BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zbaraszewska Anna (Uniwersytet Szczeciński), Majchrzak Iwona (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Wykorzystanie wyników oceny kontroli zarządczej przeprowadzonej metodą CAF i PRI do podejmowania decyzji zarządczych w JST
Use of Results of the CAF and PRI Management Control Evaluation to Make Management Decisions in the Local Government
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 1, s. 217-227, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcja doradcza audytu wewnętrznego
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji, Kontrola zarządcza, Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
Decision making, Management control, Local government units
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Próba wykazania przydatności uzyskanych wyników oceny kontroli zarządczej za pomocą metody CAF i PRI do podejmowania racjonalnych decyzji zarządczych w jednostkach sektora finansów publicznych. Metodologia badań - Opracowanie artykułu poprzedziły studia literaturowe. Główną metodą stosowaną w artykule jest analiza źródeł oraz metoda dedukcji i indukcji. Wynik - Przeprowadzone studia literaturowe dowiodły, że metoda CAF oraz PRI dostarczają użytecznych i kompleksowych informacji na temat funkcjonowania badanej jednostki, wskazując na jej mocne i słabe strony oraz umożliwiając określenie i wdrożenie działań doskonalących ujawnionych w trakcie samooceny kontroli zarządczej. Oryginalność/wartość - Przedstawione w artykule informacje stanowią syntetyczny opis istoty i zakresu metody CAF i PRI oraz możliwości wykorzystania wyników oceny stanu kontroli zarządczej przeprowadzonej za pośrednictwem tych metod, do podejmowania przez kierownictwo racjonalnych decyzji zarządczych w podległych jednostkach.(abstrakt oryginalny)

Purpose - An attempt to assess the suitability of the results of management control through the CAF and PRI methods for making rational management decisions in public finance sector entities. Design/methodology/approach - The study was preceded by literary studies. The main method used in the article is the analysis of sources and the method of deduction and induction. Findings - Literary studies have shown that CAF and PRI provide useful and comprehensive information about the functioning of the unit under study, indicating its strengths and weaknesses, and enabling the identification and implementation of improvement activities disclosed during self-assessment of management control. Originality/value - The content presented in this article is a synthetic description of the essence and scope of the CAF and PRI method and the ability to use the results of the assessment of the state of management control conducted through these methods to make rational management decisions by management in subordinate units.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza instytucjonalna gmin. Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (2010). Kraków: UE w Krakowie i Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 2. Ćwiklicki, M. (2015). Kontrola zarządcza. Podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 3. Hass-Symotiuk, M. (2015). Rola informacji i komunikacji w systemie kontroli zarządczej jednostek sektora finansów publicznych - wyniki badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 892. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 78.
 4. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84).
 5. Majchrzak, I., Zbaraszewska, A. (2015). Metoda CAF jako narzędzie monitorowania i oceny funkcjonowania kontroli zarządczej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 864. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76 (2).
 6. Majchrzak, I. (2016). Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego przy wykorzystaniu metody PRI. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 6 (84).
 7. Oleński, J. (2001). Ekonomika informacji. Warszawa: PWE.
 8. Szewieczek, A., Tkocz-Wolny, K. (2016). Efektywność kontroli zarządczej w świetle oświadczeń kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 6 (84).
 9. The Common Assessment Framework (CAF) (2012). Improving Public Organizations through Self-Assessment CAF 2013. Warszawa: Kancelaria Rady Ministrów. Departament Służby Cywilnej.
 10. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.).
 11. Walentynowicz, P. (2010). Nowy rodzaj kontroli: kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych. Poradnik Rachunkowości Budżetowej, 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/1-20
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu