BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudnik Agnieszka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Krajowy Fundusz Szkoleniowy formą pomocy publicznej
The National Training Fund as a Form of Public Assistance
Źródło
Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2017, nr 2(23), s. 127-131, rys., wykr., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Normy społeczne, prawne i moralne - ewolucja i trwanie
Słowa kluczowe
Kształcenie ustawiczne, Szkolenia, Finansowanie szkoleń
Lifelong learning, Training, Financing of training
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest problematyce Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który został wprowadzony w Polsce w 2014 roku. Przedstawiono definicje i jego cele jako instrumentu wsparcia kształcenia ustawicznego, który miał przyczynić się do poprawy sytuacji pracowników i pracodawców na rynku pracy. Dokonano analizy funkcjonowania i wykorzystania KFS powołując się na dostępne ankiety i badania. Wskazano wady i zalety, a także kierunki zmian w celu zwiększenia efektywności tej formy dofinansowania dla pracodawców w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the problems of the National Training Fund, which was introduced in Poland in 2014. The definitions and its goals as an instrument for promoting lifelong learning and improving the situation of workers and employers in the labor market were described. An analysis of the functioning and use of KFS relying on available surveys and studies was provided. The advantages and disadvantages, as well as trends in order to increase the efficiency of this form of subsidy for employers in the future was pointed out. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arendt Ł., (2015) Polityka Społeczna. Reforma polityki rynku pracy, Warszawa
 2. Culepa M., Rotkiewicz M., Wołoszyn-Kądziołka D., (2015) Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz., Warszawa: C.H.Beck.
 3. http://www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/rok-2014/ [18.08.2016].
 4. http://www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/rok-2015/ [18.08.2016].
 5. http://www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/rok-2016/ [18.08.2016].
 6. htps://www.uokik.gov.pl/wylaczenia_grupowe_i_pomoc_de_mini-mis2.php [18.08.2016].
 7. Izba Skarbowa w Katowicach, Pismo z 6 maja 2016 roku nr IBPB-1-3/4510-352/16/IŻ [w:] htp://lex.adm.uj.edu.pl [18.08.2016].
 8. Konfederacja Lewiatan, (2015) Rekomendacje zmian w Krajowym Funduszu Szkoleniowym, Warszawa [w:] htp://konfederacjalewiatan.pl/ [18.08.2016].
 9. Małecki P., Mazurkiewicz M., (2016) CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, wydanie VII [w:] htp://lex.adm.uj.edu.pl [18.08.2016].
 10. MPiPS (2015) KFS w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa: MPiPS.
 11. MRPiPS, (2016) Analiza rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 14 marca 2014 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, Warszawa: MRPiPS.
 12. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.).
 13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 639).
 14. Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 645 ze zm.).
 15. Ustawa z dnia 14 marca 2014 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 598 ze zm.).
 16. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. nr 59, poz. 404, ze zm.).
 17. Wolińska I., Górecka S., (2016) Raport końcowy z badania dotyczącego funkcjonowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego, WYG PSDB sp. z o.o. [w:] Analiza rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 14 marca 2014 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, Warszawa: MRPiP
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5491
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu