BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kluza Jan (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Normy moralne jako element budujący normy sankcjonowane w prawie karnym - analiza zjawiska na przykładzie przestępstwa kazirodztwa
Moral Norms as an Element Building Standards Sanctioned in Criminal Law - Analysis of Phenomena on the Example of Crime of Incest
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 2(23), s. 68-71, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Normy społeczne, prawne i moralne - ewolucja i trwanie
Słowa kluczowe
Moralność, Etyka, Prawo karne, Rodzina
Morality, Ethics, Criminal Law, Family
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł porusza problematykę powiązań mających miejsce między normami etycznymi a normami prawa karnego. Moralność jako system wartości danej jednostki znajduje swoje odbicie w obowiązującym prawie państwowym przez to, że tworzone jest ono przez ludzi. Moralność prawa i jego zgodność z etyką jest jednym z warunków jego powszechnej akceptacji. Na gruncie prawa karnego powiązania między normami prawnymi a moralnymi są szczególnie widoczne. Relacja ta musi jednak spełniać pewne określone cechy aby można było zachować racjonalność w stosowaniu norm prawa karnego. (abstrakt oryginalny)

The article deals with issues of links between ethical standards and norms of criminal law. Morality as a system of values of a given individual is reflected in the applicable state law by the fact that it is created by people. The morality of the law and its compliance with ethics is one of the conditions of its universal acceptance. Under criminal law, the link between legal and moral norms is particularly visible. This relationship, however, must meet some specific characteristics in order to maintain rationality in the application of criminal law standards. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banasik K., (2011), W kwestii penalizacji kazirodztwa, "Prokuratura i Prawo" nr 4.
 2. Bielski M., [w:] Zoll A., (red.), (2013) Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-217 k.k., Warszawa: LEX.
 3. Budyń-Kulik M., (2012) Prawnokarna problematyka kazirodztwa w ujęciu paternalistycznym, "Wojskowy Przegląd Prawniczy", zeszyt 1-2.
 4. Grześkowiak A., (red.), (2009) Prawo karne, Warszawa: C.H. Beck.
 5. Lazari-Pawłowska I., (1966) O pojęciu moralności, "Etyka", zeszyt 1.
 6. Mozgawa M., (2015) Przestępstwo kazirodztwa w ujęciu dogmatycznym i kryminologicznym, Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.
 7. Radbruch G., (2002) Ustawa i prawo, "Ius et lex" nr 1.
 8. Siewierski J., (2007) Kontrola społeczna [w:] Polakowska-Kujawa J., (red.), Socjologia ogólna. Wybrane aspekty, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza.
 9. Sztompka P., (2002) Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 10. Warylewski J., (2007) Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 11. Wojtyła K., (1999) Elementarz etyczny, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 12. Wronkowska S., (2005) Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań: Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars boni et aequi.
 13. Wróbel W., (1993) Struktura normatywna przepisu prawa karnego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", zeszyt 3.
 14. Wróbel W., Zoll A., (2013) Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 15. Wrzosek-Konarska V., [w:] Wrzosek-Konarska V., (red.), (2016) Kodeks karny. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer.
 16. Zoll A., (1990) O normie prawnej z punktu widzenia prawa karnego, "Krakowskie Studia Prawnicze" nr 23.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu