BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejczak Anna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Koncepcja zintegrowanego rozwoju rolnictwa i wsi a wiejskie obszary funkcjonalne
Conception integrated agricultural and rural development and rural functional areas
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017, nr 37, s. 41-49, rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich
Agriculture, Rural areas, Rural development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Modernizacyjny charakter ma koncepcja zintegrowanego rozwoju rolnictwa i wsi. Podkreśla ona konieczność harmonizacji ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych aspektów funkcjonowania i rozwoju obszarów wiejskich oraz godzenia indywidualnych interesów mieszkańców tych obszarów z celami ogólnymi. Wychodzi ona z założenia holistycznego funkcjonowania przestrzeni wiejskiej i w tym sensie jest przeciwieństwem sektorowości i analizowania aspektów życia i gospodarowania na wsi w oderwaniu od siebie. Badania prowadzone w ramach tej koncepcji miały na celu identyfikację funkcji zarówno w zakresie ich struktury, jak i dynamiki zmian oraz dążyły do opracowania procedur typologicznych w pracach nad koncepcją zagospodarowania przestrzennego kraju. Celem opracowania jest wskazanie roli koncepcji zintegrowanego rozwoju rolnictwa i wsi w badaniach wiejskich obszarów funkcjonalnych. (abstrakt oryginalny)

The conception of the integrated development of agriculture and rural areas has a modernising character. It emphasises the necessity to harmonise economic, social and natural aspects of the functioning and development of rural areas, and to reconcile individual interests of their inhabitants with general goals. It starts from the assumption of the holistic operation of rural space, and in this sense is an opposite of sectorality and analysing aspects of countryside life and husbandry separately. The research conducted in the framework of this conception was intended to identify functions of rural areas in terms of their structure and the dynamics of change, and to work out typological procedures to be employed in work on a conception of the country's spatial management. The goal of this paper is to determine the role of the conception of integrated development of agriculture and rural areas in studies of rural functional areas. Its assumption is the development of multifunctional agriculture and multifunctional countryside. It is largely connected with studies of change in the functional structure of rural areas. On the basis of similarities in the relation between rural areas and towns in a region, rural functional areas were divided into two types. One includes those taking part in development processes. The other includes areas requiring support in their development, those that take more than 90 minutes to reach from a metropolitan or a regional centre. They differ in their links with growth poles and factors that reinforce development. The typology of rural functional areas derives from the territorial approach of the integrated conception of the development of agriculture and countryside, which ensures, among other things, the harmonisation and utilisation of the economic, social and natural potentials of this space. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M. 2005. Wielofunkcyjne rolnictwo w rozwoju obszarów wiejskich. [W:] M. Kłodziński, W. Dzun (red.), Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej AR w Szczecinie. Warszawa.
 2. Bański J. 2014. Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce - przegląd podejść metodologicznych. Przegląd Geograficzny 86.
 3. Bański J., Bednarek-Szczepańska M., Czapiewski K. 2009. Miejsce obszarów wiejskich w aktualnych strategiach rozwoju województw - kierunki i cele rozwoju a rzeczywistość. Studia Obszarów Wiejskich 19. IGiPZ PAN, PTG, Warszawa.
 4. Bański J., Stola W. 2002. Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce. Studia Obszarów Wiejskich, 3. IGiPZ PAN, PTG, Warszawa.
 5. Durand G., van Huylenbroeck G. 2003. Multifunctionality and rural development a general framework. [W:] Multifunctional Agriculture A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development. Ashgate, Aldershot.
 6. Europejska Karta Obszarów Wiejskich 1997. Problemy Integracji Rolnictwa, 1.
 7. Heffner K. 2011. Wielofunkcyjność obszarów wiejskich w Polsce - rzeczywistość czy mit? Ewolucja zagospodarowania przestrzeni wiejskiej. [W:] K. Heffner, W. Kamińska (red.), Obszary wiejskie: wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju. Studia KPZK PAN, 133.
 8. Kłodziński M. 2006. Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin i małych miast. IRWiR PAN, Warszawa.
 9. Kołodziejczak A. 2013. Koncepcja zintegrowanego rozwoju rolnictwa i wsi w świetle badań geograficznych. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 13.
 10. Komornicki T., Śleszyński P. 2009. Typologia obszarów wiejskich pod względem powiązań funkcjonalnych (relacji miasto-wieś). Studia Obszarów Wiejskich, 16.
 11. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. 2012. MRR, Warszawa.
 12. Mazur M., Bański J., Czapiewski K., Śleszyński P. 2015. Wiejskie obszary funkcjonalne - próba metodyczna wyznaczenia ich obszarów i granic. Studia Obszarów Wiejskich, 37.
 13. Nurzyńska I. 2014. Nowe koncepcje i instrumenty polityki regionalnej w Unii Europejskiej a rozwój obszarów w Polsce. Wieś i Rolnictwo, 4(165).
 14. Rural-Urban Partnership: An integrated Approach to Economic Development. 2013. OECD (http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/rural-urban-partnerships_9789264204812-en; dostęp: 23.01.2017).
 15. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020. 2012. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa (Monitor Polski z dnia 9 listopada 2012, poz. 839).
 16. van der Ploeg J.D. i in. 2000. Rural development from practices and policies towards theory. Sociologia Ruralis, 4(40).
 17. Wilkin J. (red.) 2003. Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. UW, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa.
 18. Wilkin J. 2008. Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich. [W:] M. Kłodziński (red.), Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020. IRWiR PAN, Warszawa.
 19. Wilkin J. (red.) 2010. Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. IRWiR, Warszawa.
 20. Wilkin J. 2011. Wielofunkcyjność wsi i rolnictwa a rozwój zrównoważony. Wieś i Rolnictwo, 4(153).
 21. Wójcik M. 2012. Geografia wsi w Polsce. Studium zmiany podstaw teoretyczno-metodologicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu