 and beyond: progress with programming and reflections on the future, European Regional Policy Research Consortium, Paper 14/4, Ross Priory, September.
 11. ERPRC [2015], Permanent revolution in cohesion policy: restarting the reform debate, European Regional Policy Research Consortium, Paper 15/4, Glasgow.
 12. ERSA [2015], The 55th Congress of the European Regional Science Association in Lisbon, Portugal, European Regional Science Association, Opening speech of Corina Cretu, Lisbon.
 13. ESPON [2014], Making Europe open and polycentric. Vision and scenarios for the European territory towards 2050, Luxembourg.
 14. European Commission [2010], Communication from the Commission, Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, European Commission, Brussels, March 3, KPM (2010) 2020final.
 15. European Commission [2017], White paper on the future of Europe. Reflections and scenarios for the EU27 by 2025, European Commission, Brussels March 1.
 16. Financial Times [2010a], Grand vision loses focus in opaque system, November 30: 8-9.
 17. Financial Times [2010b], Questions surround relocations. Multinationals reap the rewards, December 2: 8-9.
 18. Financial Times [2010c], Cohesion for a reason, December 3: 9.
 19. Gawlikowska-Hueckel K., Szlachta J. [2016], The vulnerability of Polish regions to the challenges of the modern economy, "Gospodarka Narodowa", no. 4: 23-46.
 20. Highlands and Islands Convention [2016], EU funds post 2020 - an evolution in priorities, Stornoway, March.
 21. Komitet Regionów [2016], Opinia Europejskiego Komitetu Regionów - Śródokresowy przegląd wieloletnich ram finansowych (WRF), Bruksela, June 15-16.
 22. Landabaso M. [2015], Reflections on the future of cohesion policy: challenges under a new policy framework, peripheral and maritime regions at the heart of the debate on post-2020 cohesion policy reform, 43 rd CPMR General Assembly, Florence, November.
 23. Monfort P. [2015], Prospects for the review of the EU 2020 strategy, the Juncker plan and cohesion policy after 2020, European Commission, European Region, DG for Regional and Urban Policy, Jurmala, June 3.
 24. Monti M., Dăianu D., Fuest C., Georgieva K., Kalfin I., Lamassoure A., Moscovici P., Šimonytė I., Timmermans F., Verhofstadt G. [2016], Future financing of the EU. Final report and recommendations of the High Level Group on Own Resources, Brussels, December.
 25. Parlament Europejski [2014a], Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE, Rezolucja z dnia 9 września 2015 r. w sprawie inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii (2014/2245 (INI)), Parlament Europejski, Bruksela.
 26. Parlament Europejski [2014b], Polityka spójności i przegląd strategii "Europa 2020", Rezolucja z dnia 28 października 2014 r. w sprawie polityki spójności i przeglądu strategii "Europa 2020" (2014/2246 (INI)), Bruksela.
 27. Pucher J., Frangenheim A., Sanopoulos A., Schausberger W. [2015a], The future of cohesion policy. Report I, Committee of the Regions, European Union, Brussels.
 28. Pucher J., Tödtling-Schönhofer H., Frangenheim A., Sanopoulos A. [2015b], The future of cohesion policy. Report II, Committee of the Regions, European Union, Brussels.
 29. Sapir A., Aghion P., Bertola G., Hellwig M., Pisani-Ferry J., Rosati D., Viñals J., Wallace H. [2003], An agenda for growing Europe: making the EU economic system deliver, Report of an Independent High-Level Study Group to the President of the European Commission.
 30. Szlachta J. [2016], The position of the Union of the provinces of Poland regarding the post 2020 cohesion policy. Preliminary proposal, Union of the provinces of the Republic of Poland, Warsaw.
 31. Taleb N. N. [2010], The black swan - the impact of the highly improbable, Random House, New York.
 32. Zaleski J., Jarosz A., Mogiła Z., Skóra S., Tiukało A., Wysocka M., Zaleska M. [2016], Ocena wpływu realizacji polityki spójności w ramach NSRO 2007-2013 (z wyszczególnieniem wpływu wybranych programów operacyjnych) na rozwój społeczno-gospodarczy Polski za pomocą ilościowego modelu ekonomicznego. Raport dla Ministerstwa Rozwoju, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocław.
 33. Związek Województw RP [2016], Position of Polish regions on EU cohesion policy beyond 2020 (CP 2020+) adopted on November 23, Warsaw.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu