BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sipa Monika (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Wybrane elementy kultury organizacji w działalności przedsiębiorstw sektora MŚP
Selected Elements of Organizational Culture in Operations of Small and Medium Enterprises Sector
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 6, cz. 3, s. 193-204, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Firmy rodzinne - wyzwania współczesności
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kultura organizacyjna, Komunikowanie
Small business, Organisational culture, Communication
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu odniesiono się do subiektywnych odczuć pracowników przedsiębiorstw względem obecnej w ich firmie kultury organizacji. Podstawowym celem opracowania było: rozpoznanie specyfiki podmiotów z sektora MŚP, w kontekście wybranych elementów kultury organizacji oraz wskazanie różnic i podobieństw w tym obszarze z uwzględnieniem skali podmiotów. Skoncentrowano się na ocenie: atmosfery, komunikacji wewnętrznej oraz czynników sprzyjających utożsamianiu się pracownika z organizacją. Wyniki zaprezentowano w odniesieniu do mikro, małych i średnich podmiotów. (fragment tekstu)

Organizational culture is an important element of the development of enterprises and building their competitive position. It has an influence on the motivation of members of the organization and reflects their work satisfaction, successes and benefits. Frequently perceived by owners-managers as something obvious, this is an underestimated source of competitive advantage of small and medium-sized companies. The study presents a fragment of the results of survey on employees' perception of selected areas of business management. The main objective of the study was to point out differences and similarities in perception of selected elements of organizational culture by employees from the SME sector. Particular attention was paid to the working atmosphere and specificity of communication in enterprises of this scale. The analysis of data showed, among others, that the smaller the enterprise, the greater the influence of organizational culture on employees' loyalty and commitment to the business. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abdullah N.H., Shamsuddin A., Wahab E., Hamid N.A. (2014), The Relationship between Organizational Culture and Product Innovativeness, 2nd International Conference on Innovation, Management and Technology Research, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 129, 15 May 2014.
 2. Gorzeń-Mitka I. (2014), Zarządzanie organizacją w warunkach niepewności a cechy kultury organizacyjnej, [w:] Sipa M., Wolniakowska K. (red.) Zarządzanie współczesną organizacją, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania PCz, Częstochowa.
 3. Kopczewski M., Pączek B., Tobolski M. (2012), Istota kultury organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym. [online] https://www.researchgate.net/publication/264891217_ISTOTA_KULTURY_ORGANIZACYJNEJ_W_ZARZADZANIU_PRZEDSIEBIORSTWEM_PRODUKCYJNYM.
 4. Lakew Y.D., Chiloane-Tsoka G.E. (2015), Internationalisation Barriers of Small and Medium-sized Manufacturing Enterprises in Ethiopia: Leather and Leather Products Industry in Focus, International Journal of Business and Economic Development Vol. 3 Number 3, November.
 5. Lemańska-Majdzik A., Sipa M. (2015), Selected Aspects of Family Company Management in Employees View in Poland, Aktualne problemy podnikovej sfery 2015. Zbornik vedeckych prac, Vydavatel'stvo EKONOM, Bratislava.
 6. Miladi A.I. (2014), Governance for SMEs: Influence of leader on organizational culture, International Strategic Management Review, Volume 2, Issue 1, June 2014.
 7. Mikuła B. (2000), Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna - próba systematyzacji pojęć, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Z. 3.
 8. Okręglicka M. (2015), Key Factors of Small Business Success: Literature Review, International Conference on Management, Finance & Entrepreneurship (ICMFE-2015), Istanbul, Turcja.
 9. Piasecki B. (1999), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN, Warszawa-Łódź.
 10. Safin K. (2006), Przedsiębiorstwo rodzinne - istota i zachowania strategiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Schein E. (1989), Ku nowemu rozumieniu kultury organizacji, [w:] Marcinkowski A., Sobczak J. (red.), Wybrane zagadnienia socjologii organizacji. Część II. Perspektywa kulturowa w badaniach organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 12. Skalik J. (2012), Kulturowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju organizacji gospodarczych, [w:] Mikuła B. (red. nauk.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 13. Skibiński A., Sipa M. (2015), Labor Force of the Visegrad Group Countries in the Context of Demographic Changes-Selected Aspects, Information Management and Business Review, Vol. 7.
 14. Smolarek M., Sipa M. (2015), Klimat organizacyjny jako przejaw kultury organizacyjnej w małych przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie (4).
 15. Safin K. (2002), Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 16. Stankiewicz J., Moczulska M. (2012), Czynniki klimatu organizacyjnego warunkujące efektywne zaangażowanie pracowników, [w:] Mikuła B. (red. nauk.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wydawnictwo: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 17. Wojtowicz A. (2004), Istota i modele kultury organizacyjnej - przegląd koncepcji, Zeszyty naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, zeszyt 5.
 18. GUS, Baza danych lokalnych, [online] http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=986184&p_token=0.2307540934998542#
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu